Blog Posts

Aquarium für Anfänger einrichten

Posted by seomypassion12 on May 17, 2022 at 3:21am 0 Comments

Sie sind dabei ein Aquarium einzurichten? Was braucht man um ein Aquarium für Anfänger einrichten Aquarium einzurichten? Der ATZ-SHOP.CH online Shop bietet eine grosse Auswahl an Aquarien, die passende Möbelstücke, Aquariumpflanzen, Fischfutter, alles was ein Aquarium zur täglichen Pflege und für den Unterhalt braucht. https://www.atz-shop.ch/…Continue

Ý nghĩa và biểu tượng cá ngựa

Posted by Soi cầu miễn phí 888 on May 17, 2022 at 3:21am 0 Comments

Ý nghĩa và biểu tượng cá ngựa xuất hiện trong truyền thuyết và văn hóa dân gian của các dân tộc đi biển ở nhiều nơi trên thế giới. Những câu chuyện về những sinh vật thần thoại giống cá ngựa và những con vật thần cá ngựa làm say đắm chúng ta - chắc chắn là vì những sinh vật này quá đẹp và độc đáo.Khi cá ngựa là người dẫn dắt tinh thần của bạn, bạn đã được ban phước cho một loài động vật có sức mạnh thực sự độc đáo. Trong truyền thống của người Mỹ bản địa, linh hồn của bạn chọn bạn.… Continue

The most efficient technique for selecting the best Bitcoin trading bot and platform

Posted by pgoldexchange on May 17, 2022 at 3:20am 0 Comments

Bitcoin is one of the most unsteady computerized types of cash, one explanation is it is by and largely responsible for wild swings watching out. On the other hand, overseeing electronic money requires a lot of capacity and experience. Taking into account that the advanced cash space is still before all else periods of progress, Bitcoin trading bots are becoming key trading gadgets in the growing region.…

Continue

흑염소엑기스에 대한 20가지 오해

식품업계가 `친환경` 활동에 박차를 가된다. 라벨을 최소화, 패키지를 친배경 자재로 바꾸는 움직임에 빠르기가 붙고 있습니다.

27일 동서식품은 해외 최초로 컵 커피 상품군에 종이 빨대를 도입된다고 밝혀졌다. 동서식품은 이달 말부터 만들어지는 스타벅스 컵 커피 아에템에 재사용이 가능한 종이 빨대를 도입한다.

종이 빨대가 적용되는 품목은 스타벅스 컵 커피 제품 카페라테, 스키니 카페라테, 에스프레소, 유연 아메리카노 240mL 규격 전 물건이다. 오는 12월에는 스타벅스 컵 커피 800mL 규격 전 상품으로 확대완료한다.

이어 2024년에는 맥심 티오피(Maxim T.O.P) 컵 커피 제품에도 종이 빨대를 차례대로 도입할 계획 중에 있다.

이번에 도입되는 종이 빨대는 환경 호르몬 걱정이 없는 친배경 종이 재질로 외부 시험 기관을 통해 진정성을 검증받은 제품이다. 폴리에스터(PE) 등 합성수지 코팅하지 않아 재사용할 수 있을 것이다. 종이 빨대 도입을 통해 연간 약 36톤의 플라스틱 사용량이 줄어들 것으로 보여진다.

동서식품 유정원 마케팅팀장은 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... “향후에도 동서식품은 친배경 자원순환과 관련된 수많은 활동을 지속해서 전개해 나갈 것”이라고 이야기 했다.

특히 회사가 추구하는 가치에 따라 구입들을 고르는 이른바 ‘가치소비’가 MZ세대를 주축으로 활발하게 이루어지면서 각 업체의 친배경 경영은 아주 강압적인 요소로 자리매김하고 있을 것이다.

이에 코카-콜라사는 큰 투어 병 디자인을 적용한 무라벨 페트병 제품, ‘코카-콜라 큰 흑염소농장 투어 라벨 자유’를 전 세계 최초로 우리나라에서 출시한다.

글로벌 본사와 다같이 개발한 이번 제품은 우리나라 구매자들의 높은 친환경 관심에 발맞춰 전 세계 코카-콜라 중 국내외에서 가장 처음으로 선보이게 됐다.

‘코카-콜라 큰 투어 라벨 자유’는 라벨이 없어도 모양만으로도 누구나 브랜드를 파악할 수 있게 고유의 큰 투어(Contour) 병 형태를 적용한 것이 특징이다. 코카-콜라와 코카-콜라 제로 7종으로 선보인다.

라벨을 제거함으로써 생산 단계에서 플라스틱 이용량을 절감하고, 음용 후 별도로 라벨을 제거해야 하는 번거로움을 없애 소비자의 분리배출 편의성을 높였다. 고품질의 자원으로 재탄생될 수 있는 투명 음료 페트병의 긍정적인 자원순환을 돕기 위한 코카-콜라사의 수많은 노력의 일환이다.

코카-콜라사 관계자 “마법 같은 변화를 통해 새로운 모습으로 귀환한 코카-콜라 큰 투어 라벨 자유와 함께 평소에 화끈한 행복을 즐기시길 바란다”라고 전했다.

우선적으로 이미 많은 식품기업은 친환경 캠페인을 뿌리고 있을 것입니다.

Hy도 ‘해피포인트’와 제휴해 친환경 캠페인 ‘해 피라 벨’을 진행한다. 지난 10월 시작한 ‘떼라 벨’ 캠페인에 이은 두 번째 상품 라벨 분리 캠페인이다. 올바른 라벨 분리배출을 통해 자원순환과 재사용의 중요성을 환기하고 생활 속 실천을 장려하기 위해 기획했었다.

캠페인 상품은 ‘브이 음식 아세롤라 비타민 샷(이하 비타민 샷)’이다. 참여 방법은 상품 구매 후 라벨 바로 이후에 있는 프로모션 코드를 해피포인트 앱을 통해 입력하면 완료한다. 기한은 22일부터 12월 26일까지다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service