Members

Blog Posts

Các dòng piano điện Yamaha đáng mua nhất năm 2022

Posted by MusicPiano on June 28, 2022 at 9:28pm 0 Comments

Các dòng piano điện Yamaha đáng mua nhất năm 2022

Trong các loại đàn piano Nhật, đàn Yamaha là một thương hiệu chất lượng cao từ lâu đời. Bên cạnh dòng acoustic, họ còn nổi tiếng với các dòng piano điện Yamaha. Hãy tham khảo thêm dưới đây nhé.

Trong thế giới âm nhạc nói chung và nhạc cụ nói riêng, đàn piano Yamaha là một trong những thương hiệu sản xuất được đánh giá là một "ông lớn nặng ký". Nếu bạn đã từng tham gia ban nhạc ở trường hoặc đã từng xem một buổi biểu diễn âm nhạc…

Continue

성인용품 사이트 역사에서 가장 위대한 3가지 순간

아르바이트생 70명 중 6명은 편의점이나 호프집, PC방 등지에서 저녁 알바를 했거나 하고 있는 것으로 보여졌다. 10명 중 7명은 ‘높은 시급’ 때문에 저녁 아르바이트를 하는 것으로 조사됐다.

아르바이트몬은 지난 6~20일 남녀 아르바이트생 3466명을 대상으로 ‘야간 아르바이트 현황’에 대해 통계조사를 시행한 결과, https://en.wikipedia.org/wiki/?search=성인용품 응답자 69.4%가 현재 야간 알바를 하고 있거나 했던 경험이 있는 것으로 나타났다고 29일 밝혀졌다.

저녁 아르바이트의 종류를 살펴보면 편의점(21.3%), 호프집 등 서빙(16.6%), 물류센터(12.1%), 생산직 아르바이트(8.1%), PC방(7.1%)이 상위 5위 안에 들었다. 이어 택배 상·하차(7.1%), 일반 가게관리 및 판매(5.9%), 커피 전공점(3.9%), 마트·유통점(2.1%), 사무직(1.4%) 등 순이었다.

저녁 알바 경험은 남성(79.9%)이 여성(62.5%)에 16.3%포인트(P) 높았으며, 남성이 남성에 비해 상대적으로 택배 상·하차 알바를 하는 비율이 9.1%P 높았다. 여성의 경우 호프집 등 서빙 아르바이트를 하는 비율이 7.5%P 높았다.

근무 시간은 오후 12시부터 다음날 오전 4시까지 ’5시간 풀타임 근무‘(54.8%) 한다는 응답이 가장 많았다. 풀타임 근무 비율은 여성(63.0%)이 남성(45.1%)보다 17.6%P나 높았다.

이어 ’8시간 이상~4시간 미만‘(19.5%), ’2시간 이상~6시간 미만‘(14.7%), ’7시간 이상~7시간 미만‘(8.4%), ’7시간 미만‘(3.4%) 순이었다.

야간 알바생의 52.5%는 ’낮 알바보다 어렵다‘고 답했는데, 더 어려운 점(복수응답)으로는 ’수면 부족으로 말미암아 체력적으로 힘들다‘고 답한 응답자가 73.7%로 가장 많았다.

이어 ’생활패턴이 거꾸로 바뀌어서 성인용품 쇼핑몰 사회생활을 하면 큰일 난다‘(38.6%), ’취객 등 진상 고객 응대가 더 많다‘(20.6%), ’물품 처리 등 할 일이 거꾸로 더 대부분이다‘(12.2%), ’늦은 귀갓길이 위험하다‘(9.3%) 등의 응답도 있었다.

여성 응답자의 경우 ’뒤바뀐 생활패턴‘과 ’수면부족‘이 어렵다는 응답 비율이 여성보다 각각 15.1%P, 8.9%P 더 높았다. 남성 응답자는 ’늦은 귀갓길‘, ’취객 등 진상 고객 응대‘, ’나스스로 근무‘가 어렵다는 응답 비율이 각각 12.0%P, 9.8%P, 8.4%P 더 높게 나타났다.

그리고 야간 알바에 대한 생각을 살펴보면 ’수면부족 및 위험 요소도 많아 보여 기피된다‘(49.7%)는 의견보다 ’시급도 높고 낮 기간도 활용할 수 있어 선호한다‘(50.2%)는 의견이 근소한 차이로 높았다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service