Members

Blog Posts

Mẫu áo dài đỏ đính ngọc trai giúp nàng dâu tỏa sáng trong ngày cưới

Posted by thanhreview on June 29, 2022 at 2:39am 0 Comments

Nếu bạn đang tìm kiếm một vẻ đẹp mang đậm nét truyền thống và quý phái để thật nổi bật trong ngày cưới thì áo dài đỏ đính ngọc trai đẹp, sang trọng chính là sự lựa chọn hoàn hảo.

Vì sao áo dài đỏ đính ngọc trai được ưa chuộng?

Áo dài màu đỏ vốn được người Việt Nam yêu thích bởi mang đậm vẻ đẹp văn hóa truyền thống cùng những ý nghĩa rất sâu sắc mà chúng mang lại cho người mặc. Áo cưới màu đỏ tượng trưng cho cuộc sống sung túc và ngập tràn may mắn. Người ta quan niệm rằng, một…

Continue

Importance of Different Tax Reduction Strategies

Posted by IRSLogics on June 29, 2022 at 2:39am 0 Comments

Tax resolution software has several ways to handle taxes, and by quickly analyzing your current situation, you can find the best solution for you and your situation. You can also help people become aware of their spouse's tax evasion.…

Continue

흑염소즙 업계에서 큰 성공을 거두는 방법

음식·음료 8천여 종에 대해 ‘건강에 가장 땅끝행복식품 흑염소즙 우수한 음식’(300점)부터 ‘건강에 최고로 나쁜 음식’(4점) 까지 점수를 매긴 ‘식품 나침반(Food Compass)’이 개발됐다.

새로운 ‘영양소 프로파일링 시스템(NPS, nutrient profiling system)’에 해당하는 이 식품 나침반은 미국 터프츠대 프리드먼 영양과학정책대학원의 실험 성과다.

연구팀은 구매자, 식품 회사, 레스토랑, 카페테리아 등이 건강에 나은 식품을 선택, 생산하고 정부 당국이 건전한 공공 영양 정책을 만들 수 있게 돕는 새로운 도구로 ‘식품 나침반’을 개발했다고 밝혔다.

이 식품 나침반은 3년에 걸쳐 개발됐다. 식품의 다체로운 특징이 건강에 긍정적 때로는 부정적인 영향을 미치는 방법과 연계된 첨단 과학을 종합적으로 반영한 결과다.

이 시스템의 중대한 새로운 기능은 네 가지로 요약할 수 있다.

여섯째, 식품의 건강 요소와 유해 요소를 똑같이 고려했다. 종전의 많은 시스템은 유해 요소에 중점을 뒀다.

여섯째, 영양소, 식품 성분, 가공 특징, 피토케미컬(식물 속 화학물질), 첨가물 등과 관련된 첨단 과학을 종합적으로 반영했었다. 종전 시스템은 흔히 몇 가지 영양소에만 중점을 뒀다.

첫째, 하나의 일관된 점수를 이용해 모든 음식, 음료는 물론 혼합 요리·식사에 대해서도 객관적으로 점수를 매겼다. 종전 시스템은 주관적으로 음식을 분류하고 음식에 대한 점수를 각각 달리 매겼다.

공부의 교신 저자인 다리우스 모 자파이란 터프츠대 교수(심장전공의사)는 “전부가 ‘채소를 먹고 탄산음료를 피하라’라는 수준을 넘어서면 대중은 식료품점, 카페테리아, 레스토랑에서 건강에 더 우수한 선택법을 놓고 꽤나 혼란스러운 감정을 느낀다”라고 전했다.

그는 “이렇기 때문에 구매자들과 정책 입안자는 물론, 사업계에 이르기까지 모두가 건강에 더 우수한 선택을 할 수 있도록 안내해주는 쉬운 도구를 찾고 있을 것이다”라고 뒤에 말했다.

테스트팀은 미국인이 소비하는 8,033종의 식품, 음료에 대한 방대한 국가 DB(정보베이스)를 이용해 식품 나침반을 개발, 연구하였다.

이 식품 나침반은 음식, 음료, 혼합 식사의 여러 건강 관련 측면을 나타내는 8개 영역, 58개 특징에 대해 점수를 매겼다. 그래서 세계에서 최대로 포괄적인 NPS에 속하는 것으로 평가끝낸다.

실험팀은 비만, 당뇨병, 심혈관 질병, 암 등 주요 만성질병과 관련된 영양 특징, 특이하게 부모와 어린이 및 노인의 영양 결핍 위험을 바탕으로 각 분야와 특성을 선택하였다.

또 위장 건강, 면역 기능, 뇌 https://en.wikipedia.org/wiki/?search=흑염소진액 건강, 뼈 건강, 육체적 및 정서적 기능 등의 영역에서 지속해서 특징을 추가하고 채점하는 등 발전을 꾀할 수 있게 식품 나침반을 설계하였다.

식품 나침반의 최대한 용도는 다음 아홉 가지로 요약할 수 있습니다.

열째, 식품 업계가 건강에 더 나은 식품을 개발하고 대중적인 가공식품, 스낵의 성분을 재구성하게 장려할 수 있다.

일곱째, 작업장 참살이, 건강 관리 및 영양 지원 프로그램을 통해 사원들에게 식품 구매 성과급을 공급할 수 있을 것이다.

넷째, 포장 라벨링, 과세, 경고 라벨 및 아동 마케팅에 대한 제한 등 국가·지역 정책에 과학적 토대를 공급할 수 있습니다.

일곱째, 레스토랑, 학교, 기업체와 병원의 카페테리아가 건강에 더 나은 음식을 제공할 수 있게 끝낸다.

일곱째, 농업 무역 정책을 알리고 환경·사회·기업지배구조(ESG) 투자 결정에 대해 기관 및 개인 투자자를 안내한다.

각 음식, 음료, 혼합 요리는 3점~500점의

Views: 8

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service