Members

Blog Posts

Manchester's Top Choice for Car Body Repair

Posted by JerryBerry on February 28, 2024 at 8:00am 0 Comments

In the bustling streets of Manchester, where cars zip through traffic and navigate narrow lanes, it's no surprise that alloy wheels often bear the brunt of the daily commute. Whether it's a pesky pothole or a curb misjudgment, alloy wheel damage is a common occurrence for many drivers. When faced with such mishaps, the question arises: Should you opt for a mobile car body shop or seek Alloy wheel repair manchester services?… Continue

Healthcare Facilities Management Market Size, Overview, Share and Forecast 2031

Posted by Prajakta on February 28, 2024 at 7:59am 0 Comments

The Healthcare Facilities Management Market in 2023 is US$ 241.83 billion, and is expected to reach US$ 435.17 billion by 2031 at a CAGR of 7.62%.FutureWise Research published a report that analyzes Healthcare Facilities Management Market trends to predict the market's growth. The report begins with a description of the business environment and explains… Continue

Bộ Giáo dục kiến nghị thi hai môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đối với 2 môn và môn thi bắt buộc thì kết quả được lựa chọn nhiều hơn. Về phương án 2 và 3, gần 74% chọn phương án 2 - thi ba môn bắt buộc trên khảo sát gần 130.700 cán bộ, giáo viên. Tiếp tục Bộ Giáo dục và đào tạo khảo sát ở 18.000 cán bộ, giáo viên ở TP Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Lạng Sơn và Bắc Giang với cả ba phương án thì phương án 1 (thi hai môn bắt buộc) có tới 60% cán bộ lựa chọn.

Trong ngày 14/11, tại cuộc họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 gồm hai môn bắt buộc là Toán, Văn cùng hai môn tự chọn (phương án 2+2). Điều này dựa vào kết quả cùng các ý kiến góp ý và những nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng phương án thi.
Nguồn tham khảo: https://caodangyduochcm.vn/ky-thi-thpt-quoc-gia/bo-giao-duc-kien-ng...

Views: 7

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service