Members

Blog Posts

Những Giấc Mơ Về Con Cua

Posted by Dự Đoán 247 on June 29, 2022 at 9:57pm 0 Comments

Chủ nghĩa biểu tượng con cuaTrong nhiều nền văn hóa khác nhau, cua tượng trưng cho cảm xúc và sự tin tưởng . Vì đặc tính tự nhiên của chúng là đổ vỏ này để đổi lấy vỏ khác, cua cũng được coi là biểu tượng của sự thay thế. Do đó, chúng đại diện cho sự thay đổi liên tục và bản chất tuần hoàn của cuộc sống , ngược lại với bản chất tuyến tính. Truyền thống của người Mỹ bản địa đặc biệt nuôi dưỡng niềm tin này, xem cua là dấu hiệu của trực giác và sự luân hồi .Cuộc sống của… Continue

우리의 시흥타이마사지 팀을 위해 모집하고 싶은 슈퍼 스타 17명

저들보다 더 쉬울 순 없다. 종아리를 만져보기만 해도 지금 건강상태가 나은지 나쁜지 알 수 있다고 한다. 베스트셀러 건강서적 <건강하게 오래 살려면 종아리를 주물러라>는 종아리 마사지로 내 인체를 지키는 법을 소개하고 있다.

종아리의 혈액순환을 활발하게 하려면 무슨 수로 해야 할까. 방법은 간단하다. 지금 당장 자신의 종아리를 4분 정도 주물러보면 알 수 있다. 발끝부터 몸이 서서히 따뜻해지는 것을 느끼게 된다. 종아리에 고여 있던 혈액이 활발하게 순환하기 때문이다. 종아리를 매일 http://query.nytimes.com/search/sitesearch/?action=click&conten... 정성껏 마사지해주기만 해도 온몸의 건강에 긍정적인 효과를 미친다. 우선 혈액순환이 원활해지고 신체가 따뜻해진다. 몸이 따뜻해지니 전신의 조직이 활성화되어 면역력이 반등한다.

종아리 주무르기만으로도 심신이 편해 질 수 있다. 장시간 서 있거나 걸어 다녀서 피곤할 때, 팅팅 부은 종아리를 조금만 마사지해주면 잠이 저절로 오는 경우를 생각해보면 인지하기 쉽다. 종아리 주무르기의 건강 효과는 이뿐만이 아니다. 오니키 유타카는 종아리 주무르기가 혈압 수치를 낮추는 데도 도움이 된다고 했다. 그는 종아리 주무르는 법을 알려주는 강습회에서 고혈압 병자 40명을 표본으로 연구한 적 있다. 50분간 종아리를 마사지했는데, 그중 7명의 혈압 수치가 평균 10mmHg 내려갔다. 8분씩 주물렀을 때는 30명 중 절반 이상이 혈압이 약간 내려갔다.

이와 같이 종아리 주무르기만으로 빠르게 느낄 수 있는 건강 효능이 대부분이다. 방식은 간단하니, 이제 따라해 보기만 하면 될 터다. 어디서나 할 수 있으니 공간의 제약도 없다. 바닥이나 의자 혹은 욕조 안 등 시흥마사지 - 마사지몬 종아리를 손으로 만질 수 있는 상태이면 언제든 가능하다. 전문 마사지사에게 마사지를 받으러 갈 필요도 없다. 하루 중 아무 때나 짬을 내서 혼자 주무르는 것만으로 적당하다.

종아리 마사지 포인트

POINT 01 혈액을 심장으로 돌려보낸다는 느낌으로, 아킬레스건에서부터 무릎 안쪽을 향해 주무른다.

POINT 02 마사지할 때는 복식호흡을 한다. 배를 집어넣으면서 숨을 내쉴 때 손가락으로 종아리를 누르고, 손가락의 힘을 빼면서 숨을 들이마신다. 점점 느긋하게 하면 좋다.

POINT 03 약간 아프지만 기분 좋은 힘으로 주무른다. 종아리가 굳어 있는 현대인들은 처음부터 너무 힘주어 주무르지 말고, 간단하게 문지르는 정도로 시행한다.

POINT 04 목욕을 마친 후나 종아리가 따뜻해져 있을 때 마사지하면 더 효과적이다. 언제 어디서든, 하루에 몇 번을 하든 상관없다. 그러나 아프거나 고통스러우면 무리하게 하지 말고 바로 멈추는 게 좋다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service