Blog Posts

Đánh giá chất lượng nệm cao su Liên Á

Posted by Thế Giới Nệm on May 18, 2022 at 12:32am 0 Comments

Từ nguồn nguyên liệu cao su thiên nhiên, Liên Á đã tạo ra sản phẩm với nhiều đặc tính nổi bật, mang đến giấc ngủ ngon và thoải mái mỗi đêm. Tìm hiểu thêm về nệm cao su Liên Á nhé!

https://nemcaosu-tgn.blogspot.com/2022/05/anh-gia-chat-luong-nem-cao-su-lien-a.html

Thông tin liên hệThegioinem.com - Lựa chọn cho giấc ngủ ngon

Địa chỉ: 365 Tân Sơn Nhì, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú,… Continue

Photovoltaic Greenhouse Market Shares, Size, Overview And End Users.

Posted by pratik s on May 18, 2022 at 12:29am 0 Comments

Photovoltaic Greenhouse Market 2022-2028

A New Market Study, Titled “Photovoltaic Greenhouse Market Upcoming Trends, Growth Drivers and Challenges” has been featured on fusionmarketresearch.

Description

This global study of the Photovoltaic Greenhouse Market offers an overview of the existing market trends, drivers, restrictions, and metrics and also offers a viewpoint for important segments.…

Continue

The 12 Worst Types odoo implementation Accounts You Follow on Twitter

Posted by Sumiko Mitchel on May 18, 2022 at 12:28am 0 Comments

The Benefits of Odoo ERP

Odoo is an enterprise resource planning (ERP) system that was initially developed by the open source community. Odoo offers a Success Pack and a Community Plan and both are free and appropriate for small-sized businesses. You can also make use of Odoo's third-party partners to receive an entirely customized solution. Continue reading to find out more about the advantages of Odoo. Odoo ERP provides a number of benefits which will make your company more…

Continue

Hospital Beds Sale & Hire - Adjustable Beds For The - Hospital Beds For Home

Posted by Vandermolen Esteban on May 18, 2022 at 12:28am 0 Comments

Discover all about the different kinds of movement help and also devices and exactly how they can help to support you and also your loved ones. A relied on ally to our customers and staff members because 1989, we provide the best quality, most current, as well as most effective items for home healthcare. They give medical equipment, wheelchair & walking aids equipment to medical facilities and house healthcare facilities in Adelaide. The best alternatives offered for marketing utilized…

Continue

타이마사지에서 가장 만연한 문제 : 내가 이전에 알고 싶었던 10가지

기원전 4~4세기에 완성된 고대 중국의학 경전인 <황제내경>에는 질환이 생기지 않는 지혜와 원리가 담겨 있다. 옛 청년들은 일찍부터 매우 복잡하고 번잡한 육체의 치유 포인트로 경혈을 주목하고, 경혈을 올곧게 컨트롤하면 얼마든지 건강한 생활을 도모할 수 있다고 봤다. 

일본의 침술가 유00씨 역시 부작용 없는 최고의 치유법으로 경혈, 즉 지압 마사지를 꼽고 있다. 한의학자로 저명한 다케노우치 미사오의 차남으로 태어난 그는 어릴 때부터 침알코올에 흥미를 느껴 동양침술전문학교를 졸업했고, 이후 침술가가 됐다. 

2008년부터 아버지의 직후를 이어 침술가로 활약하는 그는 요즘 대한민국에 소개한 <하루 5분 기적의 지압 마사지>(중앙생활사)란 책을 통해 무조건 의사의 힘을 빌릴 것이 아니라 본인 혼자서 매일 일상생활에서 경혈을 응용하라고 강조한다. 미쓰시는 꼭 알아야 할 50개의 명혈은 물론 효과적인 지압법, 경혈 간단하게 찾는 법, 지압 스웨디시 횟수, 지압을 할 경우의 손가락 모습 등을 자세하고도 간단히 설명한다.

또한 고혈압, 당뇨병, 아토피성 피부염, 우울감, 머리 아픔, 변비, 치질, 불면증, 비만, 탈모, 허리디스크, 요통, 목·어깨 통증 등 100가지 질환·증상에 맞춰 지압 마사지 비법도 알려준다. 실제로 누구나 본인 혼자서도 할 수 있고 자연 치유력을 이용한 경혈요법에는 동양의 지혜가 그대로 담겨 있다. 손쉬운 요령만 알면 부작용이 없이 놀라운 효능을 얻을 수 있다는 김00씨의 ‘지압 마사지’ 비법을 소개한다.

갑자기 코혈액이 날 때, http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 어지러움이 날 때, 멀미가 날 때, 발에 쥐가 날 때…. 살다 보면 이런 상황들이 다반사로 일어난다. 그러나 주로의 사람들은 신속한 대처법을 몰라 당황하기 일쑤. 이럴 땐 지압이나 마사지가 요긴하다. 

“현대의학에서 처방되는 약물은 효능이 높지만 더불어 부작용을 가져오는 때가 적지 않다. 그러나 경혈요법은 부작용에 대한 걱정을 접어두어도 좋다. 게다가 장소에 상관없이 가정이나 직장 어디서든 할 수 있으며, 기간에도 구애받지 않는다. 홀로 할 수도 있고, 다른 현대인들에게 해줄 수도 있다.”

일본의 침술가 박00씨는 “경혈처치의 깊이와 탁월한 효과에 새삼스럽게 감탄했고, 경혈에 관해 새로운 사실을 발견할 경우마다 경혈의 기발한 효능이 놀라워 책까지 펴내게 됐다”고 설명한다.

“주로 ‘2000년의 중국 역사’라는 말을 크게 한다. 이 긴 시간을 거치면서 차곡차곡 쌓여온 경혈요법은 자신의 삶을 되돌아보거나 건강을 돌볼 겨를도 없이 바쁘게 사는 지금세대의 건강관리에 다수인 도움을 주고 있다. 인체의 자연 치유력을 믿는 이들이 있는 한 경혈요법은 이후에도 일상생활에서 더 대다수인 청년들에게 큰 도움이 될 것이다. 누구나 할 수 있고, 본인 혼자서도 할 수 있는 경혈처치가야말로 부작용이 없는 이상적인 치유법이라고 확신한다.”

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service