Members

Blog Posts

دفتر ديونك - حسن الغزال | كلمات اغاني

Posted by Mido Ram on June 16, 2024 at 8:50am 0 Comments

عشر مرات تغلط انت مو مرة، وكل مرة تجي وسجلها ع العشرة. ويالتبريت مني منك اتبره، وحتى الدگه هاي تصيرلك عبرة، العب. خلص تخون وما اخونك، شنو مكدر بدونك اكدر اني والله. يالمخرب عشگنه هدمته.
المصدر: كلمات اغنية دفتر ديونك حسن الغزال

Living Wonders: A Program in Wonders Workshop

Posted by Ab12 on June 16, 2024 at 8:46am 0 Comments

A Course in Wonders also presents the concept of miracles, which are recognized as adjustments in belief that come from the place of enjoy and forgiveness. Miracles, in that context, are not supernatural functions but alternatively experiences wherever people see the facts in somebody beyond their confidence and limitations. These experiences can be both particular and societal, as persons come to appreciate their heavenly nature and the divine character of others. Wonders are seen as the… Continue
KIMARIE GROUP
  • Kuala Lumpur
  • Malaysia
Share on Facebook MySpace

Gifts Received

Gift

KIMARIE GROUP has not received any gifts yet

Give a Gift

 

KIMARIE GROUP's Page

Latest Activity

KIMARIE GROUP posted a blog post

Discover the Best Hair Courses in Kuala Lumpur: Elevate Your Hairdressing Skills

City & Guilds International QualificationsOne of the most respected certifications in the hairdressing industry is the City & Guilds qualification. Several institutes in Kuala Lumpur offer courses that prepare students for these internationally recognized credentials. These courses cover a broad spectrum of skills, including cutting, coloring, and styling techniques. They also provide a solid foundation in customer service and salon management,…See More
May 20
KIMARIE GROUP posted a blog post

Unlock Your Best Look: The Ultimate Guide to Puchong Hair Salon Bliss

Puchong Hair Salon isn't just any ordinary salon; it's a haven where skilled stylists wield their magic scissors and brushes to create masterpieces atop your head. Nestled within the bustling streets of Puchong, this salon stands out as a beacon of excellence, drawing in clients from all corners seeking the pinnacle of hairstyling perfection.Step inside, and you'll be greeted by a warm ambiance, where the hum of blow dryers mingles with the laughter of satisfied customers. The décor exudes…See More
May 11
KIMARIE GROUP posted a blog post

Unveiling the Essence of Elegance: Sri Petaling Salon

As you step through the doors of Sri Petaling Salon, you are greeted by an atmosphere of tranquility and refinement. The sleek and modern interior design sets the stage for a transformative experience, where clients can escape the hustle and bustle of daily life and indulge in a moment of self-care.At the helm of Sri Petaling Salon is a team of skilled professionals who are passionate about their craft. From master hairstylists to experienced estheticians, each member of the team is committed…See More
Apr 20
KIMARIE GROUP posted a blog post

Elevate Your Style: Discover the Charm of Hair Salon Sri Petaling

With its chic ambiance and friendly staff, Hair Salon Sri Petaling welcomes you into a realm of creativity and beauty. As you enter, you're greeted by the tantalizing aroma of premium hair products and the soothing ambiance that instantly calms your senses. The décor exudes modern elegance, reflecting the salon's commitment to both style and comfort.What sets Hair Salon Sri Petaling apart is its team of highly trained professionals who are…See More
Apr 9
KIMARIE GROUP posted a blog post

Enhance Your Look: Exploring the Vibrant World of Hair Salons in Malaysia

First and foremost, Malaysian hair salons are renowned for their skilled professionals who excel in various hairstyling techniques. Whether it's intricate braiding, precise haircuts, vibrant coloring, or luxurious treatments, these experts possess the expertise to transform your hair into a masterpiece. Moreover, they understand the diverse hair textures and cultural preferences of their clientele, ensuring that each customer receives personalized attention and exceptional service.In addition…See More
Apr 1
KIMARIE GROUP posted a blog post

The Glamourous World of Hair Salons in Malaysia

Malaysian hair salons are known for their diverse range of services, catering to a broad spectrum of clientele. From traditional haircuts to the latest trends in coloring, highlighting, and hair treatments, these salons offer a plethora of options to suit every individual's unique style. Professional stylists stay updated with international trends and techniques, ensuring that clients can experience the latest in hair fashion.The atmosphere within Malaysian hair salons is one of luxury and…See More
Jan 29
KIMARIE GROUP posted a blog post

Unlock Your Potential in Hairstyling: The Top Hair Academy in Malaysia

Nestled in the heart of Malaysia's bustling cities, this academy has earned a stellar reputation for its comprehensive curriculum, experienced mentors, and state-of-the-art facilities dedicated to nurturing future hairstyling maestros.Education at the Best Hair Academy in Malaysia is a transformative experience. The curriculum blends theoretical knowledge with hands-on training, ensuring students grasp the fundamentals of hairstyling while honing their creativity. From classic cuts to…See More
Jan 9
ramy commented on KIMARIE GROUP's blog post Unleash Your Creativity: Exploring Hair Courses in Malaysia
"Pinel XT Review | What can you benefit from it? | Pinel XT Reviews by technical knowledge"
Nov 20, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Unleash Your Creativity: Exploring Hair Courses in Malaysia

