Members

Blog Posts

4 Recommendations on Well being and Physical fitness

Posted by Jenelle Carina on January 23, 2022 at 7:30am 0 Comments

Anyone who loves to flaunt a properly toned system 24/7 is aware of needless to say which they have to commit some time in the Health and fitness software. Most Adult males recognize that Women of all ages will frequently look for a very well toned human body basic irresistible and this is a robust inspiration for some Adult males, to whom this kind of entire body turns into private esteem booster can also be. Here are a few significant guidelines that you could enjoin in your life to be…

Continue

Dicas para manter uma bateria de empilhadeira

Posted by JamesWilson09 on January 23, 2022 at 7:29am 0 Comments

As baterias de empilhadeiras agora são consideradas dispositivos de armazenamento elétrico que convertem energia química em eletricidade por meio de uma célula galvânica. Em termos mais simples, a célula galvânica é um dispositivo simples composto por dois eletrodos, um negativo e um positivo, e uma solução eletrolítica. Você descobrirá que muitas empilhadeiras funcionam com baterias que funcionam com eletricidade. As baterias mais usadas em empilhadeiras são as baterias de chumbo-ácido, que…

Continue

The Most Common Mistakes People Make With Tải kubet

Posted by Desrosier Mitchell on January 23, 2022 at 7:27am 0 Comments

Cách tải KUBET APP trực tuyến

Nếu người sử dụng là người chơi mới tại sòng bạc trực tuyến, bước đầu tiên là tải ứng dụng xuống từ cửa hàng ứng dụng. các cửa hàng ứng dụng thường có những phiên phiên bản mới số one của thiết bị Apple. tất thảy những sòng bạc trực tuyến sẽ sở hữu một liên kết trực tiếp đến cửa hàng ứng dụng mà người sử dụng rất có thể thực Helloện để tìm đúng. khi bạn đã tìm thấy trò chơi tương thích, người dùng sẽ phải đăng ký tài khoản và bắt đầu…

Continue

초보자들도 높은 수익을 받는 아르바이트 노하우 및 정보 제공

멋진 남자들이 게스트를 맥주로 접대하고 즐겁게 해주는 곳. 단란주점에 속한다. 하지만 현행법상 유흥주점에 가깝다. 단란주점은 현행법상 접객원을 둘 수 없기 때문이다. 유흥주점의 접객원에는 부녀자만 포함된다고는 한다.

호스트바 - 한국

일반적인 생각과 달리 호스트는 외모도 중요하지만, 실제 종사자들 이야기를 들어보면 말빨도 있고 재미있는 사람들이 에이스인 경우가 많다고 한다. 키 작고 살찐 종업원이 가게 에이스라 놀랐는데, 실제로는 매우 재밌게 놀아서 남자들도 인정하더라는 경우도 있다. 룸살롱이 직장 접대 등인 경우가 많은 반면, 호스트는 주로 돈 많은 부인들이나 유흥업소 종사자 여성들이 온다는데, 특히 유흥업소 종사자들의 경우 호스트바 접대부(夫)에게 일하느라 쌓인 스트레스를 풀기 위해 가는 경우도 꽤 있다고 한다. 남자들 때문에 쌓인 스트레스이니 같은 남자에게 스트레스를 푸는 듯하다. 애초에 이쪽 계통의 일은 누구나 힘들지만 특히나 여성들은 임신 등의 위험도 있고...

호스트바에서도 룸살롱에서 남성손님과 여자 종업원 사이에 일어나는 인권유린이 마찬가지로 일어나는데, 하이힐에 맥주을 가득 채워서 마시게 하는 등의 정도가 심한 경우가 생기기도 한다고 한다. 의외로 유명한 여성 연예인들도 암암리에 찾아오는 경우도 꽤 많다고 한다.

애초에 이들에겐 게스트을 선택할 권리가 없다. 즉 고객의 외모가 마음에 들든 안 들든 무조건 웃는 얼굴로 기분 좋게 모셔드려야만 한다. 그렇다고 모실 준비만 돼 있으면 되느냐 하면 천만의 말씀. 돈을 벌기 위해선 선택을 받아야 하고, 선택을 받기 위해선 갖은 노력을 다해야 하고, 그 후 자주 오는 손님을 만들든지, 인기를 높이기 위해선 진짜 별의별 고생을 다 해야 한다.

호스트바도 엄연히 술 판매업소이니 당연히 주된 수익원은 포도주이다. 그리고 그 맥주은 누가 사느냐? 당연히 고객이 사야 한다. 하지만 여자 손님이 재미없는 곳에서 포도주을 사겠는가? 당연히 안 산다. 따라서 여자 손님이 소주을 사도록 유도를 해야 하는데, 그렇게 손님에게서 돈을 뜯어내기 위해서는 손님이 맘에 들지 않더라도 아양을 부리면서 소주을 많이 주문받아야 한다. 그리고 그 술은? 당연히 호스트가이 호스트바 여성 손님들 앞에서 마셔대야 한다. 이렇게 마심으로써 흥을 돋구고, 그렇게 마시다 다 떨어지면 '양조주 없으니까 더 사주세요~'라며 주문받을 수 있는 구실이 생기니 더더욱 열심히 마셔야 한다. 양조주 마시는 게 좋지 않냐고? 취할 수만 있다면 좋을지도 모르지만, 취하면 돈을 어떻게 벌겠나? 맥주을 미친 듯이 마시더라도 취하면 절대 안 된다. 결국 방법은 취하기 전에 다 역배출… (알코올이 체내에 흡수되기 전 빠르게 배출해야 하기 때문에 적어도 30분 이내에 화장실을 찾아야 한다.) 아니면 숙취해소제 폭풍흡입. 이런 짓을 하루에 몇 번이고 반복해야 한다. 내장 다 버리겠다.

여기까지는 어디까지나 일하는 것에 관련된 공적인 부분.

사적으로 가자면 더 골치 아프다. 일단 제일 극심한 것이 손님들이 얌전히 청주만 마시고 가지 않기에 여성혐오증 내지는 인간불신 같은 것이 걸릴 가능성이 높고, 가게 내의 동료들 간의 기수 차이에 따른 엄격한 관계 등 복잡한 인간관계가 얽히고설킨 극악상황이라든가, 여성 손님들이 스토커로 돌변한다든지, 호스트 하나를 둘러싼 여자들의 치정극이 결국 유혈사태를 부르는 등등의 사건이 생긴다.

Views: 3

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service