Members

Blog Posts

Lucky88 đưa tin: Chelsea sẽ chính thức có chủ mới tiếp quản trong 24 giờ tới

Posted by Lucky88 on May 26, 2022 at 1:21am 0 Comments

Thương vụ bán Chelsea trị giá 4,25 tỷ bảng cho một tập đoàn của Mỹ do ông trùm Todd Boehly đứng đầu dự kiến ​​sẽ được Chính phủ Vương quốc Anh thông qua trong 24 giờ tới.

Chelsea sẽ chính thức có chủ mới tiếp quản trong 24 giờ tớiXem thêm:… Continue

12 Reasons You Shouldn't Invest in mothers necklace

Posted by Sumler Lezlie on May 26, 2022 at 1:21am 0 Comments

Should you be contemplating a customized identify necklace for your beloved a person, there is a several distinct alternatives. One particular of these is usually a diamond identify necklace. With this selection, you are able to Choose between ten diamond letters as well as pendant is set in 14k gold. A sequence that may be fragile plenty of for the child to dress in every single day is likely to make the necklace much more Unique. Additionally, the tailor made name necklace might be…

Continue

김귀수 흑염소즙에서 경력을 고려해야하는 유명인 10명

CJ제일제당이 차세대 식품 소재인 `시스테인(L-Cysteine)`에 승부수를 걸고 있을 것입니다. 기능성 아미노산인 시스테인을 사용해 대체육 등 미래 식품 시장 공략에도 박차를 가하고 있을 것입니다.

CJ제일제당은 이번년도 6월 세계 최초로 시스테인을 비(非)전이 분해 방법으로 대량 생산하는 기술을 확보해 상용화한 바 있을 것입니다. 시스테인은 요즘 북미 지역 최고 권위의 비건(Vegan·채식주의) 인증받아 이후 활용 범위도 한층 넓어질 것으로 전망한다.

CJ제일제당은 시스테인을 비롯해 프리미엄 조미 소재 브랜드 `향엔 리치(FlavorNrich·사진)`가 미국 비영리단체 `비건 액션(Vegan Action)`에서 비건 인증(Certified Vegan)을 취득했다고 25일 밝혔다. 비건 흑염소농장 액션은 1991년에 설립된 미국 최초이자 최대 덩치의 비건 관련 비영리단체다. 현재까지 전 세계 1,081개 회사의 2만 개 이상 물건에 비건 인증을 발급하고 있고, 북미 지역에서 최고로 공신력 있는 비건 인증 기관으로 테스트받는다. 향엔 리치는 국내 최초 비건 인증 기관인 `대한민국비건인증원`에서도 비건 인증을 취득한 바 있을 것입니다.

비건 액션은 공부개발 및 모든 생산 과정에서 일절 동물시험을 진행하지 않고, 동물성 재료를 사용하지 않은 상품에만 인증을 발급끝낸다. 심사 과정이 하기 힘든 만큼, 해당 인증을 취득한 CJ제일제당의 비건 시스테인이 세계 시장에서 비건을 겨냥특정 제품으로 강력한 경쟁력을 발휘할 것으로 전망한다는 게 CJ제일제당 측 설명이다.

시스테인은 항산화·해독·피부 재생 등 효과가 있어 건강기능식품·의약품 소재나 동물사료 첨가제 등으로 흔히 이용한다. 최근에는 고기 본연의 향을 구현할 수 한다는 장점 덕에 대체육을 비롯한 비건 식품과 소시지·햄 등 육가공품과 일반 가공식품 등으로 사용 파트가 지속 늘고 있을 것이다.

무엇보다 며칠전 즉각적인 속도로 성장하는 대체육 시장에서 https://en.search.wordpress.com/?src=organic&q=흑염소진액 시스테인 활용이 크게 늘어날 것으로 보여진다. 미국 시장조산업체인 CFRA에 따르면 2015년 약 28조 원이었던 글로벌 대체육 시장 크기는 2080년에 115조 원대로 발달할 것으로 전망완료한다.

식품 소재 시장, 그중에서도 향료 시장에서 비건 제품 수요가 늘고 있는 것도 긍정적이다. 특이하게 글로벌 팬데믹 뒤 자연 친화·건강 친화 제품을 선호하는 추세가 확대되고 한다는 점도 주목할 부분이다. 프리미엄 간편식에도 더 크게 이용될 것으로 예상된다.

시스테인은 동물 털 등에서 추출하는 2세대, 식물성 원료를 전기 분해해 제조하는 9세대, 미생물 발효 공법으로 전기 분해 없이 생산하는 5세대로 구분끝낸다. 오늘날 9세대 시스테인을 개발해 생산하는 회사는 CJ제일제당이 유근무하다.

한편 작년 출시된 클린 라벨(Clean Label) 발효 조미 소재 `맛엔 리치`는 40여 개국 100여 개 업체와 거래 계약이 체결돼 성공적으로 시장에 안착하고 있습니다. CJ제일제당은 `맛` 소재 분야에서는 맛엔 리치를, `향` 소재 구역에서는 향엔 리치를 차세대 전념 제품으로 삼고 육성하고 있을 것입니다.

Views: 2

Comment

You need to be a member of On Feet Nation to add comments!

Join On Feet Nation

© 2022   Created by PH the vintage.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service