Diverse Course Offerings:Hair courses in Malaysia cater to a wide range of individuals, Hair Courses Malaysia from beginners to experienced hairstylists looking to upgrade their skills. These courses cover a spectrum of topics, including the fundamentals of hair cutting, coloring techniques, styling trends, and salon management. Whether you're a novice seeking a solid foundation or an experienced stylist looking to stay ahead of the latest…See More
Nov 20, 2023
KIMARIE GROUP posted blog posts
Nov 8, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Unlock Your Potential with Hair Courses in Kuala Lumpur

Diverse Courses for Aspiring HairstylistsKuala Lumpur boasts a variety of hair courses that cater to different levels of expertise and areas of interest. Whether you're a beginner looking to lay a strong foundation or an experienced stylist aiming to refine your skills, there's a course for you. These programs typically cover a wide range of topics, including hair cutting, coloring, styling, and the fundamentals of hair care.Professional Guidance and MentorshipOne of the key advantages of…See More
Oct 30, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Sri Petaling Salon: Where Beauty Meets Excellence

A Legacy of ExcellenceEstablished more than a decade ago, Sri Petaling Salon has stood the test of time, continually evolving and adapting to the changing beauty industry landscape. Their journey began with a vision to provide not just beauty services, but a holistic experience that rejuvenates both the body and the spirit. Over the years, they have honed their craft, staying at the forefront of beauty trends and technologies, and have…See More
Oct 10, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Discover Your Perfect Look at a Hair Salon Near Me

Why Visit a Hair Salon?Hair salons are more than just places to get a haircut. They are sanctuaries of transformation, where skilled professionals work their magic to help you look and feel your best. Here are some compelling reasons to visit a hair salon near you:Professional Expertise: Hairdressers at reputable salons are trained and experienced in various hair treatments, styles, and techniques. They can provide expert advice and personalized recommendations based on your hair type, face…See More
Sep 11, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Exploring the Elegance of Hair Salons in Malaysia

A Fusion of Culture and StyleMalaysia's hair salons reflect the nation's cultural richness, offering a wide range of services that cater to different hair types, styles, and preferences. From traditional Malay hair treatments like the "urut rambut" (hair massage) that enhances blood circulation to Indian-inspired intricate henna patterns, these salons provide a truly multicultural experience. Hairstylists are well-versed in adapting global trends to suit local sensibilities, ensuring that…See More
Aug 8, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Discover the Ultimate Hair Salon Experience in Malaysia

Exceptional Expertise and Styling Services :Hair salons in Malaysia pride themselves on their highly trained and experienced stylists who stay abreast of the latest trends and techniques in the hair industry. These professionals possess a deep understanding of various hair types, textures, and styles, ensuring that they can cater to the unique needs and preferences of each client. From classic cuts to avant-garde hairstyles, Malaysian hair salons offer a diverse range of services to suit every…See More
Jul 10, 2023
KIMARIE GROUP posted a blog post

Exploring Hair Courses in Kuala Lumpur: Unlock Your Styling Potential

Professional Hairdressing Courses:Professional hairdressing courses in Kuala Lumpur are designed to equip students with the fundamental knowledge and techniques required for a successful career in the hair industry. These courses cover a variety of topics, including hair cutting, coloring, styling, and salon management. Students learn through a combination of theoretical instruction and hands-on practice, gaining practical experience in working with different hair types and styles. With expert…See More
Jun 19, 2023

Kimarie is the best Hair Salon and Academy in PJ, Kuala Lumpur and Malaysia. You can launch your hairdressing career with our academy. Visit our website for more information
https://www.kimarie.com.my/

KIMARIE GROUP's Photos

  • Add Photos
  • View All

Comment Wall

  • No comments yet!

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

KIMARIE GROUP's Blog

Discover the Best Hair Courses in Kuala Lumpur: Elevate Your Hairdressing Skills

Posted on May 20, 2024 at 3:48pm 0 Comments

City & Guilds International Qualifications

One of the most respected certifications in the hairdressing industry is the City & Guilds qualification. Several institutes in Kuala Lumpur offer courses that prepare students for these internationally recognized credentials. These courses cover a broad spectrum of skills, including cutting, coloring, and styling…

Continue

Unlock Your Best Look: The Ultimate Guide to Puchong Hair Salon Bliss

Posted on May 11, 2024 at 4:55pm 0 Comments

Puchong Hair Salon isn't just any ordinary salon; it's a haven where skilled stylists wield their magic scissors and brushes to create masterpieces atop your head. Nestled within the bustling streets of Puchong, this salon stands out as a beacon of excellence, drawing in clients from all corners seeking the pinnacle of hairstyling perfection.

Step inside, and you'll be greeted by a warm ambiance, where the hum of blow dryers…

Continue

Unveiling the Essence of Elegance: Sri Petaling Salon

Posted on April 20, 2024 at 1:46pm 0 Comments

As you step through the doors of Sri Petaling Salon, you are greeted by an atmosphere of tranquility and refinement. The sleek and modern interior design sets the stage for a transformative experience, where clients can escape the hustle and bustle of daily life and indulge in a moment of self-care.

At the helm of Sri Petaling Salon is a team of skilled professionals who are passionate about their craft. From master hairstylists to experienced estheticians, each member of the team is…

Continue

Elevate Your Style: Discover the Charm of Hair Salon Sri Petaling

Posted on April 9, 2024 at 11:26am 0 Comments

With its chic ambiance and friendly staff, Hair Salon Sri Petaling welcomes you into a realm of creativity and beauty. As you enter, you're greeted by the tantalizing aroma of premium hair products and the soothing ambiance that instantly calms your senses. The décor exudes modern elegance, reflecting the salon's commitment to both style and comfort.…

Continue
 
 
 

© 2024   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service