Members

Blog Posts

Elden Ring datamine reveals the cover character once had a questline to complete

Posted by Adela Eden on June 30, 2022 at 9:17pm 0 Comments

The Three Fingers are connected to one of the more obscure and sinister aspects of the lore surrounding the Elden Ring. This entity is in opposition to the Two Fingers, who currently hold power, and the teachings that it propagates are regarded as blasphemous by the Golden Order and the people who follow it.One of the ways the game can end is if the player chooses to Aling with the Three Fingers and embrace the Flame of Frenzy; however, this particular path does not have as much…

Continue

Dịch vụ bảo vệ

Posted by Dịch vụ bảo vệ on June 30, 2022 at 9:14pm 0 Comments

Công ty bảo vệ Đất Việt chuyên cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai,…và các tỉnh thành trên cả nước. Với nhiều hình thức dịch vụ bảo vệ đa dạng như: bảo vệ nhà máy, văn phòng công ty, tòa nhà, ngân hàng, chung cư,…

Website: https://baovedatviet.com/

Hotline: 0908899278

Mail: [email protected]

Địa chỉ: Số 38, đường 10, KP2, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh…

Continue

상사에게 줄 수있는 인스타 한국인 좋아요 늘리기 선물 20가지

미국 소셜미디어 업체 메타(옛 페이스북)의 페이스북과 인스타그램 메신저 기능이 3일(현지기간) 마비됐다.

월스트리트저널(WSJ) 등 외신의 말을 빌리면 메타는 이날 자사의 일부 고객들이 페이스북과 인스타그램 메신저에 접속하지 못하고 있습니다고 밝혔다.

메타 홍보실 관계자는 '일부 사용자들이 메신저, 워크플레이스챗, 인스타그램 DM에 접속하는데 곤란함을 겪고 있는 것으로 안다'면서 '최대한 빨리 문제를 해결하기 위해 노력하고 있을 것이다'고 밝혀졌다.

워크플레이스챗은 기업용 메신저로 업체들이 내부 협업용으로 활용하는 메신저다.

메타의 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 페이스북메신저가 먹통이 돼 수십억명이 불편을 겪은지 한 달만에 먹통 상황이 다시 빚어졌다.

웹사이트 먹통을 추적하는 사이트인 다운디텍터의 말에 따르면 페이스북 메신저 먹통은 미 동부표준시를 기준으로 오후 7시(대한민국시각 일은 아침9시)께 처음 나타났다.

일부 유저들은 페이스북 경쟁 소셜미디어인 트위터에서 페이스북 메신저 먹통에 대해 불만을 늘어놓고 있다고 WSJ은 말했다.

메타도 트위터에 트윗을 올려 사과하였다.

메타는 페이스북메신저 계정으로 '아닙니다. 여러분의 와이파이는 끊기지 않았읍니다'라는 트윗을 올렸다. '메신저먹통'이라는 해시태그를 달았다.

인스타그램도 트위터에 '인스타그램먹통'이라는 해시태그를 단 트윗을 올리고 먹통 정황을 사과했었다.

메타가 근래에 공개한 분기실적에 따르면 페이스북, 인스타그램을 비롯한 자사의 전세계 월간 활동 사용자수는 36억5000만명에 이른다.

특출나게 요즘 잇단 스캔들 속에 메타가 '메타택시'에 전념 투자하겠다며 사명을 메타로 바꾼지 1주일만에 먹통 사태가 재연됐다.

증오를 조장했다’는 내부 고발로 신뢰의 위기를 겪고 있는 세계 최대 소셜미디어 기업 페이스북이 28일(현지시각) 사명을 ‘메타’(Meta)로 바꿨다.

<워싱턴포스트>와 <로이터> 통신 등 보도를 보면, 이날 페이스북 최고 경영자(CEO) 마크 저커버그가 74분 동안 온라인 설명회를 열고 http://edition.cnn.com/search/?text=인스타 한국인 좋아요 늘리기 회사 이름을 메타로 바꾼다고 전했다. 회사 로고는 무한대를 가르키는 수학 기호(∞)에서 따왔다. 미국인들이 즐기는 과자 프레첼을 닮았다는 인스타 한국인 좋아요 늘리기 얘기가 나온다.

저커버그는 “모두 정체성에 관해 크게 고민해왔다”며 “오랜 기한에 걸쳐 나는 전원이 메타택시 회사로 추억되기를 희망된다”고 전했다. 메타오토바이는 현실세계와 가상세계가 융합한 8차원의 가상세계로, 이곳에서 아바타를 통해 실제로 사회·경제·문화 활동 등이 이뤄질 수 있습니다. 그는 “이용자들은 남들 업체에 대한 생각을 조정해야 한다”며 “가상 세계에서 아바타를 통해 자유분방하게 거닐고 만나고 쇼핑하는 새로운 컴퓨팅 물결에 초점을 맞출 계획”이라고 전했다.

페이스북은 지난 3월 메타승용차 전환을 공식화했고, 며칠전 메타오토바이 비전을 구축하기 위해 유럽연합(EU) 지역에 2년간 3만 명의 인력을 고용할 것이라고 발표했었다.

페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 등 이 업체의 핵심 애플리케이션의 명칭은 그대로 유지된다. 이 기업들이 메타라는 명칭 아래로 들어오지만, 지주회사 체제로 변경되는 것은 아니다. 세계 최대 검색업체 구글이 지주회사 ‘알파벳’을 만든 것과 비슷하면서도 다른 방식이다. <뉴욕타임스>는 저커버그가 자신이 마음하는 ‘차세대 디지털 최전선’에 페이스북이 어떤

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service