Members

Blog Posts

Ý nghĩa và biểu tượng của Tôm

Posted by Dự Đoán 247 on June 29, 2022 at 9:45pm 0 Comments

Ý nghĩa và biểu tượng của TômTrong văn hóa phương Tây, tôm chủ yếu là một món ăn ngon. Giống như các loài giáp xác biển khác, các món ăn từ tôm thường gắn liền với sự sang trọng và cuộc sống thoải mái, dễ dàng. Tuy nhiên, không phải lúc nào ngôn ngữ cũng phản ánh điều này.Đồng thời, trong văn hóa bình dân phương Tây, “tôm” cũng là nghĩa của một thứ gì đó nhỏ bé và tầm thường. Như vậy, trong tiếng lóng, khi bạn gọi ai đó là tôm, nó thể hiện rõ ràng rằng người đó có tầm… Continue

의정부 교정치료 : 일반적인 질문에 대한 잘못된 답변 15개

대림00㈜(대표 박00씨)이 인공지능 음성인식 덴탈 솔루션 VOICE AI(인공지능) 3D DENTAL CHAR(증강현실)T의 미국 시장 진출을 위해, 미국 치과병원 연합 그룹 HUB DENTAL GROUP.LLC(이하 허브덴탈그룹, 대표 Joseph Bang, John Kim)와 MOU를 성사시켰다고 9일 밝혀졌다.

VOICE 인공지능 3D DENTAL CHAR(증강현실)T는 진료 과정 및 병원 운영 측면에서 기존 치과 병원이 가지고 있던 오랜 걱정을 개선할 수 있게 개발된 AI(인공지능) 음성인식 기반의 치과용 솔루션이다. 진료 중인 의사의 목소리를 매순간 인식해 자동으로 디지털 차트로 변환한다. 개별 병자의 진료 히스토리를 덴탈 차트로 누적, 구강 건강의 변화 추이를 포천 교정치과 보여줄 뿐 아니라 상세한 3D 차트를 함께 유발하여 환자와의 보다 정확한 상담이 가능하도록 지원한다. 대림00㈜은 치주낭 측정이 기본이 되는 페리오 차트 서비스를 시행으로 솔루션을 정교화해 나갈 계획이다. 페리오 차트 작성은 보험진료인 치주 요법의 근거가 될 뿐 아니라 병자의 만족도를 높여 정기 내원율을 증가 시키고, 궁극적으로 치과 경영에 도움을 줄 수 있다.

대림00㈜는 이번년도 안에 국내 시장뿐 아니라 미국 시장 진출에도 적극적인 행보를 이어갈 예정이다. 이를 위한 첫 걸음으로 미국 라스베이거스에 위치한 개인 덴탈 클리닉 연합인 허브덴탈그룹과 업무 협약을 맺고, 북중미 시장을 중심으로 개인 클리닉의 VOICE 인공지능(AI) 3D DENTAL CHAR(증강현실)T의 사용을 본격적으로 가속화할 전망이다. 이번 MOU는 미국 북중미 지역 내 안정적인 판로 마련 뿐 아니라, 실제 미국 덴탈 클리닉들의 사용 의견을 계속적으로 취합, 적용하여 궁극적으로 아에템에 대한 만족도를 극대화하는 발판을 마련한다는 것이 대림00㈜의 입장이다.

허브덴탈그룹 Joseph Bang 대표는, “미국 시장은 개인 클리닉에서의 페리오 차트 사용이 매우 일반화되어 있다.”며 “국내 시장에서도 http://edition.cnn.com/search/?text=의정부교정치과 치주 건강을 명확하게 진단, 누적, 추적 및 분석하는 페리오차트를 필수적으로 도입하는 병원이 많아져 병자와 병원 전원에 이익이 되는 환경이 만들어진다면 치과 분야의 경제적, 산업적, 심리적 측면에서의 효과적인 결과를 기대할 수 있는 것이다.”라고 언급했다.

아울러, 허브덴탈그룹은 미국 라스베이거스에 거점을 두고 있는 북중미 네트워크 치과 병원 그룹이다. 치과 영역의 디지털 기알코올과 인공지능(ai)의 활용으로 최적화된 진료를 공급하는 것에 목적을 두고, 클라우드베이스의 데이터를 이용한 검사들과 치유 계획 수립을 통한 최적의 진료서비스 보편화를 목표로한다. 이를 위해 진료 공정에서 디지털 차트에 중점을 두며, 치과의사를 포함한 의료 스태프들의 온라인 교육은 물론, AR(증강현실)과 VR(가상현실) 콘텐츠를 활용한 교육 시스템 구축을 시도하고 있다. 그런가 하면 소속 병원 간 원활한 아이디어 교환을 향상하여 의료전문성을 높이고 환자의 구강 건강 증진에 기여하기 위해 그룹 내 네트워크를 강화할 계획이다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service