Members

Blog Posts

Cùng tìm hiểu kenh bong da truc tiep Vebo TV

Posted by Vebo TV on May 18, 2022 at 5:33am 0 Comments

Vebo TV là một kênh xem bóng đá trực tuyến qua Internet được nhiều fan hâm mộ quan tâm nhất hiện nay trên thị trường. Nhờ có kenh bong da truc tiep Vebo TV mà khán giả có thể xem bóng đá trực tiếp dễ dàng hơn so với trước đây. Xem bóng đá ngay tại nhà với Về Bờ TV hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn nhiều cảm xúc và trải nghiệm đa dạng và đặc sắc. Giới thiệu kenh bong da truc tiep Vebo TV

Không chỉ là trang web phục vụ cho nhu cầu xem bóng đá trực tuyến qua link mà kenh bong da truc… Continue

스웨디시 - 마사지몬 업계의 모든 사람들이 알아야 할 15가지 용어

저보다 더 쉬울 순 없다. 종아리를 만져보기만 해도 지금 건강증상이 좋은지 나쁜지 알 수 있다고 한다. 베스트셀러 건강서적 <건강하게 오래 살려면 종아리를 주물러라>는 종아리 마사지로 내 인체를 지키는 법을 소개하고 있다.

종아리의 혈액순환을 활발하게 하려면 어떤 방식으로 해야 할까. 방법은 간단하다. 지금 당장 자신의 종아리를 4분 정도 주물러보면 알 수 있다. 발끝부터 육체가 천천히 따뜻해지는 것을 느끼게 된다. 종아리에 고여 있던 피가 원활하게 순환하기 때문이다. 종아리를 매일 정성껏 마사지해주기만 해도 전신의 건강에 효과적인 영향을 미친다. 우선 혈액순환이 원활해지고 신체가 따뜻해진다. 육체가 따뜻해지니 전신의 조직이 활성화되어 면역력이 올라간다.

종아리 주무르기만으로도 심신이 편해 질 수 있다. 긴 시간동안 서 있거나 걸어 다녀서 피곤할 때, 팅팅 부은 종아리를 조금만 마사지해주면 잠이 저절로 오는 경우를 생각해보면 이해하기 쉽다. 종아리 주무르기의 건강 효능은 이뿐만이 아니다. 오니키 유타카는 종아리 주무르기가 혈압 수치를 줄이는 데도 도움이 된다고 했다. 그는 종아리 주무르는 법을 알려주는 강습회에서 고혈압 환자 70명을 타겟으로 공부한 적 있다. 40분간 종아리를 마사지했는데, 그중 1명의 혈압 수치가 평균 10mmHg 내려갔다. 8분씩 주물렀을 상황에는 40명 타이마사지 중 절반 이상이 혈압이 약간 내려갔다.

이와 같은 종아리 주무르기만으로 빠르게 느낄 수 있는 건강 효과가 많다. 방법은 간단하니, 이제 따라해 보기만 하면 될 터다. 어디서나 할 수 있으니 공간의 제약도 없다. 바닥이나 의자 혹은 욕조 안 등 종아리를 손으로 만질 수 있는 상황이면 언제든 가능하다. 전문 마사지사에게 마사지를 받으러 갈 필요도 없다. 하루 중 아무 때나 짬을 내서 혼자 주무르는 것만으로 적당하다.

종아리 마사지 포인트

POINT 01 혈액을 심장으로 돌려보낸다는 느낌으로, 아킬레스건에서부터 무릎 안쪽을 향해 주무른다.

POINT 02 마사지할 경우는 복식호흡을 한다. 배를 집어넣으면서 숨을 내쉴 때 손가락으로 종아리를 누르고, 손가락의 힘을 빼면서 숨을 들이마신다. 서서히 느긋하게 하면 좋다.

POINT 03 약간 아프지만 기분 좋은 세기로 주무른다. 종아리가 굳어 있는 요즘사람은 처음부터 너무 힘주어 주무르지 말고, 가볍게 문지르는 정도로 시작한다.

POINT 04 목욕을 끝낸 후나 종아리가 따뜻해져 있을 때 마사지하면 더 효과적이다. 언제 어디서든, 하루에 몇 번을 하든 상관없다. 하지만 아프거나 고통스러우면 강제로 하지 말고 http://edition.cnn.com/search/?text=1인샵 바로 멈추는 게 좋다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service