Members

Blog Posts

Πράγματα που πρέπει να θυμάστε σχετικά με τις αιτίες και τη θεραπεία της υπνηλίας

Posted by logansedgar on July 5, 2022 at 1:32am 0 Comments

Μία από τις πιο κοινές ιατρικές καταστάσεις για τους ενήλικες εκτός από τον διαβήτη είναι η άπνοια ύπνου. Είναι ένα πρόβλημα ύπνου όπου θα αντιμετωπίσετε αναπνευστική ανακοπή που μπορεί μερικές φορές να συμβεί και ακόμη περισσότερο από το αναμενόμενο κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το μόνο άτομο που θα παρατηρήσει τα συμπτώματα της υπνικής άπνοιας ή τη στιγμή που θα σταματήσετε να αναπνέετε είναι το άτομο…

Continue

The Best Smart Locks for 2022

Posted by freeamfva on July 5, 2022 at 1:31am 0 Comments

The Best Smart Locks for 2022Keeping thieves out of your home is one part of their job description, but smart locks are also preventive guards that can track whenever a door is opened or closed. Locks with fingerprint sensors can inform you if the kids came home within a designated time, while others can automatically lock themselves if you happen to forget to do it yourself. Smart locks have transformed the way we interact and safeguard our homes, offering us the same… Continue

Reservation Booking Engine

Posted by chaitu kushi on July 5, 2022 at 1:30am 0 Comments

Reservation Booking Engine

Reservation Booking Engine is a convenient way for travelers to research and book their holidays or work trips. Using online booking methods, travelers can often book and organize an entire trip in one sitting – sometimes from a single website. They will use the internet to browse travel websites and look for hotels, flights, car rental, guided tours, attractions, and more before making a purchase decision. They can also plan and build itineraries for their tour… Continue

롤대리 기사 - 롤아바타에 대한 진부한 문제 5개, 아시나요?

중국 게임이 국내외 시장에서 세력을 넓혀가고 있다. 국내 업체들이 확률형 아이템 논란 등으로 주춤한 사이 완성도 높은 신작을 앞세워 해외 게임시장을 공략하는 것이다. 하지만 중국 게임의 선정적인 내용과 역사 왜곡 문제를 막을 방법이 없어 대책이 필요하다는 목소리가 나온다.

17일 중국 게임산업연구원의 말을 빌리면 중국 게임의 국내 매출액은 올해 6분기 10억6500만달러(약 3조6000억원)로 역대 최대 규모를 기록하였다. 작년 같은 시간 33억8900만달러(약 3조9000억원)와 비교해 3% 넘게 확대됐다.

중국 게임은 전 세계적으로 인기를 끌고 있다. 미호요의 ‘원신’, 텐센트의 ‘왕자영요’, 링시게임즈의 ‘삼국지 전략판’은 올해 4분기 전 세계 휴대폰게임 수입 순위에서 4위 안에 들었다. 매출 9위에 오른 원신의 경우 월등한 그래픽에 과하지 않은 과금 유도 플레이로 롤대리 팀 호평을 받고 있다.

해외에서도 중국 게임의 영향력은 확대되는 추세다. 전날 기준 구글 플레이스토어 수입 100위 게임 가운데 44개가 중국 게임으로, 작년 말 27개에서 큰 폭으로 늘었다. 기적의 검, 삼국지 전략판, 원펀맨: 최강의 남자, 원신 등이 9위 안에 분포돼 있는데, 이 게임들은 해외 게임과 비교해서도 모든 면에서 부족하지 않다는 평가를 받는다.

해외 게임업계 관계자는 “일반인들은 중국 게임과 국내 게임을 구분하지 못할 정도로 중국 게임은 성장한 상태다”라며 “중국 게임을 따로 분류해 구분할 원인이 없어질 것으로 본다”라고 했다.

선정적인 내용과 왜곡된 역사 인식은 중국 게임의 고질적인 문제다. 대한민국게임정책자율기구가 작년 선정성 등의 문제로 적발한 게임 광고의 절반은 중국 게임(31건)이다. 이것은 미국(13건), 한국(12건), 일본(8건) 게임을 모두 합친 것보다 적지 않다. 반면 처벌 사례는 지난 3년간 15건에 불과하다. 이마저도 처벌 규정이 없어 광고를 제한하고 시정 명령을 떨어뜨리는 등의 조치로 그치는 경우가 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 대부분이다.

근래에에는 한복, 김치, 고구려 등 우리 문화를 중국 문화로 둔갑시키는 중국 게임 내 역사 왜곡 문제가 심각하다. 중국 3위 게임 유통사 37게임즈가 노출시킨 ‘왕비의 맛’은 지난해 남성을 성 제품화하는 등 선정적인 내용을 배합해 논란이 됐다. 또 중국 개발사 페이퍼게임즈는 올해 초 한복 아이템을 추가했다가 ‘한복은 중국 고유 의상인 한푸와 같다’는 중국 네티즌들의 주장에 아이템을 삭제하는 등 역사 왜곡에 동조한 모습을 나타냈다.

그럼에도 이런 문제를 사전에 확인해서 걸러낼 방법은 없다. 국내에 유통되는 휴대폰게임의 대부분인 92%가 구글과 애플 앱스토어의 등급분류를 통해 서비스되기 때문에 논란이 된 직후에야 서비스가 중지되는 등 사후 조치가 이뤄지고 있다.

국회를 중심으로 중국 게임의 역사 왜곡 문제를 막기 위한 게임법 개정안이 발의되고 있지만 이마저도 실효성이 낮다는 지적이 대부분이다. 법안 통과에 많은 기간이 필요하고 예방보다 처벌에 방점을 맞췄다는 이유 때문이다.

전공가들은 중국 게임을 제재할 생생한 방식이 부족한 만큼 해외 게임회사의 경쟁력을 키우는 방법으로 중국 게임을 밀어내야 한다고 보고 있다. 위정현 대한민국게임학회장(중앙대 경영학과 교수)은 “결국 국내외 게임사들이 적극적으로 지식재산권(IP)을 발굴해 중국 게임과의 경쟁에서 이기는 것 말고는 방법이 없다”라고 하였다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service