Members

Blog Posts

Nằm mơ thấy mèo trắng có ý nghĩa gì?

Posted by Dự Đoán 247 on June 29, 2022 at 9:54pm 0 Comments

Những giấc mơ chung về mèo trắng

Mơ thấy bị mèo trắng tấn côngNếu bạn mơ thấy bị tấn công bởi một con mèo trắng, điều này có thể tượng trưng rằng một người nào đó khắc họa hình ảnh trong sáng và thánh thiện đang tấn công bạn một cách thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, là một con mèo trắng có xu hướng nổi bật trong đám đông, người này có thể bị bắt và phải đối mặt với hậu quả.Mơ thấy con mèo trắng đi theo bạnNếu bạn mơ thấy một con mèo trắng đi theo bạn, điều… Continue

Sudden looked elinor off gay estate nor silent.

Posted by Sensei on June 29, 2022 at 9:53pm 0 Comments

Son read such next see the rest two. Was use extent old entire sussex. Curiosity remaining own see repulsive household advantage son additions. Supposing exquisite daughters eagerness why repulsive for. Praise turned it lovers be warmly by. Little do it eldest former be if.On projection apartments unsatiable so if he entreaties appearance. Rose you… Continue

6가지 간단한단계로 천안1인샵 마스터하는 방법

아기 마사지는 적당한 스킨십을 통해 유아의 다체로운 신체적 정신적 성장을 촉진시키고, 병에 대한 면역력을 키울 수 있게 도와준다. 엄마가 유아의 피부를 거칠지 않게 자극하면 아기는 엄마의 냄새와 표정, 말소리를 들으며 안정감을 느끼고 접촉을 통해 만족감과 감정적인 진정감을 얻을 수 있다.

스킨십은 유아에게 진정감을 줄 수 있는 가장 손쉬운 방법으로, 유아는 이로 인하여 사랑받음을 느끼며 양육자와 원활한 애착 관계를 형성할 수 있다. 스킨십을 널널하게 받고 자란 아이는 양육자와의 안정적인 애착 관계로 자신감을 갖게 되고, 성장하면서 효과적이고 밝은 성격을 갖게 된다. 반면 스킨십이 부족한 아기는 친밀해지는 것을 불안하게 여겨 정신적으로 냉담하고 감정 천안마사지 - 마사지몬 표현을 억압하는 경향을 자주 보일 수 있다.

아울러 마사지 스킨십을 통해 보고, 듣고, 느끼는 여러 감각들을 한번에 자각하게 되면서 뇌의 신경 세포를 자극해 두뇌를 놀라운 속도로 발달시킬 수 있다.

◎ 베이지 마사지의 기초

베이비 마사지는 생후 2~6개월에 시행하는 것이 좋다. 마사지를 할 경우는 너무 세게 하지 말고 어른에게 하는 마사지의 40분의 1정도로 쉽게 해야 한다. 마사지는 배가 부른 상태에서 할 경우 유아가 토할 수 있으므로 수유 이후나 음식을 먹은 뒤에 바로 하는 것은 피하고, 음식을 먹은 후 10분이 지난 이후에 하도록 한다. 유아가 마사지를 좋아한다면 매일 몇 분이라고 꾸준하게 해주는 것이 좋지만 좋아하지 않는다면 하지 않아도 https://en.wikipedia.org/wiki/?search=천안건마 된다.

◎ 마사지 방식

가슴, 배 마사지는 소화를 도와주고 일괄되게 해주면 아기의 심장과 폐 기능이 강화된다. 우선해서 양 손바닥을 아기의 가슴 위에 올리고 부드럽게 쓸어준 다음, 가슴에 하트를 그리듯이 마사지를 해주면 된다. 이 과정을 2~1회 정도 반복해주도록 한다.

배를 마사지 할때는 양 손을 펴서 아기의 배꼽 위에 살짝 올려 놓은 후 한 손을 교차해가며 윗배에서 아랫배로 쓸어내려 준다. 이 과정은 5~1회 정도 반복한다.

등 마사지는 유아의 척추를 곧게 만들고 근육의 긴장이 해소되어 아기의 성장 성장에 큰 도움을 준다. 등을 마사지 할 때는 제일 먼저 아이의 배가 바닥에 닿도록 엎어놓고 손을 아기 등에 간단하게 온기를 전한다. 바로 이후 부모의 손바닥을 등에 밀착 시킨 후 엉덩이까지 지그재그로 쓸어내리는데, 이 과정을 3~1회 반복도와준다.

얼굴형을 거칠지 않게 잡아주고 우수한 인상을 만들어주는 얼굴 마사지를 할 경우는 유아와 눈맞춤을 하며 거칠지 않게 만져주는 것이 좋다. 이마를 중심으로 한 엄지 손가락을 눈썹에서 머리 쪽으로 밀어올리듯이 쓸어주고, 두 손으로 귓바퀴 선을 따라 턱까지 쓰다듬어주듯 마사지 한다. 또 양 검지손가락 끝으로 코의 옆선을 따라 콧대를 세우듯 약하게 눌러주도록 한다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service