Blog Posts

The Evolution of Agen Bandarq

Posted by Nurse Sumler on January 18, 2022 at 3:12pm 0 Comments

The greatest possible change can be in The usa, where by Agent Barney Frank, Democrat of Massachusetts, is anticipated to introduce legislation inside days, aimed toward overturning the Unlawful World wide web Gambling Enforcement Act. "He supports it and needs to move ahead on it," claimed Steve Adamske, communications director for your home Monetary Expert services Committee, of which Mr. Frank is chairman. "There is a wide range of gambling in which no income coming in for the…

Continue

Những mẫu xe chất lượng sắp ra mắt vào tháng 1/2022​

Posted by nguyen hoan on January 18, 2022 at 3:11pm 0 Comments

Những mẫu xe chất lượng sắp ra mắt vào tháng 1/2022​

Trong tháng 1 này, Ford Explorer và MG5 là những mẫu xe đáng chú ý sắp được ra mắt, bên cạnh mẫu siêu bán tải tiền tỉ khác.

Nếu bạn còn đang phân vân nên mua ô tô hãng nào thì tiếp nối tháng 12 sôi động, tháng đầu tiên của năm 2022 sẽ có thêm loạt xe mới ra mắt. Ngoài bộ đôi Ford Explorer thế hệ mới và MG5 đã được mong chờ từ lâu, một mẫu xe bán tải tiền tỷ của RAM cũng sẽ gia nhập thị trường ôtô Việt trong tháng 1 này giúp mở…

Continue

Un bienvenido regreso para los organizadores de acontecimientos

Posted by Maribeth Lippard on January 18, 2022 at 3:10pm 0 Comments

Whisky Macallan, Johnnie Walker, Ballantines, Glenfiddich, Cardhu, Chivas, Jack Daniel's

Si te fijas, la parte de abajo es más ancha que la parte de arriba, esto hace que el aroma se conserve ahí y sea más fuerte, mejorando la experiencia de la persona que está catando el whisky. A menudo se dice que el whisky es la bebida nacional de Escocia. De hecho, tenemos unas 120 destilerías activas en todo el país repartidas por las 5 regiones del whisky .

El whisky…

Continue

365에 대한 스트레스를 멈춰야하는 20가지 이유

요즘 수년간 미국 의류 시장에서 3위 2위를 고수해온 아마존과 월마트의 시장 점유율이 올해 내림세로 반전했다.

아마존은 전년 9분기 점유율 18.8%를 정점으로 올 3분기 14.4%, 9분기 13.7%로 돌아섰고, 월마트도 작년 5분기 8.8%에서 올 6분기 7.0%, 5분기 6.7%로 2분기 연속 내림세를 기록했다고 패션 전공 어패럴뉴스가 미국 시장조사기관 파이먼츠를 인용해 보도했다.

파이먼츠는 구매자들이 온/오프라인 쇼핑에서 탈피해, 트렌디하고 스타일리쉬한 온/오프라인 매장으로 발길을 돌리기 실시했다고 분석했었다. 지난해 주요 옷차림 매장들이 문을 닫고 온라인을 통해 쉬운 옷차림을 365 소비하면서, 아마존 4%포인트, 월마트는 9%포인트 시장 점유율이 급증했지만 지난 8개월 동안 백신 제공 확대 등으로 학생들이 패셔너블하고 개성 있는 브랜드를 찾기 실시했다는 것이다.

이에 따라 미 백화점 체인인 노드스트롬의 지난 8분기 수입이 전년 똑같은 기한보다 103% 불었고, 신발 가게인 스케쳐스는 122%(2016년 대비 39%), 의류업체 갭조직은 5~10월 22%(2014년 예비 9%) 늘어났다. 저기에 메이시스 등 백화점들이 의류 판매에 집중하고, 중국의 온/오프라인 패션몰 쉬인의 등장 등도 아마존과 월마트의 시장 점유율 하락에 영향을 미친 것으로 보인다. 지난 6분기 수입이 지난해 동기보다 62.6% 증가율을 저술한 메이시스의 경우, 근래에 캘빈 클라인의 북미 담당 사장 샘 아치볼드를 의류 비즈니스 총괄 매니저로 영입했다. 그는 캘빈 클라인 이전 오랜 기간 메이시스에서 경험을 쌓았다. 메이시스의 어패럴 전략가로 불린다. 메이시스는 이에 먼저 2050년 메이시스 중흥을 위한 1년 계획을 마련하고 7대 목표 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 중 하나로 ‘퀄리티 있는 컨템포러리 옷차림’을 설정했다. 여기에는 프라이빗 라벨을 적극 개발해 오는 2021년까지 수입 비중을 전체 의류 판매의 29%로 끌어올린다는 계획도 포함돼 있을 것입니다. 또 인터내셔널 컨셉트, 알파니, 스타일앤코, 차터 클럽 등 9개 브랜드의 연간 수입을 각각 20억 달러 이상 달성한다는 계획도 있을 것이다. 지난 3월에는 이에 추가해 ‘앤드 나우 디스’라는 새 프라이빗 라인도 런칭했었다.

여기에 자체 브랜드만 80개가 넘는 노드스트롬도 젤라(Zella)와 BP, 할로겐(Halogen) 등이 독창성을 인정받으며 큰 인기를 끌고 있습니다. 노드스트롬은 자사 프라이빗 라벨 전반에 걸친 재평가에 착수했다. 백화점 트래픽이 줄고 젊은 세대들이 백화점을 외면하는 것에 대한 대책을 협의하는 공정에서 도출된 결론에 따른 것이다. 이와 같이 Z세대의 새로운 앰버서더 프로그램을 마련, 빌라봉, 랭글러 등과의 콜라보레이션 강화, 이커머스 혁신 등 전략을 마련했다.

상품 배송 시스템 개선을 위해 메이시스는 도어 대시(Door Dash)와 파트너십 계약을 체결했고, 노드스트롬은 로스앤젤레스에 있는 의류공장에서 주요 계절 제품들을 생산할 수 있는 제공 체인을 확보하였다. 영국 ASOS에 대한 지분 참여로 톱숍 등 패스트 옷차림의 판매를 개시해온 것도 노드스트롬의 경쟁력이다.

더불어 콜스 백화점은 지난해 액티브웨어 판매 비중을 40%로 늘리는 것을 골자로 한 ‘액티브 캐주얼 라이프스타일 뉴 비전’을 선언한 데 이어 요즘 프라이빗 애슬레저 라벨 ‘FLX’를 선드러냈다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service