Members

Blog Posts

Andrew Robertson – Cuộc hành trình trở thành hậu vệ trái hay nhất thế giới

Posted by Dolores Genoveva on May 22, 2022 at 12:57pm 0 Comments

Andrew Robertson được mệnh danh là “chó điên” của Liverpool. Có tên anh trên sân bóng luôn làm ảnh hưởng đến sự mất tinh thần của bất luận đội đối thủ nào? Bây giờ cùng theo bước cakhiatv đi tìm thêm và biết rõ hơn nhiều điều về cầu thủ này. Cùng với đó là từng quá trình làm cho cầu thủ này thành hậu vệ cánh trái đỉnh nhất trên toàn cầu.

Andrew Robertson là ai

Andrew Robertson được sinh ra ở Glasgow, Scotland, Vương quốc Anh vào ngày 11/3/1994. Hiện tại, anh hiện nay là cầu thủ…

Continue

Funny Video And Entertainment Site Review

Posted by Destiny Cooley on May 22, 2022 at 12:57pm 0 Comments

Want to make your video stand out? Try removing the meaningless corporate jargon-- those "buzzwords" that sound important but really just muddle your message and confuse your market. Tell it like it is! In my company we video production house near me don't "leverage our synergy to empower solutions". we work…

Continue

과거 인스타 한국인 좋아요 늘리기에 있었던 7가지 끔찍한 실수

어느 분야든 새로운 용어를 인스타한국인좋아요늘리기 만드는 자가 전공가가 끝낸다. 개인적으로 우스운 경험이 있을 것입니다. 어떤 컨설팅 회의에 참석했는데, 회의 테이블에 있었던 몇몇 사람이 경쟁적으로 영어 약자로 된 경제 용어를 쏟아냈다. 마치 신조어 배틀을 하는 것 같았다. 힘겨운 말을 써서 더 전공가처럼 보이기 위하여다.

건축에서는 높은 곳에 앉아서 내려다보는 시선을 가진 사람이 권력을 가진다. 내려다보는 사람이 올려다보는 사람보다 느낄 수 있는 것이 많기 때문이다. 이렇듯 아이디어의 비대칭은 권력을 만들어낸다. 전문가처럼 보이는 가장 간단한 방식은 새로운 용어를 다루는 것이다. 이러해서 학생들은 경쟁적으로 새로운 용어를 만들어낸다. 심지어는 아이들도 은어와 줄인 말을 만들어서 자신이 더 크게 아는 사람이 되고 싶어 한다.

18년 전 건축에서는 ‘유비쿼터스 시티’라는 말이 유행했었다. 회의에 가면 너도나도 유비쿼터스라는 뜻을 이용했고 프로젝트 제안서에 유비쿼터스라는 말만 들어가면 금액이 들어왔다. 노인들이 유비쿼터스라는 말에 익숙해지고 파악할 경우쯤 되니까 ‘스마트 시티’라고 간판을 바꿨다. 그러니 스마트 시티가 뭐냐고 노인들이 수군대기 실시했었다. 그사이 발 빠른 지금세대는 타이틀에 스마트 시티라는 것만 넣어도 비용을 벌 수 있었다.

역사에는 종종씩 엄청난 변화가 출현한다. 삼각돛, 엘리베이터, 자동차, 전화기, 비행기, 컴퓨터, 금속활자, 증기기관, 내연기관, 전등, 핸드폰 등 혁명적인 변화가 있어왔다. 하지만 메타택시는 내 옆에 와있는 진짜 혁명일까? 아니면 그저 또 다른 전공가와 시장을 만드는 신조어 장죽은 원인가? 내 마음에 넓게 보면 메타택시는 이미 전부 주변에 있어왔고, 좁게 보면 아직도 멀었다는 생각이 든다.

건축가의 관점에서 기존 인터넷과 메타택시의 큰 차이점은 가상공간 내에 ‘사람들의 있고 없음이다’. 최초의 인터넷은 문자 아이디어의 바다였다. 웹페이지를 열면 과학자들의 논문이나 뉴스 같은 텍스트밖에 없었다. 그저 텍스트 중에 색깔이 다른 글자를 누르면 다른 페이지로 무시하는 하이퍼링크가 있는 흥미로운 책 정도였다. 그런데 인터넷 빠르기가 빨라지자 그림을 올리고 아을템을 팔 수 있는 수준까지 발말했다. 상거래가 시작된 것이다. 이러할 때에는 인터넷 가상공간이 아이템의 지식이 넘쳐나는 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=인스타 한국인 좋아요 늘리기 공간이 되었다. 허나 이곳에도 사람은 없었다. 사람이 있고 없음이 인터넷 공간과 실제로 공간의 차이였다.

내 경험으로는 인터넷 공간에서 최초로 지금세대의 모습을 느낄 수 있었던 것은 ‘싸이월드’다. 디지털 카메라를 가진 노인들이 사진을 찍어서 싸이월드에 올리기 시작하였다. 이러할 때 왕성하게 인터넷 사용자가 늘어났다. 세상에서 제일 재미난 일이 사람 구경하는 것이기 때문이다. 직후 싸이월드는 페이스북이나 인스타그램에 그 자리를 내어주었다. 저기까지가 저들이 잘 아는 전통적인 인터넷 공간이다.

페이스북이나 인스타그램의 한계는 그 안에 있는 사람들의 정보가 남들 과거 시제라는 점이다. 과거에 찍힌 그림을 보고 댓장편 소설을 올리면 시간이 지나서 다른 사람이 답소설을 증가시키는 식이다. 마치 전화가 시행간 소통이라면 편지글은 항상 한 박자 늦은 과거 시제 소통인 것과 같다. 지금까지의 인터넷은 전화가 아닌 편지였다.

시제라는 측면에서 아바타가 돌아다니는 메타오토바이 플랫폼 ‘제페토’

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service