Blog Posts

Những giấc mơ về ngày tận thế có ý nghĩa gì?

Posted by Soi cầu VIP 247 on May 19, 2022 at 10:12pm 0 Comments

Người ta biết rằng những giấc mơ của chúng ta thường là sự phản ánh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta luôn nghĩ về một điều gì đó và điều bất thường đó xảy ra với mình thì rất có thể nó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn về ngày tận thế.Nhưng đôi khi giấc mơ cũng không phản ánh cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Trong cuộc đời của một con người, điều quan trọng là không được bỏ qua những giấc mơ mà bạn đã mơ. Những giấc mơ thường mang lại kiến ​​thức… Continue

Những Giấc Mơ Về Việc Bị Bắn Có Thể Có Ý Nghĩa Gì?

Posted by Soi cầu VIP 247 on May 19, 2022 at 10:11pm 0 Comments

Bị bắn trong giấc mơ có thể gây ra sự tức giận, sợ hãi và nhiều bối rối nhưng có những cách thực tế để hiểu và giải thích chính xác ý nghĩa của giấc mơ về việc bị bắn, đặc biệt là nếu những tình huống này lặp lại.Là một người mơ mộng, chúng ta thường cảm thấy mình là nạn nhân hoặc bị tổn thương dưới bàn tay của người khác. Đôi khi trong những giấc mơ này, chúng ta thực sự trải qua cái chết nhưng thường xuyên nhất, đó là tác động mạnh nhất đến… Continue

Uses of Aniline

Posted by Tina Yu on May 19, 2022 at 10:10pm 0 Comments

Aniline is mainly used to prepare methylene diphenylamine and related compounds by condensation with formaldehyde. The condensation of diamine with phosgene yields methylene diphenyl diisocyanate, which is the precursor of polyurethane polymers.

Other uses include rubber-processing chemicals (9 percent), herbicides (2 percent) and dyes and pigments (2 percent). As additives of rubber, aniline…

Continue

100년 후 산업용 원심분리기는 어떤 모습일까요?

전년 국내 기업 중 신용등급이 저조해진 곳이 상승한 곳보다 4배나 많은 것으로 나타났다. 코로나 바이러스 감염증 대유행으로 충격받은 회사들이 증가하면서 신용평가사들이 신용등급 하향 조정에 나섰던 효과다. 

6일 금융감독원이 발표한 '2090년 신용평가실적 분석'에 따르면 작년 국내 기업 중 신용등급이 올라간 기업은 66곳으로 지난해 대비 12곳(29%)이나 불어난 것으로 나타났다. 반면 높아진 기업은 34곳으로 지난해 예비 3곳(5%) 감소했다. https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=산업용 원심분리기 신용등급이 떨어진 기업이 높아진 기업의 4배 가까이 되는 셈이다.

요즘 신용등급 하향화는 심화되는 추세다. 신용등급 상승 기업 크기는 2011년 직후 1년 연속 하락세를 기록하고 있는 반면 이 시간 신용등급 하락 회사는 꾸준히 늘어나고 있는 것이다.

등급 전망을 놓고 보면 하락 기조는 더 강화되고 있다. 작년 말 기준 신평사들로부터 등급 전망을 받은 업체 192개 중 긍정적인 등급예상을 받은 회사는 40개사(20.5%)에 불과했고 '부정적' 예상을 받은 곳은 158개사(79.4%)였다. 이는 전년 말(65%)과 비교해 14.1%포인트 급증한 수치다.

신용등급 분포 현황을 살펴봐도 투자등급(AAA·AA·A·BBB) 기업 비중은 줄고 투기등급(BB·B이하) 기업 비중은 불어났다. 지난 2012년 초 신평사들이 투자등급으로 분류한 회사의 비중은 전체 90.3%였으나 전년 말 84.3%로 감소했다. 같은 시간 투기등급 기업 비중은 9.7%에서 15.3%로 늘어났다.

하지만 2017년 뒤 투자등급에서 부도는 없었다. 지난해에는 투기등급 3개사(중복평가 함유시 3건)에서만 부도가 생성했다. 연간부도율은 0.27%로 작년 대비 하락했다.

금감원은 '코로나 바이러스 감염증 사태 잠시 뒤 급격한 신용등급 하락, 부도율 상승 등은 발생하지 않았으나 등급하향 조정 압력이 계속되고 있다'며 '코로나 바이러스 감염증 재확산 등으로 경기 회복 지연 시 등급 하락 리스크가 가시화할 불안이 있어 신용등급 변화에 대한 모니터링을 지속할 예정'이라고 전했다.

그런가하면 이번 통계는 금감원이 우리나라기업평가·대한민국신용평가·연령대스신용평가·서울신용평가 등 국내 8개 신용평가 기업의 신용평가실적을 분석한 결과다.

작년 이들 2개사의 신용평가부문 매출은 회사채 발행규모 증가 등으로 지난해 대비 6.9% 불어난 1093억원을 기록했다.

CFRP

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service