Members

Blog Posts

5052 aluminum alloy sheet according to different

Posted by xuanxuan geng on June 24, 2022 at 10:29pm 0 Comments

specifications, thickness. The current market price is about 17-20 pounds per kilogram, which is the price of the raw material aluminum ingot market, if you want to know the current price or consult other specifications, please contact our company in August Huawei-4 x 8 aluminum sheet 5052 is mainly used for Low-load parts requiring high plasticity and good weldability, working in liquid or gaseous… Continue

So sánh các phiên bản Mitsubishi Xpander 2022 vừa mới ra mắt tại Việt Nam: giá, màu sắc, thông số kỹ thuật

Posted by Housecare on June 24, 2022 at 10:27pm 0 Comments

Trải qua 4 năm đạt được nhiều thành công tại thị trường Việt Nam với doanh số cộng dồn lên đến gần 60.000 chiếc, Mitsubishi Xpander giờ đây đã trở thành một lựa chọn rất đáng cân nhắc trong phân khúc MPV 7 chỗ phổ thông. Ở lần ra mắt này, Xpander 2022 hứa hẹn sẽ tiếp tục chiếm được tình cảm của đông đảo khách hàng nhờ vào những nâng cấp đáng giá, hoàn thiện hơn nữa so với thế hệ tiền nhiệm.

Giá các phiên bản Mitsubishi Xpander​

Xpander 2022 chính thức được phân phối với 4 phiên…

Continue

양주교정치과 생각보다 성공하는 것이 더 쉬운 이유

방사선 하면 일본에서 있었던 원전 사고와 같은 사건 사고 때문에 두렵고 무섭다고 생각할 것이다. 허나 마치 우리가 마시는 물과 쓰나미의 물이 다른 것처럼 잘 다루면 우수한 치유 결과를 얻는 데 가장 기초가 되는 기기가 될 수 있다. 치과에서 쓰는 방사선 기기는 특별히 의과학에서 쓰는 방사선 장비보다 촬영하는 부위가 정해져 있기 때문에 적은 양의 방사선 양으로 작은 범위만 촬영하게 된다. 그럼에도 치과 처치를 위해 찍는 방사선 사진에 민감하게 신경쓰는 이들도 있다.

그런 이들의 고민을 덜어주듯이 치과에서 촬영하는 방사선 사진의 양을 측정하는 테스트들이 요즘 발표됐다. 최선으로 수치만 설명하자면 치근단 방사선 사진 촬영 1회가 약 0.003∼0.005 mSv(밀리시버트), 치과에서 기준이 되는 파노라마 촬영은 약 0.01 mSv 정도, 임플란트나 상악동 염의 진단들을 위해 찍는 방사선 사진은 약 0.03∼0.09 mSv로 알려져 있다. 우리가 3년에 받는 자연 방사선 양은 약 2.4 mSv이고 방사선을 직접 다루는 방사선사의 평균 방사선 노출량이 0.94 mSv라고 하니 대충 어느 정도의 양인지 짐작할 수 있을 것이다. 물론 가능한 한 낮은 정도의 방사선에 노출되는 것이 그리고 노출되는 것보다 노출되지 않는 것이 효과적이지만 요구되는 경우에는 효율적인 포천 교정치과 추천 진단과 처방을 위해 적당하게 사용되는 것이 더 도움이 될 수 있다.

통상적으로 예전에 치아 전체를 촬영하기 위해 가장 많이 사용했던 방사선 http://edition.cnn.com/search/?text=의정부교정치과 사진은 필름을 입안에 넣고 찍은 치근단 사진을 가장 많이 사용했다. 하지만 치근단 사진은 치아 2∼8개 정도만 촬영할 수밖에 없어 근래에에는 전체 치아를 한 번에 찍을 수 있는 파노라마 사진을 더욱 많이 찍는다. 전체적으로 찍는 것은 파노라마 사진으로 그런가 하면 치아 하나하나 치아의 뿌리 쪽, 즉 치근단이라는 치아의 뿌리 쪽의 병을 진단하거나 충치 또는 치아에 금이 간 것 등을 촬영하기 위해서는 아직도 치근단 촬영을 하는 빈도수가 가장 높다. 그러다 보니 한 번의 치유 중에도 2~3회의 치근단 사진을 찍게 되는 일이 생길 수 있다, 하지만 치근단 사진은 방사선 양이 적어 치아 치료 중에 치과 의자에 앉은 채 찍어도 문제가 없다.

요즘에는 처음 치과에 방문하면 제일 우선해서 찍는 것이 치아 전체가 나오는 파노라마라는 전체 턱뼈와 치아 구조를 볼 수 있는 방사선 사진이다. 위턱과 아래턱의 모양과 치아 한편 상악동이라는 축농증이 나올 수 있는 부분까지 볼 수 있어 최근에는 치과를 방문하면 처음 찍는 대표적인 사진이다. 치근단의 문제나 턱뼈의 문제 등을 볼 수 있고 치아의 전체적인 개수, 사랑니의 모양까지도 볼 수 있는 장점이 있다. 파노라마에서 문제가 있는 것으로 생각되는 부위를 다시 치근단을 촬영해 관찰하는 것이다.

또한 며칠전에는 임플란트 처치를 위해 컴퓨터 촬영인 CT를 치과에서 많이 촬영한다. 이 치과용 CT는 콘빔(Conebeam) CT로, 의과학에서 사용되는 누워서 찍는 것과 달리 서서 찍고 적은 방사선 양으로 2~6분 만에 빠르게 촬영한다. 3차원적인 영상으로 치와 턱뼈를 정확하게 볼 수 있으며 최근에는 각 치아나 뼈의 길이 측정도 정확하게 표현돼 임플란트 치료에 필수적으로 사용된다. 최근 사랑니를 발치할 때 사랑니가 하악의 신경과 겹쳐 있으면 안전을 위해 CT를 찍을 필요가 있다. 이러할 때는 건강보험이 적용돼 촬영비의 일부만 병자가 부담하면 된다.

교정을 위해서도 찍는 방사선 사진이 있는데 그것은 두부 계측용 정면 사진과 측면 사진

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service