Members

Blog Posts

Best Steroids For Muscle Growth

Posted by Paul PAUL Walker on May 24, 2022 at 8:28am 0 Comments

If you want to gain more muscle, but are unsure which steroid to use, read this article. You'll learn more about Anaplorensis, DecaDurabolin, Testo-Max, and Dianabol, as well as how each works. You'll also learn about other types of muscle-building supplements. Ultimately, it will come down to personal preference, and your goals and workout routine. And of course, there are several other factors to consider.

Anaplorensis

Whether you're looking for a legal steroid for muscle…

Continue

Benefits of AI Testing Services

Posted by V2Soft on May 24, 2022 at 8:28am 0 Comments

An AI testing is a process of evaluating the quality of an artificial intelligence system. The process is used to measure the AI system’s performance and capabilities.

The evaluation process usually includes a series of tests or experiments. These tests are designed by people who are experts in the field of machine learning and artificial intelligence. The tests are then performed on the…

Continue

Audio Words - May You Envision Our World Without Audio?

Posted by muhammadzaid on May 24, 2022 at 8:28am 0 Comments

Regardless of how difficult we take to! It isn't enough to learn about these specific things and to listen to the authorities providing us tools to change our beliefs. We have to get past our cognitive 'filters' since they are the gatekeepers to our subconscious. Still another issue is that too often we turn to the others to be our authorities, to simply help people discover our way. It's OK to get external ourselves to get information. Then it us as much as each of us to choose what… Continue

Đánh cược bóng đá bằng thẻ điện thoại di động

Posted by Cesar Rees on May 24, 2022 at 8:26am 0 Comments

Đánh cuộc môn túc cầu trên thẻ điện thoại di động nghe có vẻ lạ nhưng liệu rằng đây có là phương pháp không có nguy hiểm hay không? Loại đặt cược này ra sao? Nếu như các dân chơi muốn hiểu hơn về phương án này hãy cùng theo dõi qua bài viết sau đây.

Đặt cược môn túc cầu ở thẻ cào điện thoại là như thế nào?

Cá độ môn túc cầu ở thẻ cào di động là một hình thức cá cược dùng thẻ cào điện thoại di động của các nhà mạng khác nhau để giao dịch, thanh khoản tiền cá độ…

Continue

인천마사지에서 일하는 모든 사람이 봐야 할 9가지 TED 강연

원인적으로 마사지는 혈액순환을 도와 '기분 나은' 감정을 느끼게 해준다. 신체 별로 마사지했을 때 얻는 효과는 조금씩 다른데, 마사지하면 부부 금슬이 좋아진다는 부위도 있다. 일본의 의학자 후쿠다 미노루는 엉덩이의 꼬리뼈 윗부분을 '행복존(Happy zone)'이라고 부른다. 이곳을 인천마사지 마사지하면 성 기능이 강화돼서 부부 만족도가 높아지고 전신 건강 효과도 얻을 수 있다고 한다.

생식기와 연결된 '천골' 부위 마사지해야

꼬리뼈 아래쪽을 눌러보면 다른 부위보다 딱딱한 곳이 있다. 이를 ‘천골(薦骨)’이라고 한다. 행복존이라 불리는 곳이 바로 이곳이다. 천골은 허리뼈와 꼬리뼈를 잇는 역할을 한다. 천골에는 자궁이나 고환 등 생식기와 연결되는 신경이 분포돼 http://edition.cnn.com/search/?text=인천건마 있다. 한의학에서는 이 부위에 ‘족태양방광경(足太陽膀胱經, 머리에서 발끝으로 이어지는 체내의 경락)’ 중 ‘상료·차료·중료·하료·회양’이라는 경혈이 있는 것으로 본다. 이 경혈은 생식 기능과 상관관계가 있어 자극하면 성 기능에 도움을 준다.

행복존을 마사지할 경우는 엉덩이의 약간 왼쪽부터 꼬리뼈가 있는 곳까지 거칠지 않게 마사지하면 된다. 한의학의 말을 인용하면 이곳을 마사지하면 상체의 뜨거운 기운은 하체로, 하체의 찬 기운은 상체로 반등한다. 몸속 기와 혈을 순환시켜 온몸 건강에도 도움을 준다. 자율신경계 중 부교감신경도 천골에 많이 분포돼 있다. 잠들기 전에 이 부위를 마사지하면 숙면에도 좋다. 부교감신경은 심신 안정을 담당하는 것으로 알려졌다.

손가락 이용해 하루 세 번씩 부드럽게

행복존 마사지는 하루에 3~4회씩 회당 5~20분 정도가 적당하다. 너무 세게 마사지하면 거꾸로 교감신경이 자극을 받아 숙면을 저지할 수 있다. 손가락으로 부드럽게 아래에서 아래로 쓸어내리듯 하는 게 좋다. 옆에서 아래로 마사지하는 것은 '족태양방광경'이 뒤에서 아래로 흐르는 성질 때문이다. 이런 흐름을 저지하지 않도록 마사지해야 효과를 높일 수 있다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service