Blog Posts

Grasping Reverse Mortgages

Posted by Reverse mortgages on June 24, 2022 at 10:35pm 0 Comments

A house buyback is one of the numerous vehicles that people 62 years old or more seasoned can involve to transform the value in their home into cash. It is vital, however, for a person to completely grasp graduated house buybacks, their consequences, and the other options. This article will give an outline of house buybacks, as well as talk about other options.

What is a Reverse…

Continue

Ngủ nằm mơ thấy con báo đánh số mấy?

Posted by Kubet Ab on June 24, 2022 at 10:32pm 0 Comments

Ngủ nằm mơ thấy con báo đánh lô đề số mấy? Thật ra báo cũng là một loài vật có thể lực rất mạnh mẽ, nó đại diện cho những kẻ hung tợn. Nếu bạn mơ mà thấy con báo nơi hoang dã trong giấc mộng của mình.

Nó ám chỉ rằng bạn đang sắp phải gặp chuyện không may mắn trong thời gian sắp tới. Vậy bạn đang thắc mắc và muốn biết thật sự giấc mơ thấy báo đó mang lại cho bạn những vấn đề nào trong thời gian sắp tới có thể sảy ra với bạn, hãy cùng theo dõi bài biết dưới đây của KubetAb để có thể…

Continue

제주타이마사지에 관한 8가지 동영상

저보다 더 쉬울 순 없다. 종아리를 만져보기만 해도 지금 건강상태가 나은지 나쁜지 알 수 있다고 한다. 베스트셀러 건강서적 <건강하게 오래 살려면 종아리를 주물러라>는 종아리 마사지로 내 육체를 지키는 법을 소개하고 있다.

종아리의 혈액순환을 수월하게 하려면 어떤 방식으로 해야 할까. 방식은 간단하다. 지금 당장 본인의 종아리를 4분 정도 주물러보면 알 수 있다. 발끝부터 신체가 점점 따뜻해지는 것을 느끼게 된다. 종아리에 고여 있던 피가 수월하게 순환하기 때문이다. 종아리를 매일 정성껏 마사지해주기만 해도 온몸의 건강에 효과적인 영향을 미친다. 우선 혈액순환이 원활해지고 인체가 따뜻해진다. http://www.thefreedictionary.com/제주건마 몸이 따뜻해지니 온몸의 조직이 활성화되어 면역력이 반등한다.

종아리 주무르기만으로도 심신이 편해 질 수 있다. 하루 종일 서 있거나 걸어 다녀서 피곤할 경우, 팅팅 부은 종아리를 조금만 마사지해주면 잠이 저절로 오는 경우를 생각해보면 이해하기 쉽다. 종아리 제주타이마사지 주무르기의 건강 효능은 이뿐만이 아니다. 오니키 유타카는 종아리 주무르기가 혈압 수치를 줄이는 데도 도움이 된다고 했다. 그는 종아리 주무르는 법을 알려주는 강습회에서 고혈압 환자 10명을 표본으로 연구한 적 있다. 30분간 종아리를 마사지했는데, 그중 7명의 혈압 수치가 평균 10mmHg 내려갔다. 3분씩 주물렀을 상황에는 80명 중 절반 이상이 혈압이 약간 내려갔다.

이렇게 종아리 주무르기만으로 빠르게 느낄 수 있는 건강 효과가 많다. 방법은 간단하니, 이제 따라해 보기만 하면 될 터다. 어디서나 할 수 있으니 공간의 제약도 없다. 바닥이나 의자 혹은 욕조 안 등 종아리를 손으로 만질 수 있는 상황이면 언제든 가능하다. 전문 마사지사에게 마사지를 받으러 갈 필요도 없다. 하루 중 아무 때나 짬을 내서 혼자 주무르는 것만으로 적당하다.

종아리 마사지 포인트

POINT 01 혈액을 심장으로 돌려보낸다는 느낌으로, 아킬레스건에서부터 무릎 안쪽을 향해 주무른다.

POINT 02 마사지할 때는 복식호흡을 한다. 배를 집어넣으면서 숨을 내쉴 때 손가락으로 종아리를 누르고, 손가락의 힘을 빼면서 숨을 들이마신다. 서서히 느긋하게 하면 좋다.

POINT 03 약간 아프지만 기분 나은 힘으로 주무른다. 종아리가 굳어 있는 지금세대는 처음부터 너무 힘주어 주무르지 말고, 간편히 문지르는 정도로 시행한다.

POINT 04 목욕을 마친 후나 종아리가 따뜻해져 있을 때 마사지하면 더 효과적이다. 언제 어디서든, 하루에 몇 번을 하든 상관없다. 다만 아프거나 고통스러우면 무리하게 하지 말고 바로 멈추는 게 좋다.

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service