Members

Blog Posts

Mơ thấy đàn bà chửa thì nên đánh con gì?

Posted by Kubet Ab on June 26, 2022 at 3:44am 0 Comments

Mơ thấy đàn bà chửa hay mang bầu thì nên đánh con gì? Việc có chửa hay nói cách khác là mang thai hoặc có bầu là hình ảnh cho một sự hình thành của một sự sống mới và nó mang đến những cảm xúc thật diệu kỳ và hạnh phúc cho mọi người khi chứng kiến một thiên thần nhỏ mới chào đời đúng không.

Vậy bạn đã bao giờ bạn mơ thấy người có chửa hayng mang bầu chưa? Nằm mơ thấy đàn bà chửa là điềm báo như thế nào? Giải mộng mơ khi thấy đàn bà chửa là có ý nghĩa gì và đánh con số lô nào số con…

Continue

강남교정치과 관리에 도움이되는 10가지 앱

피에르 포샤르 아카데미 한국회(회장 유00씨·이하 PFA한국회)가 지난 4일 서울 마곡동 오스템임트윈타워 대강당에서 학술회의를 개최했다. 요번 강남비발치교정 학술회의는 기능통합치의학 전파를 위해 오픈강의로 진행, 치과처방을 위한 비타민D, 태반주사 활용법 등을 소개했다.

PFA한국회는 기능통합치의학 도입의 완성도를 높이기 위해 회원 위주의 학술회의를 진행하고 있다. 이번 학술회의는 더욱 많은 치과의사가 기능통합치의학에 대해 알 수 있도록 오픈 학술회의로 이뤄졌다.

강연에 직접 나선 PFA한국회 김현철 회장은 “사회구조가 다양화되면서 현대인은 대부분인 스트레스를 받고 있다. 이로 인해서 자율신경의 혼란에 따른 면역력 저하 및 항상성의 교란으로 인한  질병이 불어나고 있다”고 이야기하면서 “현실 적으로 치과에서도 난치성 잇몸질환을 비롯해 점막질환, 구강 건조증이나 혀 통증, 미각 장애, 턱관절장애 등 원인을 인지하기 어려운 이른바, 구강악안면 기능 이상을 호소하는 병자들이 많아지고 있다. 이에 자율신경 항상성 유지에 태반이 유효하다는 다양한 보고가 이어지고 있는만큼 이에 대한 고찰이 요구되는 때”라고 이야기 했다.

한편 그는 “치과에서 태반주사를 이용한 구강악안면 기능이상을 호소하는 증상의 치유 및 자율신경의 항상성 유지, 체질개선에 의한 상기 증상의 개선 사례를 대다수인 학생들이 모르고 있는 것이 현실”이라면서 이번 http://edition.cnn.com/search/?text=강남교정치과 오픈 강의의 취지를 밝혀졌다.

오픈 강의에서는 태반가수분해물을 이용한 치과미세영양치유로 잇몸질환 조직개선과 구강기능 이상의 증상을 치료하기 위한 기초지식을 알렸다.

이날 오픈강의에서는 이론은 물론, 핸즈온 교육까지 실질적인 교육이 이뤄졌다. 김현철 회장은 “모두가 임상에 쓰고 있는 치유에 태반주사와 비타민 D주사는 대다수인 보조효과를 가질 수 있다”며 “보다 대다수인 치과의사들이 PFA한국회에 가입해 같이 연구하며, 임상 사례를 공유하길 바란다”고 말했다.

한편, PFA한국회는 오는 11월 5일 밀레니엄 힐튼호텔에서 정기총회 및 춘계학술대회를 개최할 계획이다.

Views: 1

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service