Members

Blog Posts

Đánh giá Phòng khám đa khoa Nam Việt có tốt và uy tín hay không?

Posted by viemnanglong1 on June 28, 2022 at 4:27am 0 Comments

Gần đây có khá nhiều nguồn thông tin xoay quanh câu chuyện về thực hư phòng khám đa khoa Nam Việt có tốt và uy tín hay không và có nhiều sự đánh giá bình luận phản ánh liên quan đến sự uy tín của phòng khám. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ nhiều thông tin đến bạn đọc, nhằm hiểu rõ nơi này có tốt và uy tín không, có nên gửi gắm lòng tin và sức khỏe ở đơn vị này…

Continue

인스타 좋아요 늘리기에 대한 멋진 Instagram 동영상 제작 방법

페이스북과 인스타그램이 연말연시 쇼핑 계절을 앞두고 소상공인들의 좋은 마케팅 정보를 부스트 할 수 있는 지원책을 마련한다.

6일 인스타그램의 말에 따르면 '부스트 위드 페이스북 굿 아이디어스 계절(Boost with Facebook Good Ideas Season)' 프로그램은 '나은 정보는 발견되어야 하니까'라는 모토 아래 소상공인들이 더 다수인 잠재 고객에게 닿을 수 있게 돕기 위해 기획됐으며 소상공인을 위한 릴스 활용 팁을 담은 다양한 교육 영상을 최초 공개한다.

지난 2015년 국내에 첫 선을 보인 '부스트 위드 페이스북'은 국내외 중소기업 및 소상공인의 성장을 지바라는 디지털 역량 학습 프로그램으로, 페이스북과 인스타그램 내 수많은 커머스 기능 소개와 마케팅 성공 사례 공유를 통해 소크기 비즈니스에게 발달의 기회를 제공해오고 있다.

그 일환으로, 다가오는 연뜻에는 좋은 아이디어를 가진 중소상공인이 올 초 도입된 인스타그램의 숏폼 영상 서비스 '릴스'를 통해 발달 동력을 유튜브 조회수 늘리기 찾을 수 있도록 돕는 4개의 새로운 '인스타그램 아카데미(Instagram Academy)' 영상을 선밝혀냈다.

메인 교육 영상인 '비즈니스를 위한 인스타그램 릴스 사용법'에는 릴스 전반에 대한 소개와 릴스에 적용할 수 있는 커머스 기능, 릴스를 활용할 경우의 이점 등이 상세하게 소개됐다. 인스타그램 릴스는 '발견의 공간'으로 인스타그램 안에서도 최대로 여러 위치에 일제히 노출되기 덕에 더 다수인 잠재 누군가에게 발견될 가능성이 높다.

이와 같이 공개된 세 편의 '릴스제작소'는 커스터마이징 돼지고기 비즈니스 '피그업', 인센스 및 차 편집샵 '또오기', 수제 쌀 디저트 카페 '프레시오소' 등 실제 소상공인의 입장에서 제작한 릴스 콘텐츠다. '릴스 제작소' 사원들이 각 소상공인의 아과템과 서비스를 매력적으로 부각할 수 있는 제작 자신만의 지식를 알려준다는 콘셉트로 릴스에 대한 영감을 줄 뿐만 아니라 실용적인 팁도 제공끝낸다.

페이스북은 반짝이 상황은 정보를 가진 국내 중소기업 및 소상공인들을 지속적으로 발굴하고 사용자들에게 소개하며, 페이스북과 인스타그램과 다같이 발달할 수 있게 지원하고 있을 것입니다. 이번에 새롭게 공개된 인스타그램 아카데미 영상을 배합한 수많은 실습 리소스는 '메타 포 비즈니스'(META for Business, 구 페이스북 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=인스타 팔로워 늘리기 포 비즈니스) 공식 홈페이지의 '정보' 메뉴 내 '동영상' 탭에서 확인할 수 있을 것입니다.

페이스북 코리아 글로벌 비즈니스 마케팅팀 조동현 팀장은 '더 많은 소상공인 분들이 새로운 경험을 창출하고 기회를 포착할 수 있는 릴스를 적극 사용하길 희망하는 마음에서 굿 정보스 시즌 학습 프로그램을 기획했다'며 '메타 포 비즈니스 웹사이트는 릴스 외에도 수많은 인스타그램 기능들을 사용해 비즈니스를 활성화하는 방법을 담은 실습 리소스를 제공하고 있으니 다채로운 영감을 받을 수 있는 기회를 놓치지 마시기 바란다'고 전했다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service