Members

Blog Posts

Good Marketing Is Sort Of A Bad Habit

Posted by Kirk Arrieta on May 25, 2022 at 10:29pm 0 Comments

Pubic hair removal is now a few concern for both men and girls. For hygiene reasons alone many individuals choose to take out unwanted body hair in loud office spaces area, hence, the search online for the best pubic traditional hair removal method.

One of the biggest pitfalls when business is meals that we purchase that life can enroach your activities - on the grounds that you Was at home. Another thing separate the two and have fixed occasions when you work, and a certain area to…

Continue

Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp

Posted by Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp on May 25, 2022 at 10:29pm 0 Comments

Công ty bảo vệ Đất Việt cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, uy tín ngày và đêm, bảo vệ chuyên nghiệp tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Huế, Bình Dương,Đồng Nai, Cần Thơ,...Hotline: 0908899278.

Mail: [email protected]

Địa chỉ: Số 38, đường 10, KP2, P. Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức, TPHCM

Website: https://congtybaovedatviet.com/…

Continue

5개의 강의 정보, 먹튀검증에 대해 슈퍼 인플로언서들에게 배울 수있는 것

내부아이디어를 사용해 스포츠토토 투표권을 위조해 2억여 원의 미수령 당첨금을 편취한 혐의를 받는 A씨를 수사해 온 경찰이 사건을 검찰로 송치했다고 19일 밝혔습니다.

이날 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 경찰은 이달 초 전 스포츠토토 업체(케이토토) 직원 박00씨를 사기 등의 혐의로 인천중앙지검에 송치했다고 밝혔습니다.

고양중앙지검은 박00씨에 대해 불구속 수사를 진행 중인 것으로 확인됐습니다.

앞서 MBN 취재 결과 전 케이토토 직원 김00씨는 내부자 권한을 이용해 투표권 일련번호와 발권일자 등을 알아낸 잠시 뒤 당첨금을 수령해가지 않은 투표권을 위조해 당첨금을 부당하게 취득했습니다.

당첨금 환급 서비스를 제공하는 은행에서 위조 여부에 대한 판독 없이 일련번호만 확인한다는 사실을 이용해 범행을 저지른 것입니다.

지난해 10월 말 김00씨가 퇴사한 직후에도 지난 9월까지 위조·사기 범행이 이어진 점으로 미루어볼 때 안에서 범행을 도운 공범이 있을 수도 있다는 의혹도 제기됐지만, 경찰 조사 과정에서 박00씨는 공범 없이 단독으로 범행을 벌였다고 주장한 것으로 확인됐습니다.

경찰 지인은 이에 대해 '안00씨만 검찰로 송치한 상태'이라면서도 '며칠 전 검찰로 송치해 아직 수사 중인 사안이라 먹튀사이트 공범 유무나 위조 투표권 제작 방법, 출국금지 조치 여부 등은 구체적으로 확인하여줄 수 없다'고 전했습니다.

이러면서 '안00씨가 수사과정에서 부정환급금을 전액 반환하겠다고 밝혀졌다'고 덧붙였습니다.

아울러 박00씨 퇴사 직후인 작년 7월 케이토토에 이어 새 수탁산업자로 선정돼 스포츠토토 산업을 운영 중인 스포츠토토코리아 측은 이번 사건을 계기로 위변조 방지 대책을 마련하고 있다고 밝혔습니다.

우선해서 스포츠토토코리아 측은 은행 환급 시 위변조 확인 절차 강화를 위해 기존 일련번호 외에 보안코드 검증 절차를 추가했다고 밝혔습니다. 보안코드는 공식 론칭기를 통해 발급될 때 형성되는 코드번호로 위조가 어려워 한00씨와 같은 환급 범행을 막을 수 있다는 것입니다.

또 내부직원의 권한을 제한하기 위해 투표권 일련번호 조회 시 번호 일부를 가림 정리하고, 정보베이스 접속 시 사전 승인 절차를 강화해 책임을 명확히 함으로써 내부정보 유출을 방지하겠다고도 밝혔습니다.

이외에도 복권 판매점에 지급되는 투표권 용지에 일련번호를 새겨 일선 판매점에 관리 책임을 부과함으로써 투표용지가 유출되는 일이 없게 만드는 방법도 진행하고 있다고 덧붙였습니다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service