Members

Blog Posts

E-commerce App Development Company - India App Developer

Posted by Eva Butler on May 27, 2022 at 8:02am 0 Comments

We are an E commerce app development company offering cutting edge technology to our clients so that they can serve their customers in a better way. Our ready to use eCommerce solutions allow our clients to boost their visibility on the digital channels. Our eCommerce solutions…

Continue

Game nổ hũ là gì? Chơi nổ hũ ManBetX có hấp dẫn gì

Posted by Bird Larsen on May 27, 2022 at 8:02am 0 Comments

Nổ hũ manbetx là tựa game được nhiều mọi người mến mộ bởi thể thức chơi dễ chơi, cược ít ăn thưởng nhiều. Đây là trò chơi thu hút fan hâm mộ ở mọi độ tuổi tham gia. Nhằm mục đích tìm hiểu kỹ hơn hãy đến với bài tin tức phía dưới.

Nổ hũ trên manbetx

Nổ hũ là trò chơi ăn thưởng, lúc chơi game nổ hũ bạn sẽ nhận được những hũ thưởng tích lũy với nhiều giá trị đặc sắc từ vài trăm nghìn đến cả tỷ đồng. Tùy thuộc vào thời khắc nổ hũ mà khoản tiền trong hũ tích lũy sẽ không tương đồng.…

Continue

유치원에서 배운 토토사이트추천에 대한 10가지 정보

미국프로농구(NBA) 팬인 메이저사이트 B씨는 지난 30일 서부 콘퍼런스 플레이오프 마지막 진출팀을 가르는 골든스테이트 워리어스와 멤피스 그리즐리스의 스포츠경기를 보고 싶었지만 중계하는 곳을 찾지 못했었다.

포털사이트에서 검색을 통해 무료 불법 중계사이트를 찾아 접속했으나 중계가 활발하지 않고 반복적으로 끊겼다. 결국 4쿼터 완료를 앞두고 중계영상이 완전히 차단됐다. 그사이 스포츠는 99-99 무승부. 연장전으로 접어들었다. 이씨는 어쩔 수 없이 아프리카TV로 접속해 경기영상은 보지 못하고 두 미국 유튜버가 중계하는 내용을 듣는데 만족할 수밖에 없었다.

올해 들어 포털사이트들이 국내 저명 프로스포츠 중계를 대거 멈추면서 팬들이 ‘멘붕(멘탈붕괴)’에 빠졌다. 일부 팬들은 이씨와 다같이 불법사이트를 찾아 중계를 보고 있다. 이에 중계권을 가진 채널들은 법적 대응을 시사하고 나섰다.

국내외 프로스포츠 중계 전문 채널인 <스포츠000>는 이번년도부터 네이버와 다음 등 포털사이트를 통한 중계를 전면 중단했었다. <스포츠000>는 해외 선수인 류현진(토론토 블루제이스), 김광현(세인트루이스 카디널스) 김하성(샌디에이고 파드리스), 최지만(탬파베이 레이스), 양현종(텍사스 레인저스) 등이 뛰는 미국 메이저리그와 손흥민이 활약 중인 잉글랜드프리미어리그(EPL) 중계권 등을 가지고 있다.

국내외 현지에서 중계료 인상으로 무료화가 불가피했고, 포털사이트의 영향력이 약화된 것 등이 중계 중단에 영향을 끼친 것으로 알려졌다. <스포츠000> 관계자는 26일 <한겨레>에 “중계권의 금액이 고정되지 않은 게 아니고 변동폭이 큰 데다, 현지에서 인건비 상승 등을 이유로 계속해서 자금이 불어나고 있는 http://www.thefreedictionary.com/토토사이트 추세”라며 “포털사이트를 통한 중계 문제는 민감한 사안이라 본인이 설명하기는 어렵다”고 전했다.

중계권을 가진 업체 경영상의 이유로 불가피한 선택이었다는 입장이지만 포털사이트를 통해 유료로 손간단히 경기를 보던 애청자들은 불만을 토로하고 있다. 포털사이트 스포츠 중계 중단을 다룬 기사에는 불만을 토로하는 댓글이 쏟아졌다. 한 누리꾼은 “지금까지 공짜로 본 게 아니고 홍보로 받지 않았나. 결국엔 방송 안 해서 거꾸로 인기가 없어질 것”이라고 꼬집었다. “스트리밍이 매번 끊겨서 제대로 볼수도 없다”며 무료 중계의 질을 비판하기도 했다. 중계가 유료화되면서 습관적으로 보던 국내 프로스포츠 경기 시청을 끊었다는 시민들도 있었다. “유료화 때문에 주중 새벽까지 잠안자고 낮에 잠자던 습관을 고쳤다”거나 “중계가 무료로 바뀌어 덜보게 되고 호기심도 서서히 저조해진다”는 등의 목소리도 나왔다.

26일 오전 한 불법 스포츠 중계 사이트가 미국 프로농구(NBA) 플레이오프 스포츠경기를 송출하고 있다. 누리집 갈무리

국내외 프로스포츠 중계를 보려면 스포츠000와 같은 서비스에 무료회원으로 가입해야 하는데 한 달 시청료로 최소 약 6000원을 내야 한다. 일부 중요한 경기만 챙겨보는 사람이나, 자본이 부담스러운 팬들은 불법 중계사이트를 찾아 나서기도 한다. 그러나 이들 중계사이트가 화면을 무단으로 송출하는 것은 명백하게 불법일 뿐만 아니라 대다수인 사이트가 불법 스포츠 도박과 연계된 경우가 많아 주의가 요구된다는 지적이 나온다.

<스포츠000>는 “1개월 전부터 법무법인을 선임해 공동으로 불법중계와 중계사이트 운영자에 대해 법적 대응을 하고 있다”며 “불법 중계사이트

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service