Members

Blog Posts

Dầu gội phủ bạc GELISSA

Posted by vienuongtrangdanamtt on May 24, 2022 at 10:46pm 0 Comments

Dầu gội phủ bạc GELISSA là dầu gội phủ bạc được xuất xứ từ Nhật Bản, nhuộm tóc đen rất hiệu quả là dòng dầu gội đầu phủ bạc bán rất chạy trên thị trường.Sản phẩm có chứa thành phần dầu gội an toàn do đó dùng được cho mọi lứa tuổi. Sản phẩm mang lại hiệu quả nhuộm tóc tốt, lên màu tự nhiên… Continue

Best twelve Avenue Food items To test In Taiwan

Posted by Esperanza Freyer on May 24, 2022 at 10:44pm 0 Comments

You could be tempted to try to eat every thing on your own plate, but there are lots of delectable area Avenue foods in Taiwan that you will only have place for just a number of. Detailed below are our favourite street foods in Taiwan. From soupy dumplings to peanut ice cream rolls, there's sure to become a tasty treat With this island country. Read more To find out more! Mentioned down below are our Prime 12 Taiwanese Avenue foods:

Xiao Lengthy Bao Soupy Dumplings

Xiao Very…

Continue

포천교정치과를 무시해야하는 17가지 이유

대림00㈜(대표 전00씨)이 인공지능(AI) 음성인식 덴탈 솔루션 VOICE AI 3D DENTAL CH증강현실(AR)T의 미국 시장 진출을 위해, 양주교정치과 미국 치과병원 연합 그룹 HUB DENTAL GROUP.LLC(이하 허브덴탈그룹, 대표 Joseph Bang, John Kim)와 MOU를 체결했다고 2일 밝혀졌다.

VOICE AI(인공지능) 3D DENTAL CHART는 진료 과정 및 병원 운영 측면에서 기존 치과 병원이 가지고 있던 오랜 걱정을 회복할 수 있도록 개발된 AI 음성인식 기반의 치과용 솔루션이다. 진료 중인 의사의 목소리를 그때 http://www.bbc.co.uk/search?q=의정부교정치과 그때 인식해 자동으로 디지털 차트로 변환한다. 개별 병자의 진료 히스토리를 덴탈 차트로 누적, 구강 건강의 변화 추이를 보여줄 뿐 아니라 상세한 3D 차트를 함께 생성하여 환자와의 보다 틀림없는 상담이 가능하도록 지원한다. 대림00㈜은 치주낭 측정이 기본이 되는 페리오 차트 서비스를 시행으로 솔루션을 정교화해 나갈 계획이다. 페리오 차트 작성은 보험진료인 치주 처방의 근거가 될 뿐 아니라 병자의 만족도를 높여 정기 내원율을 증가 시키고, 궁극적으로 치과 경영에 도움을 줄 수 있다.

대림00㈜는 올해 안에 국내 시장뿐 아니라 미국 시장 진출에도 강력한 행보를 이어갈 예정이다. 이를 위한 첫 걸음으로 미국 라스베이거스에 위치한 개인 덴탈 클리닉 연합인 허브덴탈그룹과 업무 협약을 맺고, 북중미 시장을 중심으로 개인 클리닉의 VOICE AI 3D DENTAL CHAR(증강현실)T의 사용을 본격적으로 가속화할 예상이다. 이번 MOU는 미국 북중미 지역 내 진정적인 판로 마련 뿐 아니라, 실제 미국 덴탈 클리닉들의 사용 의견을 지속적으로 취합, 반영하여 궁극적으로 제품에 대한 만족도를 극대화하는 발판을 마련한다는 것이 대림00㈜의 입장이다.

허브덴탈그룹 Joseph Bang 대표는, “미국 시장은 개인 클리닉에서의 페리오 차트 사용이 매우 일반화되어 있다.”며 “국내 시장에서도 치주 건강을 명확하게 진단, 누적, 추적 및 분석하는 페리오차트를 필수적으로 도입하는 병원이 많아져 병자와 병원 모두에 이익이 되는 배경이 만들어진다면 치과 분야의 경제적, 산업적, 심리적 측면에서의 긍정적인 결과를 기대할 수 있을 것이다.”라고 언급했다.

한편, 허브덴탈그룹은 미국 라스베이거스에 거점을 두고 있는 북중미 네트워크 치과 병원 그룹이다. 치과 영역의 디지털 기음주와 인공지능의 활용으로 최적화된 진료를 제공하는 것에 목적을 두고, 클라우드베이스의 데이터를 이용한 검사와 치유 계획 수립을 통한 최상의 진료서비스 보편화를 목표로한다. 이를 위해 진료 과정에서 디지털 차트에 중점을 두며, 치과의사를 함유한 의료 스태프들의 온라인 교육은 물론, AR과 증강현실(가상현실) 콘텐츠를 활용한 교육 시스템 구축을 시도하고 있다. 그리고 소속 병원 간 원활한 아이디어 교환을 촉진하여 의료전문성을 증가 시키고 환자의 구강 건강 증진에 기여하기 위해 그룹 내 네트워크를 강화할 예정이다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service