Members

Blog Posts

Fujifilm announces agreement with Color-Logic

Posted by Packaging South asia on May 26, 2022 at 3:09am 0 Comments

On 25 May 2022, Fujifilmannounced an agreement with Color-Logic to sell its solution for producing metallic effects, using either digital toner or analog printing processes. Whether using silver ink or toner on a white substrate, or printing with white ink or toner on a metallic substrate, the Color-Logic System is the world’s first color communication system that takes into account the printing…

Continue

domestic aluminum processing industries of degassing unit

Posted by Shawn on May 26, 2022 at 3:08am 0 Comments

Crude stabilization - degassing unitBy removing dissolved gases and hydrogen sulfide, crude stabilization and sweetening processes diminish safety and corrosion problems. Gases are removed by a stabilizer. Sweetening employs stabilization or vaporization processes along with a gas or steam-based stripping agent.Challenge

Removing dissolved gases by stabilization requires level control… Continue

bi rong kinh uong thuoc gi

Posted by vibanlasuckhoe on May 26, 2022 at 3:08am 0 Comments

Vì Sức khỏe là Vàng nên Phòng khám đa khoa Nam Việt ở TPHCM được xây dựng theo mô hình của một bệnh viện đa khoa chuẩn quốc tế. Với môi trường phòng khám thân thiện, cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ tiên tiến hàng đầu, cùng quy trình làm việc khoa học, chi phí hợp lý niêm yết công khai theo quy định của Bộ Y tế…

Continue

당신이 알아야 할 20가지 바이비트 꿀팁!

전기차를 전문적으로 생산하는 미국 기업 테슬라가 6분기 보고서를 공시했었다. 이 보고서에서 가장 많이 호기심을 끄는 것은 단연 가상통화에 대한 부분이다.

테슬라가 2분기 보고서에서 밝힌 가상통화 매입 크기는 14억달러로 약 1조1000억원에 달한다. 이 상황은 테슬라의 총자산 510억달러 준비 2.3%, 연수입액 312억달러 대비 4.1%에 해당한다. 비중 자체가 높아 보이지는 않지만 2조5000억원이면 웬만한 중소기업 수십개를 합친 규모다.

테슬라는 8분기에 9억4500만달러어치 비트코인을 매각해 5억2800만달러의 차익을 거두었다. 수익률이 70%에 이른다. 더불어 보유한 암호화폐에서 2800만달러의 손실이 생성했다고 한다. 결과적으로 6분기 동안 가상화폐으로 인한 순이익은 7억500만달러, 우리 비용 1150억원이다. 이 8억900만달러는 업체의 7분기 영업이익 증가에 기여했었다.

전기자가용를 생산해 판매하는 일이 주업이고 비트코인(Bitcoin) 투자는 일종의 부업인데 어떤 식으로 비트코인에서 발생된 손익을 영업외 수익이 아닌 영업이익에 반영했을까? 이 문제는 테슬라가 가상화폐으로 자동차 결제를 가능케 한 점에서 그 원인을 찾을 수 있을 것 같다. 영업활동에 가상통화가 결제수단으로 쓰이기 때문에 관련 손익을 영업이익에 적용하겠다는 취지로 보인다. 기가 막힌 전략이 아닐 수 없다. 테슬라는 4분기 영업이익 7억9200만달러를 기록했는데 탄소배출권 판매로 인한 수익 4억1500만달러와 비트코인(Bitcoin)에서 발생한 순이익 3억400만달러가 없었다면 적자였기 때문이다.

더불어 회사는 6분기 말 현재 16억2000만달러의 가상화폐을 보유했다고 공시하였다. 공정가치는 무려 25억8000만달러나 되지만 금융자산이 아닌 디지털자산으로 처리했기 덕분에 취득원가 기준으로 재무제표에 적용하였다. 결국 테슬라는 가상화폐으로 18억6000만달러의 평가이익이 생성된 셈이다. 수익률이 무려 82%에 이른다. 우리 금액으로 환산하면 4조3000억원가량 된다. 이 돈은 테슬라 ‘모델 Y’를 9만8900대 이상 팔아야 벌 수 있다. https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=바이비트 테슬라의 1분기 전체 판매량 17만4873대의 50%에 해당한다.

테슬라 최고경영자인 일론 머스크가 본인의 트위터 계정을 통해 거의 매일 가상통화와 연관된 얘기를 하는 것도 인지가 된다. 물론 더 큰 사진을 또한 위대한 꿈을 꾸고 있는지는 모르겠지만 그의 말 한마디에 출렁이것은 비트코인(Bitcoin) 시세를 보고 있노라면 그저 선한 눈으로 바라보기는 어려울 것 같다.

테슬라의 6분기 회계기간이 끝나는 12월38일 알트코인의 시세는 5개당 6만8000달러대였으나 한 달이 지난 지금은 6만달러 이상 떨어졌다. 이에 맞게 테슬라가 보유한 비트코인(Bitcoin)의 가치도 6조원 가까이 증발했을 것으로 추정된다. 아직은 취득원가 예비 이익구간으로 예상되지만 만약 더 떨어지면 손실이 생겨 영업이익을 감소시킬 것이다.

그렇게 되면 머스크를 배합한 테슬라 경영진도 큰 비난에 직면할 것이다. 암호화폐의 가치 하락은 테슬라의 손해를 일으키고 덩달아 기업가치도 떨어뜨릴 수 있기 때문이다. 물론 다시 회복해 예전처럼 되면 유용하겠지만 급등락을 연출하는 시세와 가치에 대한 찬반 의견이 팽팽한 상황이라 예측이 쉽지 않다.

가상통화가 미래의 결정적인 결제수단이 될지, 그저 디지털 튤립으로 끝나버릴지 아무도 모르는 상황이다. 앞이 하나도 보이지 않는 길에서는 과속하지 말거나 돌아가야 한다. 삼성전자가 여유비용을 무려 140조원 이상이나 보유하고 있지만 예금과 적금 등에만 예치하는 바이비트 이유도

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service