Members

Blog Posts

alex samek proper hotel

Posted by Henry B Fuller on May 29, 2022 at 4:52am 0 Comments

https://pressrelease101.co.uk/alex-samek-shares-tips-for-improved-hotel-marketing/

With over 25+ Years of Experience, Alex Samek and his team have demonstrated their vertically-integrated capabilities in the acquisition, finance, construction, architecture, design, marketing + sales, operations, and management. The Kor Group aims to create added value for all stakeholders using cost-sensitive… Continue

Lucky88 đưa tin: Aston Villa đón thêm tân binh, Gerrard quyết chơi lớn mùa tới

Posted by lucky on May 29, 2022 at 4:52am 0 Comments

Dù kỳ chuyển nhượng mùa Hè vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng CLB Aston Villa đang hoạt động rất tích cực, khi chuẩn bị hoàn tất thương vụ chuyển nhượng thứ hai sau khi đồng ý thỏa thuận với hậu vệ Diego Carlos của Sevilla trị giá 25,6 triệu bảng ban đầu.Xem thêm: Chơi cá độ bóng đá hợp phápAston Villa đón thêm tân binh, Gerrard quyết chơi lớn mùa tới

Cầu thủ người Brazil sẽ có các cuộc thảo luận và kiểm tra y tế trong vài giờ tới… Continue

즉시 기분이 좋아질 인스타 팔로워 늘리기에 대한 10가지 사실

페이스북과 인스타그램이 연말연시 쇼핑 시즌을 앞두고 소상공인들의 우수한 마케팅 정보를 부스트 할 수 있는 지원책을 마련한다.

3일 인스타그램의 말에 따르면 '부스트 위드 페이스북 굿 정보스 계절(Boost with Facebook Good Ideas Season)' 프로그램은 '우수한 아이디어는 발견되어야 하니까'라는 모토 아래 소상공인들이 더 대다수인 잠재 손님에게 닿을 수 있도록 돕기 위해 기획됐으며 소상공인을 위한 릴스 활용 팁을 담은 다양한 교육 영상을 최초 공개한다.

지난 2016년 해외에 첫 선을 보인 인스타 팔로워 늘리기 '부스트 위드 페이스북'은 국내외 중소기업 및 소상공인의 성장을 지원하는 디지털 역량 교육 프로그램으로, 페이스북과 인스타그램 내 수많은 커머스 기능 소개와 마케팅 성공 사례 공유를 통해 소크기 비즈니스에게 발달의 기회를 공급해오고 있을 것이다.

그 일환으로, 다가오는 연뜻에는 우수한 아이디어를 가진 중소상공인이 올 초 도입된 인스타그램의 숏폼 영상 서비스 '릴스'를 통해 발달 동력을 찾을 수 있게 도와주는 6개의 새로운 '인스타그램 아카데미(Instagram Academy)' 영상을 선밝혀냈다.

메인 실습 영상인 '비즈니스를 위한 인스타그램 릴스 활용법'에는 릴스 전반에 대한 소개와 릴스에 반영할 수 있는 커머스 기능, 릴스를 사용할 때의 이점 등이 상세하게 소개됐다. 인스타그램 릴스는 '발견의 공간'으로 인스타그램 안에서도 최대로 다양한 위치에 동시다발적으로 노출되기 때문에 더 다수인 잠재 손님에게 발견될 확률이 높다.

이와 함께 공개된 세 편의 '릴스제작소'는 커스터마이징 돼지고기 비즈니스 '피그업', 인센스 및 차 편집샵 '또오기', https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=인스타 팔로워 늘리기 수제 쌀 디저트 카페 '프레시오소' 등 실제 소상공인의 입장에서 제작한 릴스 콘텐츠다. '릴스 제작소' 직원들이 각 소상공인의 상품과 서비스를 매력적으로 부각할 수 있는 제작 노하우를 알려준다는 콘셉트로 릴스에 대한 영감을 줄 뿐만 아니라 실용적인 팁도 공급완료한다.

페이스북은 반짝이것은 정보를 가진 국내 중소기업 및 소상공인들을 계속적으로 발굴하고 이용자들에게 소개하며, 페이스북과 인스타그램과 같이 발달할 수 있게 지희망하고 있을 것이다. 이번에 특출나게 공개된 인스타그램 아카데미 영상을 배합한 수많은 교육 리소스는 '메타 포 비즈니스'(META for Business, 구 페이스북 포 비즈니스) 공식 홈페이지의 '정보' 메뉴 내 '동영상' 탭에서 확인할 수 있습니다.

페이스북 코리아 글로벌 비즈니스 마케팅팀 조동현 팀장은 '더 대부분인 소상공인 분들이 새로운 경험을 창출하고 기회를 포착할 수 있는 릴스를 적극 활용하길 희망하는 생각에서 굿 정보스 계절 학습 프로그램을 기획했다'며 '메타 포 비즈니스 웹사이트는 릴스 외에도 여러 인스타그램 기능들을 사용해 비즈니스를 활성화하는 방식을 담은 교육 리소스를 공급하고 있으니 다채로운 영감을 받을 수 있는 기회를 놓치지 마시기 바란다'고 이야기 했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service