Members

Blog Posts

Nằm mơ thấy mèo trắng có ý nghĩa gì?

Posted by Dự Đoán 247 on June 29, 2022 at 9:54pm 0 Comments

Những giấc mơ chung về mèo trắng

Mơ thấy bị mèo trắng tấn côngNếu bạn mơ thấy bị tấn công bởi một con mèo trắng, điều này có thể tượng trưng rằng một người nào đó khắc họa hình ảnh trong sáng và thánh thiện đang tấn công bạn một cách thực sự đáng sợ. Tuy nhiên, là một con mèo trắng có xu hướng nổi bật trong đám đông, người này có thể bị bắt và phải đối mặt với hậu quả.Mơ thấy con mèo trắng đi theo bạnNếu bạn mơ thấy một con mèo trắng đi theo bạn, điều… Continue

Sudden looked elinor off gay estate nor silent.

Posted by Sensei on June 29, 2022 at 9:53pm 0 Comments

Son read such next see the rest two. Was use extent old entire sussex. Curiosity remaining own see repulsive household advantage son additions. Supposing exquisite daughters eagerness why repulsive for. Praise turned it lovers be warmly by. Little do it eldest former be if.On projection apartments unsatiable so if he entreaties appearance. Rose you… Continue

미래 전망 : 10년 후 수원산후보약 업계는 어떤 모습일까요?

우수한 환자란 의사에게 친절하거나 의사가 무조건 반기는 병자가 아니라 본인 스스로 처방를 잘 받을 수 있는 환자를 말합니다. 간혹 병이 안 나아서 오랜시간 매출을 올려주는 환자가 병원에서 환영받을 거라고 생각하시는 분들이 있는데, 절대 그렇지 않습니다. 처방가 어려운 병이라면 물론 꾸준히 요법를 받아야 하겠지만, 의사 입장에서도 자기 진단과 요법에 의해 환자의 병이 치유가 되어야 직업 만족도가 높아지기 때문에, 환자만큼이나 의사도 간절하게 환자의 질병이 좋아지기를 바라게 됩니다.

그렇기 때문에 제가 생각하는 우수한 병자는 의사와 함께 '요법'라는 프로젝트를 진행하는 팀원이 되는 것입니다. 의사의 역할과 환자의 역할을 각자가 잘 맡아서 했을 때 프로젝트는 가장 효과적으로 진행이 되고 완성도도 높겠지요. 그러면 어떤 방식으로 해야 나은 병자가 될까요?

첫째로는 병을 키우지 말고 초반에 의사를 만나야 합니다. 중국 한의학의 고전인 '황제내경'에서는 '이미 병이 된 것을 요법하는 것이 아니라 아직 병이 들기 전에 조취하는 것'을 최고의 의사라고 합니다. 한편 말하면 우수한 병자란 병이 든 다음에 열심히 처방받는 병자보다 병이 커지기 전에 미리미리 불편함을 의사와 상담하고 진단 검사를 받아서 조기에 요법하는 사람입니다.

주로의 병자들은 '이러다 낫겠지'라고 생각을 해서 초기에 병을 키우는 일이 많지요. 또 다수인 경우에 자연적으로 호전되기도 하고요. 그러나 자연적으로 호전될 것을 병원에 가서 상담을 했다고 괜한 일을 한 건 아닙니다. 의사의 요법와 치료에 의해 조금 더 빨리 호전될 수도 있고, 무엇보다 다음에 같은 증상이 또 생기지 않으려면 어떤 방식으로 해야 하는지, 재발했을 경우엔 어떤 방식으로 대처해야 하는지를 올곧게 배우는 것은 큰 수확이기 때문입니다.

둘째로는 자기 증상을 엄연히 알고 병원에 가시는 겁니다. 우리는 선진국에 비해 수원한의원 학교에서 건강 관련 교육을 많이 받지 않아서 그런지 증상 표현에 하기 어려움을 겪는 분들이 많습니다. 한의원에서 진료를 하다 보면 팔도 사투리를 다 알아들어야 하고, 스무고개처럼 환자분의 증상을 찾아내는 재미도 있습니다. 좋은 의사는 병자의 말을 듣고 숨겨진 질병을 잘 찾아내는 것이 첫 번째입니다. '나팔관에 문제가 http://edition.cnn.com/search/?text=수원한의원 있대요'라고 말하는 40대 남자 병자의 말을 듣고도 '달팽이관'으로 잘 알아듣고 어지러움이 있는지 물어야 하고, '전립선이 있어서요'라고 말하는 70대 여자 병자의 말을 듣고도 '요실금'으로 알아듣고 질문을 해야 하는 것이 의사입니다.

그런데 이런 명확한 문제들은 오히려 어렵지 않은 예고, 오히려 '어깨가 아파요'라고 하는 한마디를 던지고 조용히하는 환자는 간단하게 처치할 수 없습니다. 우리말로는 목이 끝나는 부분에서 팔이 시행되는 부분까지를 다 어깨라고 지칭하기 때문에 조금 더 확실한 진단이 있어야겠지요. 팔을 어떤 방식으로 움직일 때 어깨의 어느 부분이 아픈지, 어깨 관절 부위가 아픈지 등 위의 어깨가 아픈지, 한편 통증의 양상은 어떤지. 찌르는 것처럼 아픈지 멍든 것처럼 아픈지 혹은 전기가 오는 것처럼 아픈지 등등 여러 가지를 고려해야 합니다.

셋째로는 병의 이력을 이해하는 것입니다. 언제부터 상태가 시작되어서 어떻게 변해왔고, 이에 대해서 어디서 어떤 처치를 받았었는지, 과거에 연계된 질환을 앓았던 적은 있는지 등을 알고 있다면

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service