Members

Blog Posts

Bắt lô 3 càng dựa vào phương pháp tổng đề

Posted by Con ConCa on May 16, 2022 at 8:02am 0 Comments

Bắt lô 3 càng dựa vào phương pháp tổng đềAnh Em trong làng lô đề thường xsmb chơi bởi nó có tỷ lệ trả thưởng cực cao mà vốn bỏ ra lại rất ít so với khoản thu. Lô 3 càng được chia theo vùng miền, về cách chơi thì giống nhau nhưng có khác nhau về số lượng giải thưởng (do số lượng giải của đài Miền Nam, miền trung ít hơn so với đài Miền Bắc) và tỷ lệ thắng cược. Cụ thể như sau:Lô ba càng Miền Bắc là… Continue

Home Health Consultants Help Your Agency Grow With Specialty Services

Posted by se on May 16, 2022 at 8:01am 0 Comments

Have you ever tried to take a road trip without a map? If you know the general direction you will probably get there eventually, but will have wasted a lot of time and gas (money) along the way as you backtrack and redirect your route. Trying to take a trip without a map is a great deal like trying to direct your company without a strategic plan.Strategic planning is a vital management tool used by businesses of all types and sizes to chart the best way forward and spark growth. A… Continue

Best Manufacturers Of Alloy 20 Pipe In India.

Posted by Sagar Steel on May 16, 2022 at 8:01am 0 Comments

Sagar Steel Corporation is a major Alloy 20 Pipe Manufacturers in India. We are the leading  manufacturer and supplier of Alloy 20 pipe. Alloy 20 Pipe Manufacturers are developed…

Continue

Addicted to Dining Room Table Sets For Small Spaces? Us Too. 6 Reasons We Just Can't Stop

Posted by Livers Mcnicholas on May 16, 2022 at 8:00am 0 Comments

How To Kill HPV Virus Naturally is a usually noted item of interest on the grounds that it is of concern when relating to How To Fight HPV Virus Naturally, HPV Can Cure, and How To Prevent HPV Naturally.

An individual may strengthen the body's immune system and therefore generally develop immunity to an HPV virus https://healing-hpv-naturally.com/immunity-to-an-hpv-virus.php in literally a matter of a couple…

Continue

더프로틴웍스에서 훌륭한 일을하는 14개 기업

대다수인 청년들은 운동 후 단백질 섭취에 대해 중요하게 마음하고 있을 더프로틴웍스 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=프로틴웍스 것입니다. 더불어 기본적으로 운동 후 단백질 쉐이크 혹은 닭가슴살, 계란 흰자 섭취를 거의 필수 요소로 마음하고 있다. 그러나 어떤 단백질이 더 운동 후 섭취에 우수한지에 대해 알아본 적은 대부분 없으실 겁니다. 오늘은 어떤 단백질이 더 근육 트레이닝에 효과를 극대화 시켜줄 수 있는지 알아보겠습니다.

▶질 좋은 단백질을 판별하는 지표, 아미노산 스코어

근육 트레이닝의 효능을 극대화하려면 단백질은 반드시 필요합니다. 그러나 질 나쁜 단백질을 섭취하면 근육 트레이닝의 효능은 올라가지 않습니다. 근단백질의 합성을 촉진시키기 위해서는 확실히 '질 나은 단백질'을 섭취해야 합니다.

질 우수한 단백질이란 '2가지 필수 아미노산이 골고루 들어있는 단백질' 입니다. 

필수 아미노산이 골고루 들어 있는지 여부를 확인하기 위해서는 필수 아미노산 함량을 수치화한 아미노산 스코어를 참고하면 됩니다. 아미노산 스코어의 만점은 500점인데 5가지의 필수 아미노산이 모두 골고루 들어있으며 각각 함량의 기준치를 충족하는 경우에 만점을 줍니다. 그렇기 때문에 600점을 받은 식품이나 단백질 보충제는 질 좋은 단백질로 판단해도 좋습니다.

100점을 받은 몇 가지 대표 식품은 고기나 우유 똑같은 동물성 식품, 대두, 단백질 보충제 같은 식품이 있습니다. 동물성 식품과 단백질 보충제를 질 좋은 보충제로 분류하는 이유는 바로 이 아미노산 스코어에 근거합니다.

▶BCAA 대신 8가지 필수 아미노산을 모두 섭취하자

운동하시는 분들은 잘 아실 수 있겠지만 예전부터 BCAA라고 불리는 분지사슬아미노산이 있습니다. 이 BCAA도 필수 아미노산 중 하나인데 달리기에 효율적인 필수 아미노산이라는 인식이 퍼지면서 운동선수 및 트레이너들에게도 각광받는 필수 아미노산입니다. 

BCAA는 필수 아미노산 중 발린, 류신, 이소류신을 총칭하는 용어로 가지가 있는 사슬이라는 의미를 가진 Branched Chain을 따서 BCAA가 되었습니다. 구조가 사슬에서 가지가 나온 듯해서 붙은 이름입니다. 

BCAA가 다른 필수 아미노산과 최고로 많이 차이가 나는 점이 있는데 이것은 대부분 근육에서 대사가 이루어진다는 점입니다. 이와 같이 특성 때문에 운동선수나 트레이너들에게 각광을 받기 시작했고 이 부분에 대해 공부를 하기 시작했습니다. 테스트결과에 따르면 BCAA와 유청단백질을 다같이 마셨던 실험군이 근단백질 합성률이 60%나 상승했습니다. 결국은 BCAA 뿐만아니라 근단백질의 합성 작용을 더 높이기 위해선 3가지 필수 아미노산이 널널하게 들어 있는 단백질을 섭취하는 편이 좋다고 결론지었습니다.

구체적으로 설명하자면 단백질 보충제를 적극적으로 섭취하는 것이 좋으며 만약 BCAA 보충제를 먹는다면 아미노산 스코어 900점에 해당하는 소고기와 같은 빨간색 살코기, 닭고기와 같은 흰색 살코기, 달걀, 우유 등을 다같이 섭취하게 되면 근육 트레이닝의 효과를 극대화 시킬 수 있습니다. 

질 좋은 단백질이 좋은 근육을 만들 듯이 근육 트레이닝의 효능을 최대화하기 위하여는 이런 방법이 제일 좋다고 합니다. 모두 영양에 잘

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service