Members

Blog Posts

Bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay

Posted by MusicPiano on June 28, 2022 at 5:17pm 0 Comments

Bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay

Đàn Yamaha và đàn Kawai là những dòng đàn piano cơ nổi tiếng nhất hiện nay. Nếu bạn chưa thể quyết định mua đàn nào, hãy tham khảo bảng giá đàn piano cơ đáng mua nhất hiện nay này nhé.

Ưu điểm của đàn piano cơ:

Bàn phím với cảm giác phím và độ nặng chuẩn mực: độ nặng từng phím chuẩn của 1 cây đàn piano cơ sẽ rất tốt cho việc tập luyện ngay từ đầu.

m thanh chân thực trong từng nốt: đơn giản vì âm thanh mà bạn nghe được tạo ra…

Continue

일산타이마사지 : 잊어 버려야 할 3가지 변화

원인적으로 마사지는 혈액순환을 도와 '기분 우수한' 감정을 느끼게 도와준다. 신체 별로 마사지했을 때 얻는 효능은 조금씩 상이한데, 마사지하면 부부 금슬이 좋아진다는 부위도 있다. 일본의 의학자 후쿠다 미노루는 엉덩이의 꼬리뼈 윗부분을 '행복존(Happy zone)'이라고 부른다. 이곳을 마사지하면 성 기능이 강화돼서 부부 만족도가 높아지고 전신 건강 효과도 얻을 수 있다고 한다.

생식기와 연결된 '천골' 부위 마사지해야

꼬리뼈 오른쪽을 눌러보면 다른 부위보다 딱딱한 곳이 있다. 이를 일산건마 ‘천골(薦骨)’이라고 한다. 행복존이라 불리는 곳이 바로 이곳이다. 천골은 허리뼈와 꼬리뼈를 잇는 역할을 한다. 천골에는 자궁이나 고환 등 생식기와 연결되는 신경이 분포돼 있다. 한의학에서는 이 부위에 ‘족태양방광경(足太陽膀胱經, 머리에서 발끝으로 이어지는 체내 경락)’ 중 ‘상료·차료·중료·하료·회양’이라는 경혈이 있는 것으로 본다. 이 경혈은 생식 기능과 관련성이 있어 자극하면 성 기능에 도움을 준다.

행복존을 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 마사지할 경우는 엉덩이의 약간 위쪽부터 꼬리뼈가 있는 곳까지 보드랍게 마사지하면 된다. 한의학의 말을 빌리면 이곳을 마사지하면 상체의 뜨거운 기운은 하체로, 하체의 찬 기운은 상체로 상승한다. 몸속의 기와 혈을 순환시켜 전신 건강에도 도움을 준다. 자율신경계 중 부교감신경도 천골에 크게 분포돼 있다. 잠들기 전에 이 부위를 마사지하면 숙면에도 좋다. 부교감신경은 심신 진정을 담당하는 것으로 알려졌다.

손가락 사용해 하루 세 번씩 거칠지 않게

행복존 마사지는 하루에 3~7회씩 회당 5~10분 정도가 충분하다. 너무 세게 마사지하면 거꾸로 교감신경이 자극을 받아 숙면을 저지할 수 있다. 손가락으로 부드럽게 위에서 아래로 쓸어내리듯 하는 게 좋다. 옆에서 아래로 마사지하는 것은 '족태양방광경'이 아래에서 아래로 흐르는 성질 때문이다. 이런 흐름을 저지하지 않도록 마사지해야 효과를 높일 수 있다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service