Members

Blog Posts

Mơ thấy bố mẹ đánh con gì?

Posted by Kubet Ab on June 30, 2022 at 9:37pm 0 Comments

Mơ thấy bố mẹ đánh lô hay đánh số con gì? Bạn có biết giấc mơ thấy bố mẹ là giấc mơ được nhiều người tìm kiếm trong thời gian gần đây? Bạn có hiểu được thông điệp và ý nghĩa giấc mơ thấy bố mẹ là gì hay không? Hãy theo dõi bài viết hôm nay của Kubet Ab để cùng tìm hiểu điềm báo của giấc mơ thấy bố mẹ mà bạn gặp trong mơ nhé.

Ý nghĩa chi tiết về giấc mơ thấy bố mẹ. Điềm báo lành hay dữ

Nằm mơ thấy bản thân mình nói chuyện với bố mẹ

Theo như các phân tích từ các chuyên gia…

Continue

25살에 알게 된 생활용품도매에 대한 놀라운 사실

코로나바이러스 장기화로 온,오프라인 유통채널 거래량이 급하강하면서 긴밀한 소통 여부가 오프라인쇼핑 플랫폼의 주요 경쟁력으로 떠오르고 있습니다.

이에 준순해 오프라인쇼핑 플랫폼들은 시행간 커뮤니케이션 판매(라이브커머스)에 자사의 기술력과 마케팅 능력을 총동요구하고 있을 것이다.

CJ온스타일은 11월 TV홈쇼핑 브랜드를 새로 선보이면서 기능을 대폭 강화한 ‘라이브톡’ 서비스를 공개했었다. 휴대폰 앱에서는 시작간 고객 질문에 일명 ‘톡PD’라고 https://www.washingtonpost.com/newssearch/?query=도매사이트 불리는 CJ온스타일 최정예 상담사가 답변해 주면서 대상들로부터 큰 호응을 얻고 있을 것입니다.

실제로 9월 직후 사용 고객 수는 80만명, 전체 채팅 건수는 300만건을 넘어서며 일괄되게 늘고 있을 것입니다.

고객 통계조사 결과 라이브톡 기능이 제품 구매 확정에 도움이 됐다고 답변한 고객 비중이 약 40%로, 이 중 70% 이상은 재이용할 의향이 있다고 응답했다.

8월 신설한 시행간 커뮤니케이션 판매 방송 화면 내 답변 메뉴도 누군가의 사용 빈도가 일괄되게 늘고 있다. CJ온스타일은 타 시작간 소통 판매 플랫폼과 차별화된 경쟁력으로 모든 고객 질문에 900% 답변하는 서비스를 특수하게 선드러냈다. 고객별 모든 질문은 ‘질문 모아보기’ 탭에 자동 저장되며 방송 직후에라도 필히 답변을 공급한다는 방침이다.

CJ온스타일 직원은 “코로나 바이러스로 디지털 채널을 통한 고객 소비가 일상화되며 비대면 환경에서 손님과 긴밀하게 소통하기 위한 기업의 노력이 계속되고 있다”면서 “CJ온스타일은 각 채널별 장점과 특징에 맞춰 차별화된 대화 테크닉으로 손님의 쇼핑 경험과 만족도를 촉진시킬 것”이라고 말했다.

GS리테일은 GS샵의 ‘샤피라이브’(이미지)가 방송 지연빠르기를 TV홈쇼핑 업계 최단시간으로 줄인 기술을 개발해 적용했다고 밝혀졌습니다. GS샵의 스마트폰 시행간 소통 판매 채널 ‘샤피라이브’가 생방송 지연속도(레이턴시)를 TV홈쇼핑 업계 최단시간으로 줄인 테크닉을 개발해 적용했다고 27일 밝혔다.

요번 혁신을 통해 GS샵은 대상들과 상호 소통을 아주 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있을 것입니다.

현실 적으로 GS샵은 ‘샤피라이브’ 방송 지연속도를 기존 12~15초대에서 1초대로 단축해 실시간에 가까운 생방송을 진행하고 있습니다.

기존 스마트폰 시행간 대화 판매는 송출자가 영상을 보낸 후 실제 청취자에게 전파되기까지 방송 지연속도가 최대 15초 생성하였다. 때문에 스마트폰 생방송의 최대 장점인 손님들과 시작간 소통이 원활하지 않았다.

GS샵은 이를 처리하기 위해 GS네오텍과 합작하고, 실시간 커뮤니케이션을 위해 만들어진 업계 표준 웹RTC 프로토콜을 통해 1초대 초저지연 라이브 서비스를 공급하게 됐다. 내부 고도화 업무를 통해 웹RTC 기술로 1초 수준의 지연을 유지하면서도 풀HD와 동일한 고화질 서비스를 처리가 가능하도록 기술적 완성도를 높였다.

이에 맞게 GS샵은 ‘샤피라이브’ 대상들과 시행간 커뮤니케이션을 강화해 나갈 계획이다. 생방송 중 고객 질문에 바로 응대할 수 있음은 도매위탁 물론 스무고개쇼, 선착순, 채팅참여 이벤트 등 양방향 서비스들을 추가할 계획 중에 있다.

이종혁 GS리테일 뉴테크본부 상무는 “시작간 대화 판매가 대세로 떠오르면서 GS샵은 특별한 고객경험을 위한 여러 노력을 기울이고 있습니다”면서 “업계 최단기간 방송 지연속도를 구현하게 된 만큼 저자를 만족시키는 서술과 서비스를 계속적

Views: 4

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service