Members

Blog Posts

So sánh các phiên bản Honda HR-V 2022 vừa mới ra mắt tại Việt Nam: giá, màu sắc, thông số kỹ thuật

Posted by Housecare on June 24, 2022 at 8:58pm 0 Comments

Sau gần 4 năm kể từ lần đầu tiên ra mắt tại thị trường Việt Nam, Honda HR-V đã bước sang thế hệ hoàn toàn mới. Mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu từ Thái Lan và có sự lột xác toàn diện về thiết kế lẫn trang bị động cơ.

Giá các phiên bản Honda HR-V​

Honda HR-V 2022 sẽ chính thức phân phối tại Việt Nam từ ngày 20/6/2022 với 2 phiên bản cùng mức giá bán như sau:

Phiên bản Giá bán lẻ Khuyến mãi tháng 06-2022

Honda HR-V L 826.000.000 VNĐ Không có

Honda HR-V L (Đỏ cá…

Continue

Do you have a game console?

Posted by maminapopa on June 24, 2022 at 8:57pm 0 Comments

No, but I really want to buy. Once I was visiting a friend and we played mortal kombat on his console. Remembered childhood and had fun. He constantly opens up something new for me. Thanks to him, I started gambling for money and found a casino with nice bonuses https://bosscasino.club/bonus_en.html. And this time he charged me with the desire to buy a game console. I think it's great, because in our time it is very…

Continue

성공적인 사람들이 자신을 최대한 활용하는 방법 비발치교정

치과대학에서 얻은 인연의 값어치를 갚는 일이다. 더 많이 신경 써야 한다” 치과대학 Global Trust 기금 2000만원을 기부한 임00 동문의 소감이다. 치과대학 동문의 기부가 이어지고 있다. 치과대학 28회 동기회, 치과대학 동문회의 기부와 같은 동문 단체의 기부와 개인 기부가 이어지고 의정부교정 있다. 임00 동문의 기부는 이런 기부 문화의 좋은 예이다. 대외협력처는 임00 원장의 기부에 감사 인사를 전하기 위해 10월27일 본관 408호에서 발전기금 하달식을 열었다고 2일 이야기 했다. 발전기금 전달식에는 대외협력처 윤00 처장과 치과대학 정종혁 학장, 임00 동문과 임 동문의 배우자 등이 참석했다.

윤00 처장은 “치과대학의 동문 분위기가 좋다. 이런 분위기가 기부 문화 형성에도 효과를 주며 동문 기부를 유도하는 상태이다. 개인 간의 인연이 아니라 치과대학 전체의 전통이라고 볼 수 있다”라며 “선배가 기부하면 후배들이 그래서 한다. 선배에게 받은 마음을 후배들에게도 전하는 행위이다”라고 치과대학의 기부 문화를 이야기했다.

임 동문의 기부는 윤 처장이 말한 사례에 적합하다. 임 동문은 치과대학 32기로 현재 치과대학 학장인 정종혁 교수의 지도를 받았다. 지역 동문회를 통해 모교의 소식을 전해 듣고 있었고, 선배들의 기부 케이스가 이어지자 호쾌히 기부를 결정했다. 임 동문은 “단순한 이유였다. 9년간 대학을 다니고 무사히 개업했고, 경희대가 삶의 일부가 됐다. 이 모든 공정이 모교와 치과대학 교수님, 선·후배의 덕분이라고 생각했다”라고 기부의 원인을 밝혔다.

임 동문의 소망은 자녀들이 아버지의 길을 따라 걷는 것이다. 임 동문은 “기부금 약정서를 쓰면서 신분 구분을 '졸업생'으로 썼는데, 아이들이 치과대학에 입학해 '학부모'라는 말을 사용하고 싶다”라며 “학부모로서 내 모교이자 아이들의 학교에 다시 성의를 표할 수 있는 날이 왔으면 좋겠다”라고 말했다.

기부금 하달식에 함께한 임 동문의 배우자 윤정인 씨는 “대학에서 이렇게 환대해주실 줄은 몰랐다. 우연히 남편과 캠퍼스를 방문했는데, 남편이 모교에 갖는 애정을 인지할 수 있겠다”라며 “남편이 기부한다고 이야기를 했을 때도 그랬고 지금도 그 마음에 동감한다. 아이들이 치과대학에 입학해 함께 기부도 해서 지금 똑같은 자리가 다시 만들어지길 바란다”라고 소감을 밝혀졌다.

치과대학 정종혁 학장은 “임00 동문은 만날 때마다 기분이 좋은 사람이다. 후배들에게는 본 받을 점이 많은 선배이고, 선배들에게도 잘하는 후배이다”라며 “치과대학의 기부 사례들을 보면서 '키다리 아저씨'가 이 세상에 살아있다는 느낌이 들었었는데, 임 동문에게도 그런 인상을 취득했다”라며 임 동문의 기부에 감사의 인사를 전했다.

기부금 하달식의 환담이 이어지는 와중에는 대외협력처가 기획하고 있는 새로운 장학 프로그램에 대한 언급도 있었다. 윤 처장은 “기부자의 자녀가 경희대에 오면 학부모의 기부금을 장학금으로 돌려줄 수 있는 프로그램을 기획하고 있다”라며 “이름을 붙이자면 '자랑스러운 부모 장학금' 같은 것으로 부모의 사랑을 느끼며 대학 생활을 할 수 있게 돕고자 한다”라고 기획 중인 프로그램을 소개했다.

윤 처장은 “추억과 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 현대인들을 보고 기부하는 문화가 남아있는 것이 치과대학의 가장 큰 장점이라고 생각한다”라며 “치과대학 학생들에게 주는 장학금은 모두의 발전을 응희망하는 개념이다. 경희대 치과대학이

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service