Blog Posts

Ford Transit Limousine là phiên bản dành cho khách

Posted by nguyen hoan on May 27, 2022 at 10:47am 0 Comments

Ford Transit Limousine là phiên bản dành cho khách VIP, những khách sạn cao cấp, chở những tuyển thủ quốc gia, và các vị tổng thống, các doanh nhân nổi tiếng, các vị CEO, các thuyết trình gia nổi tiếng, hoặc những ngôi sao ca sĩ nổi tiếng… “Chuyên cơ” mặt đất này có cả quầy bar, ghế massage và ti vi…, cùng với các tiện ích giải trí tuyệt đỉnh trên xe mà không có dòng nào đáp ứng được.

KHUYẾN MÃI đặc biệt 05-2022: Giá chính hãng tốt nhất thị trường, tặng 1 gói phụ kiện giá trị lớn.…

Continue

dẫn giải trò chơi giải trí Bài Sâm Lốc online Wanbo Manbetx

Posted by Cesar Rees on May 27, 2022 at 10:44am 0 Comments

Sâm Lốc đấy là 1 hoạt động giải trí bài dân gian khá có tiếng tăm của Việt Nam, hình thành chủ yếu tại miền Bắc đất nước chúng ta. hoạt động giải trí bài này đã được tiến tới trở thành hình thức hoạt động giải trí bài trực tuyến trao đổi quà để người sử dụng có khả năng đánh bài thuận tiện tại mobile thông minh của mình. Với lối chơi thuận lợi nhưng có tính sát phạt lớn trò chơi này đã chóng được sự yêu thích của cộng đồng trò chơi giải trí người đánh. thế nên chơi Sâm Lốc như nào tại nhà…

Continue

시간이 없습니까? 돈이 없다? 문제 없어요! 0 원으로 도매위탁 얻을 수있는 방법

코로나 초단기화로 오프라인 유통채널 거래량이 급감하면서 긴밀한 소통 생활용품도매 여부가 온라인쇼핑 플랫폼의 주요 경쟁력으로 떠오르고 있습니다.

이에 따라 오프라인쇼핑 플랫폼들은 실시간 커뮤니케이션 판매(라이브커머스)에 자사의 기술력과 마케팅 능력을 총동필요하고 있다.

CJ온스타일은 10월 TV홈쇼핑 브랜드를 새로 선보이면서 기능을 대폭 강화한 ‘라이브톡’ 서비스를 공개하였다. 휴대폰 앱에서는 실시간 고객 질문에 일명 ‘톡PD’라고 불리는 CJ온스타일 최정예 상담사가 답변해 주면서 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있을 것입니다.

현실 적으로 3월 이후 사용 고객 수는 50만명, 전체 채팅 건수는 900만건을 넘어서며 꾸준히 늘고 있을 것이다.

고객 설문조사 결과 라이브톡 기능이 상품 구매 결정에 도움이 됐다고 답변한 고객 비중이 약 80%로, 이 중 40% 이상은 재이용할 의향이 있습니다고 응답하였다.

12월 신설한 시행간 커뮤니케이션 판매 방송 화면 내 답변 메뉴도 고객의 사용 빈도가 꾸준히 늘고 있다. CJ온스타일은 타 실시간 커뮤니케이션 판매 플랫폼과 차별화된 경쟁력으로 모든 고객 질문에 400% 답변하는 서비스를 특수하게 선드러냈다. 고객별 모든 질문은 ‘질문 모아보기’ 탭에 자동 저장되며 방송 이후에라도 필히 답변을 공급있다는 방침이다.

CJ온스타일 지인은 “COVID-19로 디지털 채널을 통한 고객 소비가 일상화되며 비대면 환경에서 대상과 긴밀하게 소통하기 위한 기업의 노력이 계속되고 있습니다”면서 “CJ온스타일은 각 채널별 장점과 특성에 맞춰 차별화된 소통 기술로 누군가의 쇼핑 경험과 만족도를 향상시킬 것”이라고 전했다.

GS리테일은 GS샵의 ‘샤피라이브’(이미지)가 방송 지연빠르기를 TV홈쇼핑 업계 최단기간으로 줄인 기술을 창작해 반영했다고 밝혀졌습니다. https://en.wikipedia.org/wiki/?search=도매사이트 GS샵의 핸드폰 실시간 소통 판매 채널 ‘샤피라이브’가 생방송 지연빠르기(레이턴시)를 TV홈쇼핑 업계 최단기간으로 줄인 테크닉을 개발해 반영했다고 23일 밝혔다.

요번 혁신을 통해 GS샵은 저자들과 상호 소통을 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

실제로 GS샵은 ‘샤피라이브’ 방송 지연빠르기를 기존 12~15초대에서 1초대로 단축해 실시간에 가까운 생방송을 진행하고 있을 것이다.

기존 휴대폰 실시간 대화 판매는 송출자가 영상을 보낸 후 실제 애청자에게 전달되기까지 방송 지연속도가 최대 15초 발생했었다. 때문에 스마트폰 생방송의 최대 장점인 고객들과 시작간 소통이 원활하지 않았다.

GS샵은 이를 해소하기 위해 GS네오텍과 협업하고, 시행간 커뮤니케이션을 위해 만들어진 업계 표준 웹RTC 프로토콜을 통해 1초대 초방해연 라이브 서비스를 제공하게 됐다. 내부 고도화 작업을 통해 웹RTC 테크닉으로 1초 수준의 지연을 유지하면서도 풀HD와 같은 고화질 서비스를 정리가 가능되도록 기술적 완성도를 높였다.

이에 맞게 GS샵은 ‘샤피라이브’ 고객들과 시작간 커뮤니케이션을 강화해 나갈 예정이다. 생방송 중 고객 질문에 바로 응대할 수 있음은 물론 스무고개쇼, 선착순, 채팅참여 이벤트 등 양방향 서비스들을 추가할 계획이다.

이종혁 GS리테일 뉴테크본부 상무는 “시행간 커뮤니케이션 판매가 대세로 떠오르면서 GS샵은 특출난 고객경험을 위한 다체로운 노력을 기울이고 있습니다”면서 “업계 최단시간 방송 지연속도를 구현하게 된 만큼 누군가를 만족시키는 서술과 서비스를 계속적 접목할 것”이라고

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service