Members

Blog Posts

12 Helpful Tips For Doing collagen face cream

Posted by Keith Nickie on May 24, 2022 at 4:33am 0 Comments

The Very Best Collagen Creams For Face Reviewed

What is a Collagen https://bellevueoflondon.com Cream?

Collagen lotions are an appeal item that aims to decrease creases and give an extra youthful appearance. They are constructed from collagen, hyaluronic acid, and vitamins.

Collagen is one of the most abundant healthy protein in the human body. It is found in skin, bones,…

Continue

Những mẫu thiết kế cửa hàng đẹp: Thiết kế shop, showroom...

Posted by HPDecor on May 24, 2022 at 4:33am 0 Comments

Để bắt đầu kinh doanh thì việc thiết kế cửa hàng là một phần vô cùng quan trọng trong giai đoạn khởi đầu. Nhưng làm sao để thiết được một cửa hàng thuận tiện, dễ dàng cho cả người bán và người mua? Làm sao để thiết kế một cửa hàng đẹp mắt và giúp ăn khách nhất?

Hpdecor sẽ giới thiệu đến bạn những mẫu thiết kế shop, showroom, cửa hàng được yêu thích và thịnh hành nhất, cùng xem qua tại:…

Continue

우리가 부산마사지를 사랑하는 이유 (너도 나도 다아는 사실!)

마사지의 효능은 다체로운 연구를 통해 입증됐다. 목·어깨를 주무르면 만성두통이 완화된다거나, 복부마사지가 변비와 스트레스를 줄인다는 식의 결과가 많다.

마사지는 어떻게 건강 효과를 내는 걸까. 마사지를 하면 세포 재생·염증 완화 효능이 난다. 근육에 있는 통증 유발점을 자극하면 뻣뻣해진 근육이 이완되고, 혈관이 확장, 혈류가 증가하면서 이런 효능이 나는 것이다. 마사지를 받을 때 '시원하다'고 느낌이 드는 건 근육과 신경 때문이다. 손길이 닿는 걸 자극으로 여겨 근육이 순간적으로 수축됐다가, 마사지를 할수록 근육이 이완되면서 차가운 느낌이 든다. 또, 부교감신경이 활성화돼 심신이 안정되면서 잠이 솔솔 오기도 한다.

전문가들이 현대인이 하면 좋다고 꼽는 추천 마사지 부위는 어깨, 엉덩이, 종아리다. 활동량이 적고, 스마트폰·컴퓨터 등을 오래오래 보는 현대인이 통증을 크게 호소하는 부위이다. 마사지 강도는 시원하면서 뻐근하다는 느낌이 한번에 들 정도여야 하고, 마사지를 종료한 후 통증이 느껴지면 안 된다. 양 번에 각 부위를 4분씩, 하루에 3~8회 하면 좋다.

◇종아리

종아리를 마사지하면 온몸의 혈액순환이 개선되고, 일상에서 쥐가 잘 나는 현대인은 이런 증상도 개선된다. 오른쪽 다리를 쭉 펴고, 오른쪽 다리는 세워서 앉는다. 한 손의 엄지로 오른쪽 다리의 발목 뒷부분(아킬레스건)부터 오금을 향해 올라가며 꽉꽉 누른다. 반대쪽도 똑같이 하면 된다.

◇어깨

뭉친 어깨 근육이 풀리고, 근육이 놀래서 생긴 긴장성 머리 아픔이 호전되는 효과도 볼 수 있다. 등을 세우고 아래쪽 팔 힘을 뺀다. 왼쪽 검지·중지·약지로 왼쪽 어깨와 목이 만나는 지점(승모근)의 볼록 나온 부분을 지긋이 누른다. 손끝이 아니라 지문이 있는 부분으로 눌러야 한다. 문지르거나 주무를 필요 없이 누르고만 있어도 근육이 이완되는 효과를 볼 수 있다. 그럴 때 고개를 오른쪽으로 살짝 기울였다가 똑같은 자리로 천천히 돌아오면 효과를 높일 수 https://en.wikipedia.org/wiki/?search=부산건마 있다. 

◇엉덩이

허리디스크가 없으면서 허리·엉치 통증을 겪는 현대인들은 이 부위를 일정하게 마사지하면 통증이 줄어든다. 인체가 오른쪽을 향하도록 눕는다. 한 다리를 살짝 부산스웨디시 - 마사지몬 굽힌 후, 위쪽 엉덩이의 윗부분(주사 맞는 부위)을 왼손 손바닥으로 꾹 누른다. 다른 사람이 해줄 땐 팔꿈치를 이용해 누르면 된다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service