Blog Posts

Selecting a Reliable Andaman Travel Agency

Posted by seven seas Travel solution pvt l on May 25, 2022 at 2:49am 0 Comments

Andaman is a fantastic and bold spot for the guest's getaway. The slopes, oceans, and forests have a tremendous shocking look on the Island. They shifted untamed life and get explorers to offer individuals from everywhere in the world. Step by step instructions to arrive at the area is a certain something, and it is reasonably essential to use the ideal opportunity for touring and visiting, experience brandishing exercises, recreation, and fulfillment. An…

Continue

Diễn giải Giấc mơ Bò & Gia súc

Posted by Soi cầu VIP 247 on May 25, 2022 at 2:48am 0 Comments

Mơ thấy con bò đang nhai kẹoĐế chế gia súcbáo cáo rằng những con bò dành đến tám giờ một ngày để nhai cái cữ của chúng. Chúng cần làm điều này vì hệ tiêu hóa của chúng hoạt động khác với con người.Tuy nhiên, nếu một con bò đang đứng xung quanh nhai cud, thì con bò đó cảm thấy an toàn. Nếu bạn mơ thấy một con bò đang nhai cud, do đó, bạn cảm thấy an toàn và ổn định ở nơi bạn đang ở.Nghe có vẻ lãng phí thời gian để nhai tám giờ một ngày, nhưng có lẽ bạn không… Continue

천안마사지에 대한 최고의 용어집

아기 마사지는 적당한 스킨십을 통해 유아의 다체로운 육체적 감정적 성장을 촉진시키고, 병에 대한 면역력을 키울 수 있게 도와준다. 아빠가 유아의 피부를 보드랍게 자극하면 유아는 아의 냄새와 표정, 말소리를 들으며 편안함을 느끼고 접촉을 통해 만족감과 정서적인 진정감을 얻을 수 있다.

스킨십은 유아에게 안정감을 줄 수 있는 가장 쉬운 방법으로, 유아는 이로 인해서 사랑받음을 느끼며 양육자와 원활한 애착 관계를 형성할 수 있다. 스킨십을 충분하게 받고 자란 아이는 양육자와의 안정적인 애착 관계로 자신감을 갖게 되고, 자라면서 효과적이고 밝은 성격을 갖게 된다. 반면 스킨십이 부족한 아기는 친밀해지는 것을 불안하게 여겨 감성적으로 냉담하고 감정 표현을 억압하는 경향을 자주 보일 수 있다.

그런가 하면 마사지 스킨십을 통해 보고, 듣고, 느껴지는 다체로운 감각들을 동시에 자각하게 되면서 뇌의 신경 세포를 자극해 두뇌를 기발한 속도로 발달시킬 수 있다.

◎ 베이지 마사지의 기초

베이비 마사지는 생후 2~6개월에 시작하는 것이 좋다. 마사지를 할 때는 너무 세게 하지 말고 어른에게 하는 마사지의 20분의 1정도로 가볍게 해야 한다. 마사지는 배가 부른 상황에서 할 경우 아기가 토할 수 있으므로 수유 바로 이후나 음식을 먹은 후에 바로 하는 것은 피하고, 음식을 먹은 후 40분이 지난 직후에 하도록 한다. https://www.washingtonpost.com/newssearch/?query=천안건마 아기가 마사지를 좋아한다면 매일 몇 분이라고 꾸준하게 해주는 것이 유용하겠지만 좋아하지 않는다면 하지 않아도 된다.

◎ 마사지 방법

가슴, 배 마사지는 소화를 도와주고 일괄되게 해주면 아기의 심장과 폐 기능이 강화된다. 제일 먼저 한 손바닥을 유아의 가슴 위에 올리고 부드럽게 쓸어준 다음, 가슴에 하트를 그리듯이 마사지를 해주면 된다. 이 공정을 2~2회 정도 반복해주도록 한다.

배를 마사지 할때는 양 손을 펴서 아기의 배꼽 위에 살짝 올려 놓은 후 한 손을 교차해가며 윗배에서 아랫배로 쓸어내려 준다. 이 과정은 5~5회 정도 반복한다.

등 마사지는 유아의 척추를 곧게 만들고 근육의 긴장이 해소되어 유아의 성장 성장에 큰 도움을 준다. 등을 마사지 할 때는 우선해서 아이의 배가 바닥에 닿도록 엎어놓고 손을 아기 등에 간단히 온기를 전한다. 뒤 부모의 손바닥을 등에 밀착 시킨 후 엉덩이까지 지그재그로 쓸어내리는데, 이 과정을 3~9회 반복도와준다.

얼굴형을 부드럽게 잡아주고 우수한 인상을 만들어주는 얼굴 마사지를 할 때는 아기와 눈맞춤을 하며 부드럽게 만져주는 것이 좋다. 이마를 중심으로 양 엄지 손가락을 눈썹에서 머리 쪽으로 밀어올리듯이 쓸어주고, 한 손으로 귓바퀴 선을 따라 턱까지 쓰다듬어주듯 마사지 한다. 또 한 검지손가락 끝으로 천안1인샵 코의 옆선을 따라 콧대를 세우듯 조심스럽게 눌러주도록 한다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service