Members

Blog Posts

Soikeotot.live - Trang kèo nhà cái uy tín được nhiều người tin tưởng lựa chọn

Posted by Soi Kèo Tốt - Trang soi kèo nhà on May 26, 2022 at 11:11pm 0 Comments

Soikeotot.live - Trang kèo nhà cái uy tín được nhiều người tin tưởng lựa chọn Thời gian gần đây, trang…

Continue

DYMO LabelWriter Extra Large Shipping Labels

Posted by freeamfva on May 26, 2022 at 11:11pm 0 Comments

DYMO LabelWriter Extra Large Shipping LabelsQuickly create extra-large shipping labels directly from your DYMO LabelWriter 5XL or 4XL label printer with DYMO LW Extra-Large Shipping Labels. Using a direct thermal printing process, you avoid the hassle of expensive ink or toner. Packaged in rolls, so you can print one shipping label or hundreds with ease—no more messy sheets, waste, or sheet label jams. You receive one roll of white, self-adhesive DYMO LW Extra-Large… Continue

대구유흥의 가장 큰 문제, 그리고 그것을 고칠 수있는 방법

기본적으로 마사지는 혈액순환을 도와 '기분 좋은' 감정을 느끼게 해준다. 신체 별로 마사지했을 때 얻는 효과는 조금씩 같지 않은데, 마사지하면 부부 금슬이 좋아진다는 부위도 있다. 일본의 의학자 후쿠다 미노루는 엉덩이의 꼬리뼈 윗부분을 '행복존(Happy zone)'이라고 부른다. 이곳을 마사지하면 성 기능이 강화돼서 부부 만족도가 높아지고 전신 건강 효과도 얻을 수 있다고 한다.

생식기와 연결된 '천골' 부위 마사지해야

꼬리뼈 왼쪽을 눌러보면 다른 부위보다 딱딱한 곳이 있다. 이를 ‘천골(薦骨)’이라고 한다. 행복존이라 불리는 곳이 바로 이곳이다. 천골은 허리뼈와 꼬리뼈를 잇는 역할을 한다. 천골에는 자궁이나 고환 등 생식기와 연결되는 신경이 분포돼 있다. 한의학에서는 이 부위에 ‘족태양방광경(足太陽膀胱經, 머리에서 발끝으로 이어지는 몸속 경락)’ 중 ‘상료·차료·중료·하료·회양’이라는 경혈이 있는 것으로 본다. 이 경혈은 생식 기능과 연관이 있어 자극하면 성 기능에 도움을 준다.

행복존을 마사지할 경우는 엉덩이의 약간 위쪽부터 꼬리뼈가 있는 곳까지 대구OP 거칠지 않게 마사지하면 된다. 한의학에 따르면 이곳을 마사지하면 상체의 뜨거운 기운은 하체로, 하체의 찬 기운은 상체로 반등한다. 몸 안의 기와 혈을 순환시켜 전신 건강에도 도움을 준다. 자율신경계 중 부교감신경도 천골에 크게 분포돼 있다. 잠들기 전에 이 부위를 마사지하면 숙면에도 좋다. 부교감신경은 심신 안정을 담당하는 것으로 알려졌다.

손가락 이용해 하루 세 번씩 거칠지 않게

행복존 마사지는 하루에 3~9회씩 회당 5~30분 강도가 적당하다. 너무 세게 마사지하면 오히려 교감신경이 자극을 받아 숙면을 저지할 수 있다. 손가락으로 부드럽게 뒤에서 아래로 쓸어내리듯 하는 게 좋다. 옆에서 아래로 마사지하는 것은 '족태양방광경'이 아래에서 아래로 흐르는 성질 때문이다. 이런 http://www.bbc.co.uk/search?q=대구유흥 흐름을 방해하지 않도록 마사지해야 효능을 높일 수 있다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service