Members

Blog Posts

Do Perhaps not Produce These Problems - What Your Hair Laser Treatment Center Doesn't Inform You

Posted by Bobytell1789 on May 24, 2022 at 7:26am 0 Comments

Beauty items bought online perhaps delivered for you but if it's something you are searching for, there are sites what accredits salons and elegance stores in a variety of localities. Needless to say, you've to check out the splendor center that is within your locality and if they've online accreditation, you then are definitely going to find a very good beauty offer online. What are the beauty discounts accessible online?For the absolute most part, branded and high prices cosmetics… Continue

Ford Ranger 2022 ra mắt toàn cầu, sở hữu thiết kế tương tự Ford F-150

Posted by danhgiaxe on May 24, 2022 at 7:25am 0 Comments

Ford Ranger 2022 ra mắt toàn cầu, sở hữu thiết kế tương tự Ford F-150Vừa qua, Ford Ranger 2022 ra mắt thế hệ mới thông qua buổi ra mắt trực tuyến sau vòng đời 10 năm của dòng sản phẩm có tên mã T6.

Là dòng bán tải chủ lực của Ford tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương cũng như châu Phi, trong lần Ford Ranger 2022 ra mắt lần này được nghiên cứu phát triển bởi Ford Australia. Nhiều thị trường trong đó có Việt Nam rất chờ đợi mẫu bán tải mới của Ford.

Nhà sản xuất chưa xác… Continue

Digital marketing agencies in Bangalore

Posted by bleap digital on May 24, 2022 at 7:24am 0 Comments

"Find the best digital marketing agencies in Bangalore and website development. We help with content writing, SEO service, social media marketing, Etc."

https://www.bleapdigital.com/about-us/

#SEO #Digitalmarketing

헐리우드가 강남 셔츠룸에 대해 우리에게 가르쳐 줄 수있는 것

아르바이트 대표포털 아르바이트몬이 올해 알바를 해본 적이 있는 아르바이트생 1694명을 타겟으로 업무 중 부당대우 경험을 묻는 인터넷조사를 시작한 결과 올 들어 알바 업무 중 ‘억울한 일을 당한 적이 있다’는 알바생은 73.7%에 달했다. 이와 같은 응답은 남성 76.6%, 여성 69.5%로 여성 아르바이트생이 여성 아르바이트생 보다 높았다. 특출나게 억울한 일을 당했다는 알바생 중 70.8%는 본인의 경험이 ‘전문가의 도움이 필요한 상태이었다’고 답했다.

허나 막상 이 같은 부당대우를 당하더라도 대다수의 아르바이트생들은 전문가에 도움을 청하지 않고 스스로 해결하려고 애쓰거나 감내하고 있었다고 알바몬은 밝혀졌다. 즉 ‘전공가의 도움이 필요한 부당대우를 경험했다’고 답한 알바생 중 21.0%만이 ‘순간 노무사 등 전공가에게 도움을 요청했다’고 밝힌 것. 나머지 79.0%는 도움조차 요청하지 않고 과도한 것으로 나타났다.

이들은 전문가 도움을 요청하지 않은 이유로 ‘어떤 방식으로 도움 받을 수 있는지 몰라서(31.3%)’를 4위에 뽑았다. 3위는 ‘내가 포기하는 편이 빨라서(23.4%)’였고 ‘전문가의 도움 없이 내가 해결할 수 있을 것 같아서(15.0%)’, ‘사용료, 수수료가 발생할 것 같아서(14.5%)’가 직후를 이었다. ‘정말로 도움이 된다는 보장이 없어서(13.0%)’ 도움 청하기를 포기했다는 응답도 있었다.

아르바이트몬 홍보팀 팀장 한00씨는 “아르바이트몬 알바토크 서비스에 접속하면 청소년근로권익센터 소속 공인노무사(보호위원)로부터 강남 셔츠룸 전문적인 노무상담 서비스를 무료로 받을 수 있다”면서 “알바몬 아르바이트노무상담 게시판에 사연을 올리면 청소년근로권익센터와의 합작을 통해 전문적인 상담과 함께 실제 사건 해결까지 연속성 있게 도움을 얻을 수 있다”고 소개했다. 알바몬 홈페이지와 알바몬앱을 통해 ‘알바노무상담’ 게시판에 상담 분야와 내용을 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 작성하기만 하면 공인 노무사의 상담을 무료로 받게된다.

실제로 올해 10월 4일부터 12월까지 4개월 동안 아르바이트몬 아르바이트노무상담 게시판을 통해 전공가상담 등 도움을 얻은 알바사연은 총 4336건에 달한다. 지난 해 같은 기간 3484건보다 24.3%가 불어난 수치다. 알바생들이 상담 받은 내용을 분야별로 살펴 보면 △임금 관련 상담이 2,458건, 56.3%로 가장 많았다. 이어 △기타가 1,067건, 24.9%를 차지했으며, △근로계약서(341건, 7.5%), △해고(319건, 7.1%) 순이었다. △근무배경 관련 상담은 3.9%로 상대적으로 적었다.

상세 사유를 살펴 보면 △주휴수당 미지급이 23.2%로 가장 많았다. 또 △임금체불이 14.9%, △최저임금 위반이 12.9%를 차지했다. 이번년도 등록된 아르바이트몬 노무상담 신청 중 COVID-19 잠시 뒤 ‘휴업에 따른 급여 삭감’, ‘해고’ 등 ‘코로나’ 연관 요청이 총 347건, 3%에 달했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service