Members

Blog Posts

Medical As Well As Entertainment Marijuana Dispensaries

Posted by Shawnna Genoveva on May 21, 2022 at 8:45pm 0 Comments

From high-THC delicious chocolates to high CBD lozenges, we can make your tastes with the right edible. The statements made pertaining to items sold on this site have actually not been evaluated by the Fda. The efficacy of these products has actually not been confirmed by FDA-approved research. These items are not meant to identify, deal with, cure or protect against any kind of condition. All info provided here is not indicated as a substitute for or alternative to information from…

Continue

Dịch vụ thiết kế shop mỹ phẩm đẹp, giá rẻ

Posted by HPDecor on May 21, 2022 at 8:44pm 0 Comments

Hiệu quả của hoạt động kinh doanh mỹ phẩm không chỉ phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, chất lượng sản phẩm, kỹ năng bán hàng. Thiết kế shop mỹ phẩm cũng là yếu tố quan trọng để thu hút khách hàng ghé thăm cửa hàng của bạn.

Với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thiết kế và thi công nội thất. HPDecor chia sẻ đ

ến các bạn những kinh nghiệm quý báu để thiết kế nên những shop mỹ phẩm gây ấn tượng mạnh nhất đến khách hàng.

Xem chi tiết dịch vụ thiết kế…

Continue

롤대리 업계에서 알고있는 15명의 사람들

물류기업 한진이 핸드폰 게임 ‘택배왕 아일랜드’를 출시하였다. 분류와 상차(짐 쌓기), 배송 업무까지 택배 프로세스를 그대로 따왔다. 한진은 “게임을 통해 고객들의 택배 물류에 대한 인지도를 높이고, 지속적인 커뮤니케이션 수단으로 삼겠다”고 밝혔다. 한진이 기획을, 구현은 외주를 받은 게임회사가 맡았다. 구글플레이와 앱스토어에서 내려받을 수 있다.

게임의 세계관은 악당에 의해 엉망이 된 택배회사를 한진 히어로즈 캐릭터 18종이 바로잡는 설정이다. 각각 △분류게임 △상차게임 △배송게임을 진행해 흐트러진 노동을 바로세워야 한다.

메인 스크린에서 나타날 수 있는 세가지 게임을 선택해 각각의 게임을 ‘플레이’할 수 있다. 분류게임은 끊임없이 레일 위에 튀어나오는 상자가 목적지에 맞는 간선차량에 탑승하도록 가려내는 게임이다. 택배상자의 색깔에 맞춰 부산, 광주, 제주 등의 목적지에 따라 상자가 들어가도록 분류해야 한다. 처음엔 간단허나 단계가 올라갈수록 난이도가 올라간다. ‘오배송’ 확률도 커진다. 사실 요즘 택배 현장에서는 사람이 직접하지 않고 ‘휠 소터’(wheel sorter)가 하는 일로 주로 자동화된 업무다.

상차게임은 사방에서 날아오는 상자를 쌓아 차량에 싣는 업무다. 분명한 타이밍에 맞춰 캐릭터가 롤대리 팀 ‘점프’하도록 해, 차곡차곡 상자를 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=롤대리 쌓은 이후 상차를 완료하는 게 관건이다. 날아오는 상자를 제때 쌓지 못하면 캐릭터가 상자를 맞고 날아간다. 상차를 완료하면 트럭을 보내는 장면까지 볼 수 있다.

배송게임은 일반적인 레이싱 게임과 비슷하다. 택배 차량이 장애물을 피해 무사히 배송을 하면 된다. 택배 상자를 수집하면서 중간 배송지에 들러 점수를 쌓을 수 있다. 종종 ‘주유’도 해야 한다. 날개 모양의 ‘부스터’를 획득하면 속도도 빨라진다. 장애물에 수많은번 부딪치면 ‘교통사고’로 게임이 완료된다.

세 종류의 게임 모두 남녀노소 간편히 할 수 있는 간단한 미니게임이다. 전체 및 게임별 순위를 매순간 확인할 수 있다. 과금하는 게임은 아니지만, 상자로 표시되는 ‘목숨 6개’를 소진하면 선전을 시청해야 한다. 한진 쪽은 이렇게 얻은 수익을 전액 택배기사 근로배경 개선에 다룬다는 계획 중에 있다.

허나 한진이 즉시 택배 인프라 개선에 추가 투자해야 할 비용이 큰 상황에서 본업과 직접 관련 없는 게임 개발에 억지로 나선 것 아니냐는 지적도 나온다. 평소 게임을 선호하는 것으로 알려진 한진 마케팅총괄 조현민 부사장 주도로 게임 개발이 진행된 탓이다. 조 부사장은 지난해 4월 한진의 마케팅총괄로 부임했고, 바로 이후 게임 기획에 나섰다. 우선적으로 조 부사장이 몸담았던 진에어도 프로 이스포츠팀을 공식 후원한 바 있다. 한진 지인은 “게임 내 세계관을 컨테이너 항만, 공항 등으로 확장하는 등 ‘택배왕 아일랜드’를 시행으로 물류업계의 문화 아이콘인 신로지테인먼트(Logistics+Entertainment)를 구축하겠다”고 밝혀졌습니다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service