Members

Blog Posts

Những Giấc Mơ Về Con Cua

Posted by Dự Đoán 247 on June 29, 2022 at 9:57pm 0 Comments

Chủ nghĩa biểu tượng con cuaTrong nhiều nền văn hóa khác nhau, cua tượng trưng cho cảm xúc và sự tin tưởng . Vì đặc tính tự nhiên của chúng là đổ vỏ này để đổi lấy vỏ khác, cua cũng được coi là biểu tượng của sự thay thế. Do đó, chúng đại diện cho sự thay đổi liên tục và bản chất tuần hoàn của cuộc sống , ngược lại với bản chất tuyến tính. Truyền thống của người Mỹ bản địa đặc biệt nuôi dưỡng niềm tin này, xem cua là dấu hiệu của trực giác và sự luân hồi .Cuộc sống của… Continue

사람들이 대밤 산업에서 성공한 주요 이유

종아리 마사지기 발마사지기 전문 브랜드 '고은다리'가 겨울을 맞아 중량 지압 쿠션 70% 할인 프로모션을 보여준다.

고은다리는 콘센트를 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 연결할 필요 없이 중량체의 무게만 처방하는 신개념 발마사지기이다. 대구밤문화 다리 전체를 압박할 수 있는 중량 지압식 쿠션으로 현재 해외 최초의 중량 지압 쿠션으로 특허를 획득했다.

이후 미국, 유럽, 일본, 중국 등 해외에서도 특허 출원을 진행하며 세계적인 브랜드로 거듭나기 위해 적극 노력하고 있다.

고은다리는 오래 서있는 직종에 종사하고 있거나, 앉아있는 기간이 많아 다리나 부기로 고생하는 이들에게 도움이 될 것으로 기대된다. 또, 등산이나 운동으로 인한 다리 피로감을 해소하는데도 적합하다.

기존의 경락 마사지는 국소 부위를 강한 세기로 압력 하지만, 고은다리는 다리 전체를 고르게 지압하여 통증 없이 부기를 해소할 수 있는 것이 특성이다. 전자파, 소음에 대한 걱정도 덜 수 있고 콘센트를 연결하지 않아도 돼 카페트나 침대에서 다리를 올려놓기만 하면 지압 효과를 올곧게 볼 수 있다.

구조물인 중량체는 물결이 일렁이는 듯 곡선 형태의 모양으로 다리나 발바닥, 발등, 발목 등 굴곡진 부위를 더욱 섬세하게 지압할 수 있도록 도와준다.

최적화된 부피와 밀도의 충전재를 사용했고 단단한 표면이 조화를 잡아주어 강할 땐 강하게, 부드러울 땐 보드랍게 희망하는 강도로 지압할 수 있게 도와준다. 약 16kg의 무게로 이동 시 조심해야 다만, 그만큼 강한 중량 압박이 가능하다.

겉 커버는 부드러운 모달 원단을 사용해 청량감을 느낄 수 있고, 침구와 잘 어울리는 색상과 소재를 사용해 인테리어 효과까지 느낀다.

특별히 모달 원단은 쓸수록 더욱 부드러워지기 때문에 피부에 닿는 촉감이 향상되며 흡습력이 강해 땀이 많은 이들도 편하게 이용할 수 있다.

브랜드 직원은 '고은다리 마사지기는 이용 방법에 따라 팔, 발목, 발등 등 피로 부위에 주순해 다양하게 사용할 수 있어 매우 실용적이다'며 '원하는 강도와 형태의 지압을 손으로 지압하듯 적재적소에 받을 수 있으며, 언제 어디서나 이용 최대한 것이 특성이다'고 이야기 했다.

이어 '평소 다리 부종, 발 피로 등을 호소했던 이들에게 큰 도움이 될 것으로 보인다'며 '70대 청소년부터 80대 노인까지 누구나 이용할 수 있는 고은다리로 다리 부기를 처리하기 바란다'고 추가로 말했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service