Members

Blog Posts

우리 모두가 싫어하는 토토먹튀에 대한 10가지

Posted by Carina Mitchel on January 21, 2022 at 6:50am 0 Comments

오사카 올림픽 온/오프라인 중계권 쟁탈전에서 쿠팡이 카카오(Kakao)와 카카오를 제치고 승리할 가능성이 큰 것으로 먹튀신고 알려졌다. 3일 스포츠계와 미디어 업계의 말을 빌리면 쿠팡은 지상파 3사에서 오프라인 중계권을 구입해 자사 OTT(오프라인 동영상 서비스) 쿠팡플레이에서 독점 중계하는 방법을 추진하고 있다. 다음(Daum)와 카카오는 쿠팡의 공격적 중계권 협상에 밀리는 추세다. 업계 지인은 “더 이상 공짜로 올림픽 온,오프라인 중계를 볼 수 없게 됐다”면서 “카카오(Kakao) 등 포털의 영향력이 약해지고 본격 경쟁 체제가 갖춰지는 것”이라고 말했다.…

Continue

가장 일반적인 프리랜서 마켓 토론은 생각만큼 흑백이 아닙니다

Posted by Treva Benner on January 21, 2022 at 6:50am 0 Comments

한국과 일본은 바로 이웃한 나라지만 문화도 취향도 확연히 다르다. 게임 시장도 예외가 재능기부 아니다. 대덩치다중접속역할수행게임(MMORPG)가 득세하는 대한민국과 틀리게 일본은 '갈라파고스'란 표현이 나올 만큼 확연히 다르다.

이름하여 '알까기' 게임으로 알려진 '몬스터 스트라이크' 같은 게임의 경우 우리나라에서는 빠르게 서비스를 완료했으나 일본에서는 수년째 현지 매출 최상위권을 유지하고 있을 것입니다. 반대로 우리나라서 괄목할 흥행을 거둔 MMORPG들이 일본에서는 죽을 쑤는 때가 많았다. 두 나라 게이머의 취향이 확연히 갈린다는 걸 알려주는 대목인 셈이다.

난공불락' 대한민국 시장 공략에 도전하는 또 다른 일본 모바일 게임이 상륙했다. 일본 사이게임즈가 개발하고 카카오게임즈가 퍼블리싱하는 '월드 플리퍼'가 해외 출시됐다. 사이게임즈는 '프린세스 커넥트…

Continue

프리랜서 마켓 : 필요한 모든 통계, 사실 및 데이터

Posted by January Tusing on January 21, 2022 at 6:49am 0 Comments

70년간 라멘만 공부한 라멘 달인이 만든 츠케맨! 일본 현지에서 느꼈던 그 맛을 이제 집에서 간편하게 만나보세요.”

성인교육, 기업교육을 전문으로 하는 데이원컴퍼니(옛 패스트캠퍼스)가 라멘키트를 개발, 크라우드펀딩 사이트에 공개해 화제다.

데이원컴퍼니가 '플레이트바이'라는 이름으로 냉동 밀키트 아을템을 선드러냈다. 츠케맨 스프(소스), 생면, 차슈, 대파와 양파를 개별포장해 만든 것이다. 온/오프라인 동네 맛집을 상품기획자와 마케터, 디자이너가 참여해 식품생산 전공업체와 연계해 개발, 생산하는 방법이다. 크라우드펀딩 사이트에서 펀딩 2248%를 달성하며 성공적으로 펀딩을 마무리했었다.

펀딩 사이트에 높아진 것만 보면 평범해 보이지만, 알고 보면 교육기업에서 내놓은 밀키트 상품이다. 플레이트바이 문제는 데이원컴퍼니 사내독립기업(CIC) 콜로소 단체에서 진행해온 것이다. 핵심 산업과는 별개로 진행하는 테스트…

Continue

Global Shrimp Market, 2021-2027

Posted by Priya Praksh on January 21, 2022 at 6:48am 0 Comments

Bharat Book Bureau Provides the Trending Market Research Report on “Global Shrimp Market, 2021-2027”under Agriculture Market Research Report Category. The report offers a collection of superior Market research, Market analysis, competitive intelligence and Market reports.

Shrimp are swimming crustaceans with long narrow muscular abdomens and long antennae. The global farmed shrimp market continues to grow faster than other aquaculture species, with most shrimp being produced in Asia.Our…

Continue

Chia sẻ Key Avast Premier mới nhất - Kích hoạt bản quyền vĩnh viễn

Bạn sẽ được học cách kích hoạt bản quyền bằng key Avast Premier nhanh nhất. Những người ít biết về công nghệ cũng có thể làm theo hướng dẫn và thành công ngay từ lần thử đầu tiên. Avast là phần mềm hoạt động mạnh mẽ chặn virus nằm trong top đầu. Sử dụng avast premier hay free đều chặn virus hiệu quả, khi có key avast premier sẽ hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả hơn.https://chienthanky.vn/

 

Views: 4

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service