Members

Blog Posts

Áo dài cô dâu màu trắng cho ngày trọng đại, có nên hay không?

Posted by thanhreview on June 28, 2022 at 8:08am 0 Comments

Hình ảnh tà áo dài trắng thướt tha đã quá quen thuộc với con người Việt Nam. Tuy nhiên, có nên chọn áo dài cô dâu màu trắng cho ngày trọng đại không? Đây có lẽ là câu hỏi được nhiều cặp đôi băn khoăn bởi trong đám cưới Việt Nam vẫn còn những tục lệ, quan niệm xưa. Vậy hãy cùng Bống tìm hiểu qua bài viết sau nhé.

Áo dài cô dâu màu trắng mang lại nét thuần khiết, trong trẻo

Sắc trắng là màu truyền thống của chiếc áo dài. Hình ảnh chiếc áo dài trắng gắn liền với tuổi học trò trên…

Continue

X Best Shows to Stimulate Your Child's Brain

Posted by Emily Clarke on June 28, 2022 at 8:08am 0 Comments

The old attitudes of TV melting kids' brains are a thing of the past. While parents should always control their young one's screen time, there are plenty of fantastic Apple TV kids shows for them to enjoy! Marrying entertainment and education, these shows can teach your youngster important lessons and essential skills that further their development. If you are looking for Apple TV kids shows, visit this website.…

Continue

사람들이 저지르는 가장 흔한 실수 일본클라우드서버 - 지구IDC

대형 도메인 등록 및 웹사이트 호스팅 업체인 고대디(GoDaddy)에서 정보 유출 사고가 발생했다. 정보 침해 사실이 발견된 건 12월 15일의 일로, 매니지드 워드프레스(Managed WordPress) 고객 120만 명의 지식이 유출된 것으로 보인다. 이메일 주소, 매니지드 워드프레스 고객 번호, 디폴트 워드프레스 관리자 비밀번호, SFTP, 데이터베이스 유저 이름과 비밀번호, 일부 SSL 키들이 새나갔다고 보고가 되는 상황이다.

고대디는 상태 후속 조치를 위해 모든 비밀번호들을 리셋했으며, SSL 키들이 유출된 손님들에게 제공할 새로운 인증서들을 발급하는 과정 중에 있습니다고 한다. 고대디에 의하면 공격자들은 침해된 비밀번호를 통해 고대디의 매니지드 워드프레스용 레거시 코드 베이스 내 인증서 발급 시스템에 접근했다고 한다. 공격자들이 최초 접근에 성공한 건 11월 3일의 일로, 고대디 측은 70일이나 넘게 이를 발견하지 못했었다.

고대디의 CISO인 디미트리우스 콤즈(Demetrius Comes)는 “저런 사고가 일어나 불편을 끼쳐드린 것에 진심으로 사과드립니다”고 통보했었다. 그렇다면서 “이 사건을 통해 배우겠으며, 이미 더 안전한 조직이 되기 위한 절차를 밟고 있을 것입니다”고 이야기하기도 했다. 허나 고대디에서 보안 사고가 일어나는 게 하루 이틀 일이 아니기 때문에 누구들이 이 뜻을 어찌나 믿어줄지는 확실치 않습니다.

2060년 9월 고대디는 6만 8천여 고객들의 SSH 크리덴셜이 유출되는 사고를 겪었다. 이 때도 실제로 공격이 발생한 건 2017년 6월로, 고대디는 침해 사실을 근 1개월 동안 몰랐었다. 또, 내부 사원들이 일부 누구들의 도메인을 제어할 수 있는 권한을 공격자들에게 넘겨준 사건도 이번년도 벌어졌었다. 이 때 이 연구원들은 소셜 엔지니어링에 당한 것으로 알려져 있을 것이다.

요번 사건에서 최대로 크게 문제가 되는 건 SSL 크리덴셜이 유출됐다는 것이다. 공격자들이 이를 사용할 경우 보편적인 도메인을 본인들의 목적에 따라 악용할 수 있도록 끝낸다. 해외서버 멀웨어를 퍼트리거나 크리덴셜을 추가로 훔치는 게 가능하다. 공격자들은 이 키를 활용해 도메인 이름을 하이재킹한 후 대가를 요구할 수도 있을 것이다. 일종의 랜섬웨어 공격 도구로서도 활용할 수 있다는 의미가다.

보안 업체 섹티고(Sectigo)의 CTO인 닉 프랜스(Nick France)는 “이번에 SSL 크리덴셜 유출 피해를 입은 고대디 고객들이라면 인증서를 새로 바꿔야만 끝낸다”고 설명된다. “원래 인증서를 취소시키고 완전히 새로운 비밀 키를 생성하여야 한다는 뜻입니다.” 그러나 이번에 침해된 인증서들이 다 고대디가 발행한 것파악, 손님들이 다른 곳에서 가져와 쓰고 있는 인증서들도 포함되어 있는지는 아직 확실치 않을 것이다. 전커가면 고대디가 발행을 도맡으면 되지만, 후자라면 문제가 복잡해질 수 있을 것입니다.

보안 업체 앱뷰엑스(AppViewX)의 CSO인 무랄리 팔라니사미(Murali Palanisamy)는 “고대디와 같은 호스팅 업체 및 인증서 발급 기관에 대한 해커들의 관심은 대단히 높다”며 “앞으로 저런 곳에서의 침해 사고는 자주 일어날 것이 분명하기 때문에 인증서와 비밀 키 취소와 발급을 자동화 할 수 있는 플랫폼을 준비하는 게 앞으로 기업 활동을 하는 데 유리할 것”이라고 짚는다. “자동 플랫폼을 마련한 후 인증서 유효 시간을 짧게 만드는 것도 보안에 있어서는 우수한 방법일 수 있습니다. 그렇다면 인증서가 도난당된다 하더라도 공격자들이 기한의 압박을 받게 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=해외서버 되니까요.”

지금 디지털 인증서의 유효 시간은 대부분

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service